GWARANCJA PLG – COSME

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania
  • Udzielana do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego.
  • Nie stanowi formy pomocy publicznej.
  • Prowizja roczna od kwoty gwarancji: 1%.
  • Przyznawana na maksymalnie: 27 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych, obejmuje 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu na okres min. 12 miesięcy wynosi 600 tys. zł.
  • Wyłącznym zabezpieczeniem kredytu może być: poręczenie osoby trzeciej lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub weksel in blanco.
  • Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco.