Sytuacja rynkowa

W grudniu KE opublikowała najnowszą średniookresową perspektywę głównych unijnych rynków rolnych i dochodów z rolnictwa. Produkcja mięsa w UE ma w 2030 r. osiągnąć poziom 47,5 mln t dzięki utrzymującemu się popytowi w Unii oraz na świecie. Produkcja wieprzowiny ma nieznacznie wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku lat, a po tym okresie powrócić do obecnego poziomu. Oczekuje się, że po restrukturyzacji sektora mleczarskiego nastąpi powrót do spadkowego trendu produkcji wołowiny. Prognozuje się 4% wzrost produkcji mięsa owiec i kóz do 2030 r. Produkcja mięsa drobiowego ma rosnąć, wsparta wewnętrznym rynkiem. W okresie 2017-2030 produkcja tego mięsa ma zwiększyć się o 4,6%. Wzrost ekonomiczny i zwiększająca się populacja w krajach rozwijających się powinny zwiększyć popyt na mięso i stwarzać szansę na wzrost eksportu mięsa z UE. Tempo rozwoju konsumpcji mięsa oczekuje się na średnim poziomie 1% rocznie do 2030 r. (w okresie 2007-2017 r.: 1,8% rocznie). Do 2030 roku popyt na importowane mięso drobiowe ma wzrosnąć o 3,2 mln t, do poziomu 15,5 mln t (2017 r.: 12,3 mln t). Najbardziej perspektywiczne rynki to Azja, Afryka Subsaharyjska i Bliski Wschód (głównie dla drobiu). Produkcja mięsa drobiowego w UE w pierwszych latach prognozy ma zwalniać o 0,3%, by w okresie 2020-2030 osiągnąć średnie tempo 2,7% rocznie. Najwyższy średni wzrost produkcji oczekiwany jest w krajach UE-N13. Konsumpcja mięsa drobiowego per capita ma wzrosnąć w UE do 24,5 kg w 2020 r. i 24,8 kg w latach 2025-2030.

KE oczekuje umiarkowanego wzrostu eksportu mięsa drobiowego z UE. Średniorocznie ma wynieść 1,3% do 2030 r., osiągając poziom 1,8 mln t. Na rynkach światowych konkurencja będzie zwiększać się. Brazylia będzie głównym konkurentem na rynkach międzynarodowych. Niskie koszty produkcji oraz postępująca dewaluacja waluty mają być w dalszym ciągu czynnikami przewagi cenowej Brazylii. Import będzie również w tendencji wzrostowej. Do 2030 r. przywóź mięsa drobiowego do UE ma osiągnąć poziom ok. 1 mln t. Kwestią najbardziej wrażliwą na prognozy pozostają konsekwencje wybuchu ognisk choroby ptasiej grypy (m.in. ograniczenia produkcji, zakazy eksportowe).

Produkcja w UE

W UE utrzymuje się trend wzrostowy produkcji brojlerów, która po dziesięciu miesiącach jest o około 5% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. 

Ceny

W listopadzie średnia miesięczna cena unijna brojlerów kurcząt wyniosła 182,9 EUR/100kg i była o 0,7% wyższa niż w listopadzie. W ciągu roku cena wzrosła o 5%. Cena polskich brojlerów została oszacowana na 126,7 EUR/100kg (+3,7% w relacji m/m i +18% w relacji r/r).

Handel

W okresie od stycznia do października eksport mięsa drobiowego (w ekwiwalencie wagi tuszki) z UE jest o 2,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Najwięksi odbiorcy to Ukraina (ok. 130 tys. t), Hongkong (122 tys. t), Ghana (113 tys. t) i Filipiny (ponad 100 tys.).

Import mięsa drobiowego po dziesięciu miesiącach obniżył się o prawie 11% do poziomu 680 tys. t. Brazylia i Tajlandia – najwięksi dostawcy na rynek UE – dostarczyli odpowiednio 343 tys. t (-19%) i 223 tys. t (-10%) mięsa drobiowego. Ukraina w tym czasie dostarczyła na rynki unijne 65,7 tys. t, tj. o 67% więcej niż w tym samym okresie 2016 r.

Sytuacja w Polsce

W listopadzie skup drobiu rzeźnego w wadze żywej był o 7% wyższy w stosunku do listopada 2016 r. Według danych GUS łącznie po 11 miesiącach bieżącego roku skup był o około 4% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Po dziesięciu miesiącach polski eksport mięsa drobiowego i podrobów wyrażony wagowo był o 9,6% wyższy w stosunku do tego samego okresu 2016 r. (dane wstępne MRiRW). Po stronie importu odnotowano wzrost na poziomie około 23%, co oznacza uaktywnienie się importu w listopadzie, gdyż po dziesięciu miesiącach saldo to było na poziomie 18%. Saldo wymiany handlowej wyrażone wagowo jest wyższe o 9% niż saldo uzyskane w analogicznym okresie 2016 r. 

W listopadzie średnia krajowa cena brojlerów kurcząt wyniosła 3,41zł/kg (wg MRiRW) i była o ponad 9% wyższa niż listopadzie 2016 r. W ciągu miesiąca cena obniżyła się o 0,6%. Średnia krajowa cena w skupie płacona za brojlery indyków obniżyła się w listopadzie o 1,6%, natomiast w stosunku do ceny z listopada 2016 r. była o 2,4% wyższa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl