Produkcja

Styczniowa prognoza produkcji jęczmienia w sezonie 2016/17 jest o 0,5% zmniejszona w stosunku do szacunków z grudnia 2016 r. Korekta objęła przede wszystkim wielkość produkcji w Rosji (zmniejszenie o 500 tys. t) i Argentynie (zmniejszenie o 190 tys. t).

W UE ostatnie szacunki zbiorów jęczmienia wg KE (publikacja z 22.12.2016 r.) wyniosły 59,3 mln t, co oznacza ok. 2 mln t mniejszą ilość tego zboża na rynku ze zbiorów w 2016 r.

dane wg raportu USDA I 2017 r.

Zużycie

Nieznacznie (-0,3%) skorygowano w dół globalne zużycie jęczmienia. W stosunku do ubiegłego sezonu, w bieżącym zużycie ma być niższe o 1,5 mln t (-1%). Na obniżenie szacunków zużycia miały dane z Rosji. Dla tego kraju obecnie oczekuje się zużycia na poziomie 13,7 mln t (-200 tys. t w relacji m/m). KE pozostawiła na niezmienionym poziomie zużycie jęczmienia w UE (49,5 mln t). Wzrost zużycia o 1 mln t w stosunku do poprzedniego sezonu KE opiera na wyższej prognozie zużycia jęczmienia na cele paszowe (+1,1 mln t) i minimalnie kompensującą ten wzrost niższe oczekiwanie zużycie jęczmienia w przemyśle (-0,1 mln t).

Handel

Na globalnych rynkach prognoza wielkości handlu międzynarodowego wg USDA w zasadzie pozostaje na zbliżonym jak ubiegłym miesiącu poziomie (zmiana -0,05 mln t). Jednak w przypadku Rosji zmniejszono o 100 tys. t prognozę eksportu jęczmienia, kosztem zwiększenia jej w tej samej ilości dla Kanady. Obniżona została również prognoza wolumenu wysyłek jęczmienia dla USA o 50 tys. t.

Projekcja eksportu jęczmienia do krajów trzecich przez UE pozostała na poziomie 7 mln t (wg danych KE z grudnia 2016 r.). Warto też wspomnieć, że w poprzednim sezonie UE wyeksportowała ok. 14,2 mln t tego zboża. Jednak wyniki unijnego eksportu uzyskane w okresie od lipca do końca grudnia 2016 r. są słabe. W bieżącym sezonie eksport jęczmienia jest we wspomnianym okresie jest na poziomie niecałych 37% wolumenu uzyskanego w tym samym okresie 2015 r. 

Zapasy

Nowe dane produkcji i zużycia jęczmienia spowodowały zmianę wielkości globalnych zapasów końcowych tego zboża. Styczniowa prognoza światowych zapasów jęczmienia na koniec sezonu 2016/17 wg USDA to 23 mln t (-8,5% r/r). Realizacja prognozy oznaczałaby ich obniżenie o 2,1 mln t w relacji r/r.

Mocno obniżona przez KE prognoza eksportu jęczmienia z UE spowodowała wysoki (+55%) wzrost w zapasów końcowych do 8,6 mln t.

Ceny

Ceny eksportowe na rynkach międzynarodowych (12 I 2017 r.):

Jęczmień browarny

  • Francja Creil (odm. Irina /jara/ ): 187 EUR/t, dostawa: I 2017 r.
  • Niemcy Stuttgart: 199,5 EUR/t, dostawa: I 2017 r.
  • Niemcy Monachium: 201,0 EUR/t, dostawa: I 2017 r.

Jęczmień paszowy:

  • Francja Rouen 142,5 EUR/t, dostawa I, II, III 2017r.
  • Niemcy Hamburg 150 EUR/t, dostawa I 2017 r.
  • Niemcy Monachium 140 EUR/t, dostawa I 2017 r.
  • Holandia Rotterdam: 164 EUR/t, dostawa I 2017 r.

 

 

Średnia krajowa cena skupu jęczmienia wg GUS w grudniu 2016r wyniosła 595 zł/t, oznacza to, że wzrosła ona w stosunku do ceny w listopadzie o 1,7%, natomiast zmiana roczna wyniosła -5,4%.

Sytuacja w Polsce

Ogłoszone przez GUS w grudniu 2016 r. wynikowe szacunki zbiorów zbóż w 2016 r. w przypadku jęczmienia ozimego oszacowane zostały na poziomie 0,8 mln t (-18% r/r), a w przypadku odmian jarych  ok. 2,8 mln t (+41%). Wydajności wyniosły odpowiednio 4,28 t/ha i 3,62 t/ha.

Powierzchnia zasiewów jęczmienia ozimego pod zbiory w 2017 r. GUS oszacował na ok. 210 tys. ha. Stan plantacji przed wejściem w stan zimowego spoczynku w skali kraju jest oceniony na 3,7 stopni kwalifikowanych. Najwyższe oceny w wysokości 4 stopni kwalifikowanych stwierdzono w województwach: lubelskim, opolskim, podlaskim, pomorskim i śląskim, najniższa 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim. W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano około 79% powierzchni jęczmienia ozimego (w 2015 r. 69%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl