Sytuacja rynkowa w UE

W Europie w dalszym ciągu pojawiają się nowe ogniska ptasiej grypy. Z uwagi na opóźnienie przepływu danych dotyczących handlu i produkcji, nie widać jeszcze wyraźnego wpływu tego zjawiska na publikowane dane w sektorze drobiarskim. Jednak UE nie jest jedynym obszarem, gdzie pojawiła się ta choroba w ostatnim czasie. W Rosji, na koniec ubiegłego roku, wskutek wystąpienia ognisk tej choroby zutylizowano łącznie ponad 500 tys. szt. drobiu (kurczęta brojlerów i indyki). Analitycy tego rynku podkreślają, że zdarzenie to (które może się jeszcze nasilić) zbiegło się z pogarszającą się w tym kraju sytuacją w produkcji drobiarskiej mającą swoje źródło m.in. we wzroście kosztów produkcji i problemami z nadpodażą przy towarzyszących im spadkom cen mięsa drobiowego. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje w 2016 r. mniejszy wzrost produkcji drobiu (+3%) w stosunku do 2015 r. Po korekcie, w skali roku produkcja ta ma wynieść 4,7 mln t.

W UE wielkość produkcji brojlerów kurcząt w okresie styczeń – listopad 2016 r. jest o 2,8% wyższa w stosunku do tego samego okresu w 2015 r. Liczne przypadki występowania ptasiej grypy w Europie mogą wpłynąć na nieznaczne obniżenie wielkości produkcji w grudniu 2016 r.

Eksport mięsa drobiowego do krajów trzecich po 11 miesiącach 2016 r. jest o 9,3% wyższy niż w tym samym okresie 2015 r. Wprawdzie wzrósł import o 4,6% jednak wolumenowo saldo wysyłek mięsa drobiowego z UE w analizowanym okresie jest o ok. 90 tys. t wyższe niż 2015 r.

Oprócz niekorzystnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy w UE, która skutkuje wprowadzanymi zakazami handlu mięsem drobiowych z niektórymi krajami, negatywne informacje płyną też z RPA. Lokalni producenci coraz mocniej forsują wprowadzenie ograniczenia importu drobiu na ten rynek. Udział tego rynku zbytu w eksporcie unijnym wynosi ok. 18%. Innym ograniczeniem jest wprowadzenie przez Arabię Saudyjską wyższych opłat importowych mięsa drobiowego (zmiana z 5 do 20%). Kumulacja tych zjawisk powoduje, że branża od początku 2017 r. będzie zmagała się trudniejszym rynkiem zbytu.

 

Sytuacja rynkowa w Polsce

W Polsce do 25 stycznia wystąpiły 33 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Ostatni przypadek miał miejsce na terenie województwa lubuskiego, w gminie Sulechów w gospodarstwie utrzymującym 25 sztuk ptaków (kury, kaczka). Przypadki tej choroby odnotowano na terenie województw: lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Dodać należy, że potwierdzono również 16 wystąpienie grypy podtypu H5N8 u dzikich ptaków.

Występowanie ptasiej grypy w Polsce skutkuje wprowadzeniem zakazu importu mięsa i produktów drobiowych przez kraje trzecie (pozaunijne) w tym: Chiny, RPA, Japonia, RPA, Tajwan, Wietnam. Podobne jak unijne zasady regionalizacji wprowadziły m.in.: Hongkong, Ukraina i Rosja. Eksport z Polski jest przede wszystkim ukierunkowany na rynki krajów unijnych co powoduje, że w ogólnym rozrachunku sankcje nie wpłyną mocno na wolumen wysyłek zagranicznych tego mięsa.

W kraju utrzymuje się silny wzrost w obszarze produkcji mięsa drobiowego. Po 11 miesiącach 2016 r. wstępne dane GUS pokazują 17% wyższą produkcję w stosunku do tego samego okresu 2015 r. Listopad, który zwykle w tej branży łączył się ze spadkiem wielkości produkcji w stosunku do poprzedniego miesiąca, w 2016 r. był miesiącem w którym ta tendencja nie potwierdziła się.

Wzrost produkcji drobiu napędzany jest przez wysoki eksport. Wstępne dane za okres styczeń - listopad 2016 r. pokazują, że wolumen eksportu tego mięsa urósł w tym czasie o 21% w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. Warto też zaznaczyć, że wartość eksportu wyrażona w euro wykazuje wzrost na poziomie niecałych 10%, co może oznaczać, iż w dużym udziale walka konkurencyjna odbywa się w obszarze ceny przy założeniu podobnej struktury towarowej. Głównym odbiorcą polskich produktów drobiowych są kraje UE. Najwięksi partnerzy polskich eksporterów to odbiorcy w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

 

Ceny

W grudniu 2016 r. unijna średnia miesięczna cena kurcząt brojlerów nieznacznie wzrosła (+1,2%) do poziomu 176,3 EUR/100kg. W tym czasie cena polskiego produktu obniżyła się o 1,8% do poziomu 105,6 EUR/100kg. Pierwsze dane z początku 2017 r. wskazują na tendencję do wzrostu ceny unijnej w styczniu o ok. 2 EUR. Również wyższa jest oczekiwana cena dla polskiego produktu (+ ok. 5-6 EUR).

Na krajowym rynku spodziewany w grudniu ubiegłego roku spadek cen skupu kurcząt brojlerów zrealizował się na średnim poziomie 3,08 zł/kg. W przypadku skupu indyków średnia cena 4,85 zł/kg konsekwentnie utrzymuje się czwarty z kolei miesiąc.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl