Sytuacja rynkowa

W najnowszej unijnej krótkoterminowej prognozie KE utrzymała produkcję drobiu w UE w 2019 r. na poziomie 2,5%. Jednocześnie wzrost cen mięsa wieprzowego ma się przełożyć na większą konsumpcję drobiu. KE przewiduje, że średnie spożycie drobiu na jednego mieszkańca Unii wzrośnie w bieżącym roku o 0,6 kg i wyniesie 25,4 kg. Możliwy jest wzrost wskaźnika prognozowanego spożycia w przypadku dłuższego utrzymywania się wysokich cen skupu wieprzowiny i ich transferowi na ceny detaliczne.

UE i Ukraina zawarły porozumienie dotyczące importu filetów drobiowych z kością. Zgodnie z zapisami umowy produkty określone kodem CN 0207 13 70 będą dołączone do kontyngentu 0207 14 70, który ustalony był wcześniej na poziomie 18 tys. t, a w 2021 20 tys. t. W ramach tej umowy UE zwiększa kontyngent na obie linie produktowe do ilości łącznie 50 tys. t. Przekroczenie tego limitu będzie podlegało stawce celnej w wysokości 100,8 EUR/100 kg.

Produkcja w UE

KE (grupa ekspertów branży) przewiduje wzrost o 2,6% produkcji drobiu w UE w 2019 r. w stosunku do roku 2018 r. Na ten wynik złożyło się zwiększenie produkcji brojlerów kurcząt (+3%), indyków (+0,2%) i kaczek (+1,2%). Polska pozostaje liderem produkcji drobiu w UE. Eksperci przewidują zwiększenie produkcji drobiu w Polsce o 4,6%. Wielka Brytania – drugi pod względem produkcji drobiu kraj w UE – po wysokim wzroście rocznym w 2018 r. (na poziomie 5,4%), w bieżącym roku zwiększy produkcję o 1,2%. Dalsze miejsca zajmują Francja i Niemcy, które w 2019 r. zwiększą produkcję odpowiednio o 0,6% i 1,8%. Wysoką dynamikę wzrostu w 2018 r. i prognozowanym 2019 r. notują Węgry, które w poprzednim roku zwiększyły produkcję drobiu o 11,2%, a w obecnym eksperci przewidują wzrost na poziomie 6,4%.

Pasze (soja)

Na giełdzie CBOT sierpniowy kontrakt soi 19 lipca był notowany na zamknięciu sesji na poziomie 331,2 USD/t, co oznacza, że cena kontraktu była o 6,5% wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ceny soi są uzależnione od rozwoju konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami oraz prognozy zbiorów soi w Brazylii – głównego konkurenta dla USA w dostawach soi na rynek chiński.

Według najnowszej lipcowej prognozy USDA w nowym sezonie produkcja soi ma być o ponad 4% niższa niż w 2018/19. Od początku bieżącego sezonu sytuacja związana z kierunkami importu soi do UE nie zmieniła się. Najwięcej soi UE sprowadza z USA, natomiast śruty sojowej – z Argentyny i Brazylii. Najwyższa cena soi była w Brazylii, co jest łączone ze znacznym zwiększeniem eksportu do Chin (po wprowadzeniu ceł na amerykańską soję). Wyższe ceny brazylijskiej soi plasują się poniżej cen soi amerykańskiej liczonej wraz ze stawką celną. Najtańsza soja w połowie lipca była w Argentynie (302 EUR). Argentyńska śruta sojowa była w tym czasie wyceniana średnio na poziomie 283 EUR/t (FOB).

W Niemczech na giełdzie w Hamburgu śruta sojowa (44%) w dostawach natychmiastowych kosztowała 293 EUR/t (FOB Hamburg). Kontrakty z realizacją od sierpnia do października wyceniane były na poziomie 294 EUR/t, natomiast od listopada do końca br. na poziomie 300 EUR/t.

W portach polskich notowania śruty sojowej (HI Pro) na koniec drugiej dekady lipca wyniosły około 1398 PLN/t.

Handel

Po pierwszych czterech miesiącach 2019 r. unijny eksport mięsa drobiowego (żywiec, mięso, podroby i przetwory drobiowe w ekwiwalencie tuszki) był o prawie 12% większy niż w analogicznym okresie 2018 r., natomiast import wzrósł o ponad 14%. Import z Brazylii wyniósł 109 tys. t. Przykładowo w 2017 r., w którym Brazylia była największym dostawcą, unijny import po czterech miesiącach wyniósł prawie 157 tys. t. Z kolei w 2018 r. po wprowadzeniu unijnych ograniczeń import w ww. okresie wyniósł prawie 89 tys. t.

Dostawy filetu z kością (CN 2071370) z Ukrainy po czterech miesiącach 2019 r. wyniosły 22,4 tys. t, tj. były o 44% większe niż analogicznym okresie 2018 r. Według danych KE większość dostaw kierowanych jest do Polski i Holandii.

Ceny

W czerwcu miesięczna unijna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka wzrosła od maja o 0,5% i wyniosła wstępnie 190,1 EUR/100 kg. W stosunku do czerwca 2018 r. cena obniżyła się o 0,7%.

 

Sytuacja w Polsce

Od stycznia do maja 2019 r. skup przemysłowy drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł 1199 tys. t i był na minimalnie wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 2018 r. (+0,3%).

Po pięciu miesiącach 2019 r. eksport mięsa drobiowego (CN 0207, wstępne dane MRiRW) wzrósł wolumenowo o 14% natomiast import wzrósł o 52%. Mimo zwiększonego importu wolumenowy wzrost eksportu kompensował wyższą dynamikę importu mięsa drobiowego. Saldo handlowe Polski wolumenowo wzrosło w ww. okresie 2019 r. o prawie 12% i wyniosło około 550 tys. t. W 2018 r. saldo w analogicznym okresie wynosiło około 500 tys. t.

W maju i w czerwcu średnie miesięczne ceny skupu kurcząt brojlerów były na tym samym poziomie i wyniosły 3,46 zł/kg, natomiast średnia krajowa cena skupu indyków wyniosła w maju 5,55 zł/kg, a w czerwcu 5,63 zł/kg. Czerwcowe ceny skupu kurcząt były o 1,7% niższe niż w czerwcu 2018 r., natomiast indyków o 23% wyższe.

Komentarz

W 2 KW 2019 r. ceny skupu kurcząt brojlerów utrzymywały się na stabilnym poziomie. Mimo wzrostu importu wolumenowe saldo handlowe Polski po pięciu miesiącach utrzymuje się stabilnie na poziomie około 12% (ok. 60 tys. t) wyższym niż w analogicznym okresie 2018 r. W tym czasie produkcja mięsa drobiowego według danych GUS była o około 60 tys. t wyższa. W uproszczeniu takie dane sugerują, że handel zagraniczny zagospodarowuje prawie w całości nadwyżkę produkcyjną, co wpływa stabilizująco na ceny skupu, które zwykle w kwietniu i maju obniżały się. W dalszym ciągu brak jest efektu zwiększenia eksportu drobiu do Chin po wybuchu w tam choroby ASF (mięso drobiowe jako alternatywa dla wieprzowiny), co nie jest wykluczone w dłuższym okresie. Na krajowym rynku pogorszenie zaopatrzenia w mięso indycze skutkuje presją na wyższe ceny w skupie.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl