Inwestycje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw

Inwestycje w papiery dłużne są rozwiązaniem dla firm, które znajdują się w stanie nadpłynności i posiadają wolne środki. Dostępność papierów skarbowych i nieskarbowych o różnym terminie zapadalności pozwala elastyczniej zarządzać wolnymi środkami przy osiąganiu zysku większego niż w wypadku tradycyjnych depozytów.

Dla kogo

Oferta inwestycji w papiery dłużne w ING Banku przeznaczona jest dla klientów, którzy dysponują nadwyżkami finansowymi i:

 • chcą wykorzystać swoje środki lepiej niż w wypadku lokat i depozytów bankowych,
 • mają większe doświadczenie w obszarze inwestycji i są świadomi możliwego ryzyka.

Korzyści dla Twojej firmy

Poznaj naszą ofertę papierów dłużnych

Bony skarbowe

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa. Jest to bezpieczna forma lokowania nadwyżek finansowych, która charakteryzuje się często wyższą stopą zwrotu niż lokaty terminowe.

 • Okres zapadalności do jednego roku.
 • Są sprzedawane z dyskontem i wykupowane po wartości nominalnej w dacie wykupu.
 • Dochód nabywcy stanowi różnica między wartością nominalną a kosztem wykupu.
 • ING Bank ma status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych i umożliwia klientom zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym, a także zapewnia organizację rynku wtórnego, czyli handel bonami skarbowymi przed terminem zapadalności.
Informacja o ryzyku

Inwestycja w bony skarbowe na okres krótszy niż termin wykupu obarczona jest umiarkowanym ryzykiem rynkowym związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się poziomu cen lub brakiem płynności na rynku. W przypadku utrzymywania papieru w portfelu do daty wykupu ryzyko jest niskie, gdyż gwarantowany jest zwrot zainwestowanego kapitału i należnych odsetek. Inwestycja w bony skarbowe związana jest z ryzykiem kredytowym emitenta polegającym na niewywiązaniu się przez niego z zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych. Należy przy tym zaznaczyć, że emitentem skarbowych papierów dłużnych jest Skarb Państwa, a emisja odbywa się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Więcej informacji na temat produktu uzyskasz u doradcy.

Obligacje skarbowe

Dłużne papiery skarbowe Skarbu Państwa o dłuższym terminie zapadalności. Dostępność obligacji zależy od emisji prowadzonych przez Skarb Państwa.

 • Terminy zapadalności od roku do nawet 20 lat.
 • Dostępne są trzy rodzaje obligacji różniące się sposobem oprocentowania: obligacje o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu (zależnym od zmian wybranego wskaźnika, np. stawki WIBOR lub rentowności bonów skarbowych) oraz zerokuponowe (sprzedawane z dyskontem i wykupowane za wartość nominalną).
 • ING Bank ma status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych i umożliwia klientom zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym, a także zapewnia organizację rynku wtórnego, czyli handel obligacjami skarbowymi przed terminem zapadalności.
Informacja o ryzyku

Inwestycja w obligacje skarbowe na okres krótszy niż termin wykupu obarczona jest umiarkowanym ryzykiem rynkowym związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się poziomu cen lub brakiem płynności na rynku. W przypadku utrzymywania papieru w portfelu do daty wykupu ryzyko jest niskie, gdyż gwarantowany jest zwrot zainwestowanego kapitału i należnych odsetek. Inwestycja w obligacje skarbowe związana jest z ryzykiem kredytowym emitenta polegającym na niewywiązaniu się przez niego z zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych. Należy przy tym zaznaczyć, że emitentem skarbowych papierów dłużnych jest Skarb Państwa, a emisja odbywa się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji na temat produktu uzyskasz u doradcy.

Nieskarbowe papiery dłużne

Instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty w celu pozyskania środków pieniężnych potrzebnych na finansowanie działalności.

 • Nieskarbowe papiery dłużne sprzedawane są w ramach emisji jednorazowych lub tzw. programów emisji.
 • Dostępne są papiery krótkoterminowe (o terminie wykupu od 7 dni do roku sprzedawane z dyskontem) oraz średnio- i długoterminowe (o terminie wykupu powyżej roku o stałym lub zmiennym oprocentowaniu).
 • ING Bank oferuje cztery typy nieskarbowych papierów dłużnych: obligacje, weksle, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe.
Informacja o ryzyku

Inwestycja w obligacje skarbowe na okres krótszy niż termin wykupu obarczona jest umiarkowanym ryzykiem rynkowym związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się poziomu cen lub brakiem płynności na rynku. W przypadku utrzymywania papieru w portfelu do daty wykupu ryzyko jest niskie, gdyż gwarantowany jest zwrot zainwestowanego kapitału i należnych odsetek. Inwestycja w obligacje skarbowe związana jest z ryzykiem kredytowym emitenta polegającym na niewywiązaniu się przez niego z zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych. Należy przy tym zaznaczyć, że emitentem skarbowych papierów dłużnych jest Skarb Państwa, a emisja odbywa się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji na temat produktu uzyskasz u doradcy.

Zagraniczne papiery wartościowe

W ofercie Banku znajdują się również papiery zagraniczne, które są emitowane na podstawie właściwych przepisów poza granicami Polski, w tym:

 • obligacje rządowe,
 • krótkoterminowe papiery rządowe,
 • euroobligacje,
 • obligacje przedsiębiorstw,
 • obligacje międzynarodowych instytucji finansowych.

Transakcje typu buy-sell back i repo

Transakcje przeprowadzane najczęściej na obligacjach i bonach skarbowych. Polegają na zakupie papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości przez ING Bank Śląski.

 • Transakcje można zawierać na różnorodne terminy, co pozwala dopasować produkt do potrzeb firmy.
 • Data i cena odkupu są określane w chwili zakupu papierów, co gwarantuje bezpieczeństwo ulokowanych środków.
 • ING Bank Śląski przeprowadza również transakcje sell-buy back i reverse repo, w których to firma sprzedaje posiadane papiery wartościowe Bankowi z ustaleniem ich odkupu w przyszłości.
Informacja o ryzyku

Inwestycja w obligacje skarbowe na okres krótszy niż termin wykupu obarczona jest umiarkowanym ryzykiem rynkowym związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się poziomu cen lub brakiem płynności na rynku. W przypadku utrzymywania papieru w portfelu do daty wykupu ryzyko jest niskie, gdyż gwarantowany jest zwrot zainwestowanego kapitału i należnych odsetek. Inwestycja w obligacje skarbowe związana jest z ryzykiem kredytowym emitenta polegającym na niewywiązaniu się przez niego z zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych. Należy przy tym zaznaczyć, że emitentem skarbowych papierów dłużnych jest Skarb Państwa, a emisja odbywa się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji na temat produktu uzyskasz u doradcy.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24

lub

+48 801 242 242

lub porozmawiaj na czacie

Rozpocznij czat

trigger

   Rozpocznij czat

czat aktywny:

pon - pt 8:00 - 18:00

W tym momencie czat jest nieaktywny. Zapraszamy w dni robocze od 8:00 - 18:00