Wspieramy rozwój firm naszych klientów

Oferujemy produkty kredytowe wspierające rozwój twojej firmy – korporacyjny kredyt inwestycyjny, korporacyjny kredyt refinansowy, kredyt na inwestycje związane z rolnictwem i zakupem gruntów rolnych, a także kredyt unijny inwestycyjny oraz kredyt technologiczny.

Dla kogo?

Oferta kredytów na inwestycje ING Banku skierowana jest do firm, które planują modernizację lub powiększenie zasobów majątku trwałego i chcą:

 • uzyskać nawet do 100% finansowania,
 • zachować płynność finansową, przeznaczając posiadane fundusze na potrzeby obrotowe.

Korzyści dla Twojej firmy

Poznaj naszą ofertę kredytów na działalność

Korporacyjny kredyt inwestycyjny

Kredyt, który pozwala na sfinansowanie zakupu gruntu pod inwestycje, zakup, budowę lub modernizację nieruchomości, a także zakup, remont lub modernizację środków trwałych.

 • Udzielany w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Okres finansowania do 10 lat.
 • Maksymalna kwota finansowania do 100% wartości netto nakładów inwestycyjnych.
 • Wypłata środków jednorazowo lub w transzach.
 • Przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw z historią działalności gospodarczej, jak i rozpoczynających działalność.

Kredyt dla firm z gwarancją Biznesmax z dotacją (FG POIR).

11.08.2020 podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielanie zabezpieczeń w formie gwarancji Biznesmax  dla finansowania przeznaczonego na cel inwestycyjny (w tym na realizację inwestycji z efektem ekologicznym) lub kredyt obrotowy w złotych. Skorzystanie z gwarancji umożliwia ubieganie się o dotację (FG POIR) w formie zwrotu części odsetek od kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Z gwarancji mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają potencjał innowacyjny lub wykonali inwestycję w ekologię.

Korzyści z gwarancji to m.in.:

 • 0% prowizji za gwarancję w całym okresie jej trwania,
 • wysoka kwota gwarancji – nawet do 2,5 mln euro,
 • długi okres gwarancji,
 • możliwość zabezpieczenia do 80% wartości kredytu,
 • możliwość ubiegania się z zwrot zapłaconych odsetek w ciągu trzech lat.

Szczegóły oraz informacje jak złożyć wniosek 

Korporacyjny kredyt refinansowy

Refinansowanie kredytu lub kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inny bank przeznaczonych na sfinansowanie zakupu gruntu pod inwestycje, zakup, budowę lub modernizację nieruchomości, a także zakup, remont lub modernizację środków trwałych.

 • Udzielany w PLN lub innych walutach zgodnie z ofertą banku.
 • Okres finansowania do 10 lat.
 • Maksymalna kwota finansowania do 100% wartości netto nakładów inwestycyjnych.
 • Możliwość uzyskania zarówno na inwestycje zrealizowane, jak i te w trakcie realizacji.

Kredyt unijny inwestycyjny

Skierowany jest do tych klientów korporacyjnych ING Banku Śląskiego, którzy chcą zrealizować swój projekt biznesowy przy wsparciu środków z funduszy pomocowych i którzy spełniają kryteria podmiotowe określone w poszczególnych programach operacyjnych.

Unijne kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych. Kredyt może być wykorzystany na:

 • prefinansowanie dotacji, tj. sfinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji (tzw. kredyty pomostowe)

  Współfinansowanie przedsięwzięć z środków unijnych polega zwykle na refinansowaniu (refundowaniu) określonej części wydatków poniesionych przez podmioty.

  Rzadko na projekty badawcze czy szkoleniowe można otrzymać zaliczkę od instytucji wdrażającej. Oznacza to w praktyce, że potencjalny beneficjent pomocy musi dysponować znaczną częścią całkowitego budżetu na zrealizowanie projektu. Rozwiązaniem tego problemu może być zaciągnięcie tzw. kredytu pomostowego. Kredyt ten jest przeznaczony na prefinansowanie kosztów do czasu wypłaty dotacji.

 • finansowanie wkładu własnego projektu

  Kredyt jest udzielany na finansowanie udziału własnego projektu, czyli tej części kosztów kwalifikowanych projektu, która nie jest finansowana z dotacji. Bank może zaoferować kredyt finansujący wkład własny beneficjenta. Harmonogram spłaty jest ustalany zgodnie z harmonogramem płatności w projekcie .

  Udostępnimy również specjalny Rachunek Projektowy, który umożliwia wygodne rozliczenie dotacji

Kredyty unijne udzielane są w PLN i EUR.

Kredyt na inwestycje w rolnictwie

Kredyt, który pozwala na zakup gruntów rolnych, budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup maszyn, urządzeń i linii technologicznych, zakup udziałów firm prowadzących działalność rolniczą, a także refinansowanie kredytów i nakładów związanych z nabywaną nieruchomością gruntową.

 • Kredyt komercyjny przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Udzielany w PLN.
 • Okres finansowania do 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie kapitału na okres 24 m-cy.
 • Wymagany wkład własny min. 20% wartości inwestycji.

Kredyt na zakup gruntów rolnych

Kredyt, który pozwala na zakup gruntów rolnych, zakup udziałów firm prowadzących działalność rolniczą na nieruchomościach stanowiących ich własność, będących w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawionych w okresach wieloletnich, a także refinansowanie kredytów i nakładów związanych z nabywaną nieruchomością gruntową.

 • Kredyt komercyjny przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
 • Udzielany w PLN.
 • Okres finansowania do 6 lat z możliwością spłaty w tym okresie 20% kredytu i rozłożeniem reszty kredytu na kolejne okresy 6-letnie.
 • Możliwa karencja w spłacie kapitału na okres 24 m-cy.
 • Wymagany wkład własny min. 20% wartości inwestycji.

Kredyt technologiczny

Kredyt udzielany przedsiębiorcom starającymi się o dotacje w ramach działania wdrażanego przez BGK: „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 • Kredyt przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
 • Udzielany w PLN.
 • W przypadku przyznanie dotacji kredyt jest spłacany do wysokości dotacji bezpośrednio przez BGK w formie premii technologicznej.

Umowa wieloproduktowa – jedna umowa wiele produktów!

Podpisujesz jedną umowę kredytową, dzięki której możesz korzystać z wielu produktów z naszej oferty, bez konieczności podpisywania odrębnych umów. W ramach umowy wieloproduktowej możesz elastycznie dobrać produkty kredytowe i indywidualnie określić ich parametry: kwotę, okres, na jaki produkt jest udzielony oraz walutę.

W ramach umowy wieloproduktowej dostępne są następujące formy finansowania:

 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty inwestycyjne
 • Inne usługi:
  • akredytywy dokumentowe
  • gwarancje
 • Transakcje dyskontowe:
  • wykup wierzytelności prosty z regresem
  • wykup weksli z regresem
  • wykup wierzytelności odwrotny
 • Promesy kredytów i gwarancji.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24

lub

+48 801 242 242

lub porozmawiaj na czacie

Rozpocznij czat

trigger

   Rozpocznij czat

czat aktywny pon - pt 8:00 - 18:00

W tym momencie czat jest nieaktywny. Zapraszamy w dni robocze od 8:00 - 18:00