Produkcja i pogłowie

Polska: Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny pogłowie trzody chlewnej według stanu na grudzień 2016 r. wyniosło 11 107,5 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2015 r. doszło do wzrostu sięgającego blisko 5%.

Trzoda chlewna w Polsce grudzień 2014 grudzień 2015 grudzień 2016
Ogółem (tys. sztuk) 11 240,2 10 590,2 11 107,5
w tym:
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej 4 316,2 4 214,2 4 270,0
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 961,6 830,6 875,5
Prosięta 2 815,6 2 575,5 2 793,0

Żródło: GUS

W ujęciu r/r zwiększeniu uległy wszystkie badane podgrupy. Największy wzrost zanotowano w grupie prosiąt – o 8,4% (+217,5 tys. szt. r/r). Ponadto wzrosło pogłowie m.in. trzody chlewnej na ubój (pow. 50 kg) o 1,3% i trzody chlewnej na chów (pow. 50 kg) o 5,4%. Jednak w dalszym ciągu wartości te są niższe niż przed dwoma laty, czyli w grudniu 2014 r. (zob. tab.).  

Bieżący wzrost pogłowia niewątpliwie związany jest ze znacznymi podwyżkami cen trzody chlewnej – w grudniu 2015 r. cena za kilogram żywca wieprzowego wynosiła 3,38 zł. Rok później było to 5,09 zł, czyli ponad 50% więcej. Nie był to jednak jedyny czynnik prowzrostowy – istotny był również zwiększony import żywej trzody z krajów trzecich do Polski.

Uboje: Wstępne dane GUS-u dotyczące uboju świń w Polsce mówią o 21,79 mln szt. w roku 2016 r. W porównaniu z 2015 r., w którym wolumen ten wyniósł 21,62 mln szt., zanotowano wzrost o niespełna 2,5%.

Skup: Zgodnie z danymi GUS-u skup trzody chlewnej w Polsce osiągnął w 2016 r. 1 502,5 tys. t i był wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o 4,9% (zob. wyk. poniżej).

Handel

Polska: Pierwsze wstępne dane roczne pochodzące z Ministerstwa Finansów mówią o eksporcie żywych świń w wysokości 8,5 tys. t, co jest wzrostem na poziomie ponad 50% w porównaniu z 2015 r. W mniejszym stopniu wzrósł eksport wieprzowiny – z 408 tys. t w 2015 r. do 432 tys. t w 2016 r. (+5,9% r/r).

Import żywej trzody chlewnej zamknął się na poziomie 212 tys. t i był nieznacznie niższy niż przed rokiem (-0,7%). Należy jednak podkreślić, że w liczbie sztuk uległ on zwiększeniu (zmieniła się struktura importu – zza granicy sprowadzano większy wolumen prosiaków i warchlaków o niższej wadze). W przypadku mięsa wieprzowego także nastąpił spadek – z 667 tys. t w 2015 r. do 665 tys. t w 2016 r. (-1,8% r/r).

Ceny

Polska: Aktualna cena żywca według danych MRiRW, w tygodniu kończącym się 12 lutego br. w skupach wyniosła średnio 4,85 zł/kg. Spadek w porównaniu z poprzedzającym tygodniem miał miejsce w całym kraju i osiągnął 2,2%. Najwięcej za kilogram płacono w regionie środkowo-wschodnim (4,91 zł), najmniej w zachodnim (4,77 zł).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 12 II 2017 [zł/kg] 5 II 2017 [zł/kg]
Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,90 4,99 -1,8%
środkowo-wschodni 4,91 5,01 -2,0%
południowo-wschodni 4,83 4,95 -2,4%
zachodni 4,77 4,89 -2,5%
Polska 4,85 4,96 -2,2%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg]

Klasa 12 II 2017 [zł/kg] 14 II 2016 [zł/kg]
Roczna zmiana ceny
S 4,84 4,18 15,9%
E 4,78 4,13 15,6%
U 4,48 3,84 16,6%
R 4,19 3,54 18,4%
O 3,81 3,12 22,2%
P 3,08 2,63 17,3%
S-P 4,85 4,16 16,6%

Źródło: MRiRW

Cena za najwyższą klasę S w badanym okresie osiągnęła poziom 4,84 zł/kg, co w skali roku jest wzrostem sięgającym 16%. Najbardziej podrożała klasa O, która r/r zyskała 22,2%. Średni wzrost roczny osiągnął poziom 16,6%.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa Średnia cena żywca wyniosła w styczniu 2017 r. 4,94 zł/kg i była o 2,9% niższa niż w grudniu 2016 r. Z kolei w porównaniu ze styczniem 2016 r. stawka wzrosła o 22,6%.

Unia Europejska: Nowy rok skutkował spadkami cen trzody u większości producentów. Średnia cena miesięczna w krajach UE wyniosła w styczniu 151,20 EUR/100kg dla klasy S i 151,69 EUR/t dla klasy E. To odpowiednio 0,7% i 0,9% mniej niż przed miesiącem. Jednak w dalszym ciągu znacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (+17,9% i + 19,0%).

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (II 2017) [EUR/100kg]

Niemcy

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

Hiszpania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

Francja

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

Dania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

Holandia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

Polska

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

Belgia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

UE

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 162,03 144,71 150,65 147,70 139,50 151,67 143,48 151,20
Zmiana m/m -1,6% +0,0% +0,4% -2,9% +1,0% -1,0% -2,3% -0,7%
Zmiana r/r +18,8% +20,1% +18,9% +15,7% +20,7% +22,6% +18,6% +17,9%
E 157,40 140,02 142,65 141,79 138,36 149,99 134,61 151,69
Zmiana m/m -1,4% -0,3% +0,5% -3,0% +1,0% -1,0% -2,6% -0,9%
Zmiana r/r +18,4% +19,7% +20,8% +16,4% +20,9% +22,9% +20,1% +19,0%

Źródło: Pig Price EU, KE

W ostatnich tygodniach zarówno na rynku europejskim, jak i polskim odnotowano wahania, jednak w ostatnim czasie można było zaobserwować pewną stabilizację cen. Niepokój budzi sytuacja Niemiec, czyli największego europejskiej eksportera wieprzowiny na rynek chiński. Na dwa duże zakłady przetwórcze zostały nałożone restrykcje skutkujące blokadą eksportu do Chin. Na razie jednak pozostało to bez wpływu na poziom cen. Sytuacja może ulec zmianie na dniach i zatrzymać potencjalny wzrost lub wywołać spadki, także na rynku polskim, który w dużej mierze zależy od sytuacji na rynku niemieckim.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl