Sytuacja rynkowa

Sytuacja rynkowa

W kwietniu analitycy USDA przedstawili prognozy dotyczące produkcji i konsumpcji globalnej* mięsa drobiowego (*rynki monitorowane przez USDA). W 2018 r. produkcja i konsumpcja ma wzrosnąć odpowiednio o 1,9% i 1,8% w stosunku do ubiegłego roku. Obie prognozy wzrosły w stosunku do poprzedniej, listopadowej projekcji. W przypadku największych światowych producentów prognozy przewidują wzrosty produkcji i konsumpcji w porównaniu z poprzednim rokiem. W USA produkcja ma wzrosnąć o 1,6%, w Brazylii o 1,7%, w UE o 1,4%, natomiast w Chinach o 0,5%. Problemy w Brazylii związane z jakością mięsa skutkowały perturbacjami z produkcją mięsa drobiowego, co wpłynęło na obniżenie prognozy na rok 2018 r. w stosunku do projekcji z listopada 2017 r. 

W przypadku wymiany handlowej prognoza eksportu Brazylii została obniżona o prawie 7% w stosunku do listopadowej projekcji, jednak w dalszym ciągu ma być większa niż w 2017 r. Według nowych danych wysyłki mięsa drobiowego mają być o 0,7% większe. Dla USA przewiduje się wzrost o 2,5%, natomiast o 0,8% ma zmniejszyć się eksport z UE. Pośród największych importerów największy wzrost wolumenu przewidywany jest w dostawach do Japonii (+94 tys. t, +9%), natomiast wysoki spadek importu prognozowany jest dla Arabii Saudyjskiej (-330 tys. t, -42%). USDA uzasadnia znaczący spadek importu do Arabii Saudyjskiej wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących uboju drobiu. Dostosowanie się do nowych przepisów przez dostawców (głównym jest Brazylia) zajmie dużo czasu, co spowoduje czasowe ograniczenie dostaw.

W kwietniu UE i Meksyk osiągnęły porozumienie w sprawie nowej umowy handlowej. Obecnie trwają prace nad ostatecznym brzmieniem umowy, która zostanie przedłożona do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Nowa umowa zostanie uzupełniona wieloma przepisami dotyczących handlu, m.in. w kategoriach z obszaru rolnictwa i rybołówstwa. Skutkować to będzie zwolnieniem z cła 99% produktów w ramach wymiany handlowej pomiędzy UE i Meksykiem. Meksyk usunie m.in. wysokie taryfy celne na produkty drobiowe (z obecnego prawie 100%). To stwarza dobrą perspektywę handlu z Meksykiem. Według prognoz USDA import brojlerów drobiowych do Meksyku w 2018 r. ma wynieść 820 tys. t, co oznacza prawie 6% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

W maju w PE podniesiono temat skokowego importu wybranych produktów drobiowych z Ukrainy do UE. Okazało się, że korzystając z pewnego wybiegu prawnego (chodzi o klasyfikację towaru wg kodu CN), producenci ukraińscy korzystali dodatkowo z bezcłowego eksportu mięsa drobiowego do UE. Skalę tego zjawiska obrazują cyfry dla asortymentu CN 0207 1370: w 2016 r. ok. 3,7 tys. t, w 2017 r.: 27,1  tys. t. Towar wysyłany był do Holandii, na Słowację, do Polski i w niewielkich ilościach do Niemiec. Ta tendencja jest wzrostowa w 2018 r. (okres styczeń-luty 2018 r. już 8,2 tys. t). Pojawiają się też doniesienia prasowe, że mięso po ćwiartowaniu jest „legalizowane” jako unijne w przetwórniach w Holandii i na Słowacji (przetwórnie należące do głównego producenta drobiu na Ukrainie). Efektem debaty ma być wprowadzenie regulacji pozwalającej na ograniczenie tego zjawiska.

Dla europejskiego przemysłu drobiarskiego dużym wyzwaniem będą skutki finalizowanych obecnie negocjacji UE z MERCOSUR o wolnym handlu (do organizacji należy również Brazylia – czołowy eksporter mięsa drobiowego). Prawdopodobnie w czerwcu br. można spodziewać się zakończenia negocjacji. Niestety brak jest oficjalnych informacji na temat tego, czy i w jakim zakresie sektor hodowli i produkcji drobiu będzie przedmiotem umowy.

Produkcja w UE

Według szacunków KE produkcja brojlerów po pierwszych czterech miesiącach 2018 r. jest o około 3% niższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Ceny soi w Brazylii w maju obniżyły się średnio o 7 EUR/t w stosunku do średnich cen w kwietniu. W przypadku Polski osłabienie złotego spowodowało, że pomimo spadku ceny, dostawy soi i śruty sojowej w kolejnych miesiącach mogą być kwotowane w wyższych cenach.

Handel

Eksport mięsa drobiowego z UE wzrósł i był w okresie od stycznia do marca br. o prawie 9% większy, natomiast import był o 8% mniejszy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Największym odbiorcą unijnego mięsa drobiowego była Ukraina, dokąd wyeksportowano 41,6 tys. t tego mięsa (+19%). Natomiast import z Ukrainy po 1Q 2018 r. wyniósł 29,8 tys. t. W tym czasie Brazylia dostarczyła do UE 69,4 tys. t mięsa drobiowego, tj. o 52 tys. t mniej niż w 1Q 2017 r. Udział dostaw z tego kierunku spadł z poziomu około 50% do 35% całości unijnego importu mięsa drobiowego wyrażonego w ekwiwalencie tuszki.

Ceny

Według wstępnych danych KE unijna średnia miesięczna cena brojlerów wzrosła w kwietniu br. o 0,2% w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. Cena ta była wyższa o 2,5% w relacji r/r. Polskie tuszki wyceniono na 125,2 EUR/100kg, natomiast w przeliczeniu na krajową walutę 525 zł/100 kg. Cena wyrażona w euro spadła w ciągu miesiąca o 5,6%, natomiast była o prawie 6% wyższa niż w kwietniu 2017 r.

Sytuacja w Polsce

W marcu i w kwietniu krajowy skup żywca rzeźnego w wadze żywej był wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku, odpowiednio o 4% i 9%. Po czterech miesiącach br. skup jest o prawie 9% wyższy niż w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r.

Po 1Q 2018 r. polski eksport mięsa drobiowego i podrobów (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i eksport do krajów trzecich) był według wstępnych danych MRiRW o 12% wyższy niż po 1Q 2017 r. Wolumenowo dostawy do zagranicznych kontrahentów wzrosły o 32,4 tys. t. Najwyższy wolumen eksportu kierowany był do Niemiec (43,9 tys. t). Kolejne pozycje zajmują: Wielka Brytania (25,9 tys. t), Ukraina (22,8 tys. t) oraz Francja 20,4 tys. t. Import po 1Q 2018 r. wzrósł o 3% (0,4 tys. t) i wyniósł  14,6 tys. t. Saldo handlowe po 1Q br. wyrażone wagowo było o 13% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Od stycznia do kwietnia miesięczne średnie krajowe skupu kurcząt typu brojler utrzymują się w bieżącym roku powyżej poziomu cen jaki notowano w tym samym okresie w poprzednich dwóch latach. W kwietniu średnia cena wyniosła 3,38 zł/kg i była o 2,7% wyższa w relacji do ceny z kwietnia 2017 r.

Natomiast hodowcy indyków typu brojler od początku br. otrzymują coraz niższe ceny. W kwietniu krajowa średnia cena indyków była już o 11% niższa niż w tym samy okresie ubiegłego roku.

Komentarz

W UE dosyć głośno odbiła się sprawa nadmiernego importu ukraińskiego mięsa drobiowego. W Polsce producenci drobiu byli mocno zaniepokojeni dynamicznie rozwijającym się, ponad przyjęte kontyngenty, importem taniego produktu zza wschodniej granicy. Sprawa miała swój finał w PE, co skutkowało deklaracją podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających praktykom omijania przepisów celnych. Sprawa jest rozwojowa i kolejne miesiące pokażą efekt działań unijnych. Po 1Q br. bilans wymiany mięsem drobiowym pomiędzy UE i Ukrainą był korzystniejszy dla UE jednak różnica wyniosła tylko 1,4 tys. t w wadze produktu. Jednak warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ww. okresie import z Brazylii do UE spadł o ponad 50 tys. t, co wpłynęło na zwiększony popyt na mięso drobiowe w UE z innych źródeł. Zahamowanie importu z Ukrainy może wspomóc polskich eksporterów, co pozwoli utrzymać wyższy poziom cen dla hodowców drobiu. Najbliższe miesiące pokażą na ile zmiany cen soi wpłyną na ceny mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. W 1Q br. pasze te były na stabilnym poziomie.

Dla branży wciąż pozostaje niewiadoma w kwestii umowy o wolnym handlu, jaka ma być zawarta pomiędzy UE a MERCOSUR. Dla Polski będzie to duże wyzwanie. Jako największy producent unijny mięsa drobiowego z podnoszonym co jakiś czas tematem wprowadzeniem w kraju zakazu uboju rytualnego, ścieżką dalszego rozwoju będzie szukanie i rozwijanie nowych rynków zbytu. Nowa umowa z Meksykiem otwiera pewne możliwości, dodatkowo branża liczy na rozwój kierunku chińskiego.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl