Sytuacja rynkowa

Według sierpniowych prognoz USDA produkcja soi na świecie w dalszym ciągu pozostaje znacznie powyżej poziomu osiągniętego w zeszłym sezonie (+20 mln t). Produkcja soi u trzech największych światowych producentów ma być w bieżącym sezonie o ponad 18 mln t większa. Światowy import ma zwiększyć się o 6 mln t, w tym chiński import o 4 mln t.

Według krótkoterminowej prognozy KE (DG Agriculture and Rural Development – Short – Term Outlook publikacja: sierpień 2021) w 2021 r. produkcja mięsa drobiowego obniży się o 0,9% w stosunku do 2020 r., mimo wyraźnego spadku produkcji w 1KW, na poziomie 4,4% r/r. Wzrost produkcji spodziewany jest głównie w wyniku szerszego otwarcia działalności gastronomicznej w EU. Konsumpcja mięsa drobiowego w przeliczeniu na wagę tuszki utrzyma się na zbliżonym poziomie jak w 2020 r (-0,1% r/r), tj. ma wynieść 23,7 kg/osobę. Unijny eksport mięsa drobiowego ma być o 5% mniejszy niż w 2020 r., co jest konsekwencją przede wszystkim restrykcji importerów w związku z grypą ptaków (głównie kraje nieuznające regionalizacji). Po stronie importu sytuacja stabilizuje się po gwałtownym spadku w 2020 r. KE prognozuje, że w 2021 r. import mięsa drobiowego będzie na podobnym poziomie jak w 2020 r., ale o 17% mniejszy niż w 2019 r.

Po lipcowej przerwie od 1 do 23 sierpnia odnotowano jeden przypadek ogniska HPAI w Polsce. To niestety oddala czas odzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od grypy ptaków. Stwierdzone ognisko choroby było w powiecie żuromińskim (województwo mazowieckie) w gospodarstwie komercyjnym kur niosek.

W Polsce po dużej skali ognisk HAPI w kluczowych regionach produkcji drobiu wielkość skupu drobiu rzeźnego w okresie od kwietnia do lipca znacznie się obniżyła. Jednak widoczna jest pewna stabilizacja cen skupu z nieznaczną korektą w dół, co można odczytywać jako sygnał powrotu części producentów drobiu na rynek.

Produkcja w UE

Według danych Eurostatu po pięciu pierwszych miesiącach 2021 r. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w ubojniach w EU27 była średnio o ponad 5,2% niższa niż w analogicznym okresie 2020 r. W Niderlandach produkcja obniżyła się o ponad 17,9%, w Niemczech o 4%, w Polsce o prawie 7%, a we Francji o ponad 5%. Szacowana przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w ubojniach wyniosła około 5,2 mln t, natomiast w porównywanym okresie 2020 r. wynosiła prawie 5,5 mln t.

Pasze (soja)

Według sierpniowych danych USDA produkcja soi w Brazylii i Argentynie pozostała na niezmienionych lipcowych poziomach – odpowiednio 144 mln t i 52 mln t. Nieco w dół skorygowana została produkcja w USA i obecnie przewidywana jest na poziomie 118,1 mln t (w lipcu: 119,9 mln t). Prognozowany eksport soi w przypadku Brazylii i Argentyny pozostał na niezmienionych poziomach (93 mln t i 6,5 mln t), w przypadku USA nieznacznie skorygowany w dół (zmiana z 56,5 do 55,9 mln t). W odniesieniu do sezonu 2021/22 w obecnym sezonie prognozowany eksport z ww. krajów ma być o 7,5 mln t większy.

Ceny soi i śruty sojowej

Według danych KE 18 sierpnia średnia ceny soi USA w portach Zatoki Meksykańskiej wynosi 465 EUR/t. Na zbliżonym poziomie cenowym jest soja w Argentynie (463 EUR/t), z kolei w Brazylii na poziomie 474 EUR/t.

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach w sierpniu na dzień 24 sierpnia br. wyceniana była na poziomie 388 EUR/t (wzrost ceny), z kolei we wrześniu i październiku na poziomie 387 EUR/t.

17 sierpnia na giełdzie w Hamburgu cena śruty sojowej (44/7) notowana była na poziomie 378,5 EUR/t, na tym samym poziomie są ceny w dostawach we wrześniu i październiku.

W kolejnych dwóch miesiącach cena wynosi 372 EUR/t. W porcie Gdynia 24 sierpnia cena śruty Hi-Pro minimalnie wzrosła w ciągu miesiąca i wyniosła 1,86 tys. zł.

Handel

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. eksport mięsa drobiowego z EU27 wyniósł 925 tys. t. W analogicznym okresie 2020 r. eksport wyniósł ponad 1 mln t.

Ceny

Według wstępnych danych KE w lipcu br. w EU27 miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 204,9 EUR/100 kg. W ciągu miesiąca cena obniżyła się o 1,4%, natomiast w stosunku do lipca 2020 r. cena była o 11% wyższa.

Sytuacja w Polsce

W lipcu 2021 r. przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł niecałe prawie 193 tys. t, tj. mniej o ponad 24% w stosunku do lipca 2020 r. Po pierwszym półroczu br. skup był o 14,5% (-254 tys. t) mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych GUS przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w lipcu wyniosła 216 tys. t, tj. była o prawie 13% mniejsza niż w lipcu 2020 r. Po pierwszych siedmiu miesiącach br. produkcja mięsa drobiowego była o 3% mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych MRiRW w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 2% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Import był o 16% większy. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie i wyniosło ponad 674 tys. t, tj. było o ponad 2% mniejsze niż w porównywanym okresie 2020 r. Mimo spadku wolumenu eksportu jego wartość wyrażona w euro była o 2% wyższa, a w PLN o 5% wyższa.

W lipcu 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 4,24 zł/kg, tj. była o 12 gr/kg wyższa niż w poprzednim miesiącu. W relacji r/r cena była o 98 gr/kg wyższa (+30%). Na początku trzeciej dekady sierpnia ceny kontraktacyjne były najczęściej w przedziale 4,05-4,15zł/kg (zawężenie widełek w ciągu miesiąca). Oznacza to, że średnia cena była na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Natomiast na wolnym rynku ceny skupu kurcząt brojlerów zwykle utrzymywały się w przedziale 4,0-4,1 zł/kg (spadek śr. cen ok. 0,3 zł/kg m/m).

W lipcu 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu indyków była poziomie 5,71 zł/kg, co oznacza, że obniżyła się o 71 gr/kg (-11%) w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. W porównaniu do ceny z lipca 2020 r. była o 1,36 zł/kg wyższa (+31%).

Komentarz

Pozytywną wiadomością dla sektora drobiarskiego jest brak nowych przypadków HPAI. Jeśli sytuacja utrzyma się, w jesiennych miesiącach Polska powinna odzyskać status kraju wolnego od HPAI, co umożliwi swobodny międzynarodowy handel mięsem drobiowym. Szczególnie dotyczy to krajów importerów, które nie uznają regionalizacji.

Widoczne uszczuplenie podaży mięsa drobiowego na rynku krajowym uruchomiło zwiększenie importu białego mięsa. Według wstępnych danych MRiRW po pięciu miesiącach zwiększył się import głównie z Niemiec (+40% r/r) i z Ukrainy (+43% r/r). Pewną niespodzianką może być zwiększenie ponad dwukrotnie importu mięsa drobiowego z Czech.

Normalizacja na rynku drobiowym oraz wysokie ceny skupu będą zachęcały hodowców, którzy wstrzymali produkcję. Uruchomienie nowych wstawień będzie utrudnione w związku z dostępem piskląt na rynku i wyższą ceną za pisklęta. Taka sytuacja będzie w pewnym stopniu opóźniać powrót do stanu sprzed pandemii.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl