Czym są regulacje MDR?

Przepisy zostały wprowadzone na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2193).

Przepisy są implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r., określanej mianem DAC6.

Na mocy wskazanej ustawy, do Ordynacji podatkowej wprowadzono Dział III Rozdział 11a: Informacje o schematach podatkowych. Zamieszczone w nim przepisy:

 • określają organ podatkowy, do którego będą kierowane informacje o schematach podatkowych,
 • podają definicję schematu podatkowego i przesłanki raportowania,
 • wskazują podmioty obowiązane do przekazywania informacji,
 • opisują sposób i termin raportowania,
 • określają zakres raportowanych informacji,
 • wskazują konsekwencje karnoskarbowe niewypełnienia tego obowiązku przez zobowiązane podmioty.

Dodatkowe objaśnienia Ministra Finansów z 31 stycznia 2019 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa:

Zapoznaj się z objaśnieniami

Przepisy MDR nie występowały do tej pory w polskim systemie podatkowym, dlatego w publikacji Ministra Finansów znajdują się:

 • objaśnienia niezbędnych pojęć, które występują w nowej regulacji,
 • sposoby postępowania dla prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych o schematach podatkowych.

Czemu służą nowe obowiązki sprawozdawcze?

Przepisy powinny:

 • umożliwić administracji skarbowej szybki dostęp do informacji o podejrzanych zdarzeniach, które mogą prowadzić do nadużyć podatkowych,
 • informować o promotorach i osobach korzystających ze schematów podatkowych,
 • zniechęcać podatników i ich doradców do unikania opodatkowania.

Z uwagi na ogólne określenie cech rozpoznawczych w ustawie, występowanie u danego podatnika schematu podatkowego nie powinno być automatycznie postrzegane za sytuację naganną. Za schematy podatkowe może być uznane np. skorzystanie z ulgi badawczo – rozwojowej.

Co MDR oznacza dla naszych klientów?

Przepisy w zakresie MDR mogą w praktyce nakładać na nas i naszych klientów obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Do wypełnienia tego obowiązku jesteśmy zobowiązani skontaktować się z naszymi klientami, aby uzyskać niezbędne informacje lub poinformować o raportowaniu w oparciu o przepisy MDR. Możemy Cię więc poprosić o przekazanie dodatkowych informacji związanych z dokonywaną przez Ciebie czynnością bankową.

Pytania i odpowiedzi

 • Czym jest schemat podatkowy?

  Przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które:

  • spełnia kryterium głównej korzyści podatkowej oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą opisaną w przepisach dotyczących MDR, lub
  • posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
  • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.
 • Czy schematy podatkowe to inne określenie tzw. optymalizacji podatkowych?

  Przepisy MDR mają  szerszy zakres zastosowania niż przepisy o zwalczaniu unikania opodatkowania. Zgodnie z Objaśnieniami, występowanie u danego podatnika cech schematu podatkowego nie powinno być postrzegane negatywnie.

  Uznanie uzgodnienia za schemat podatkowy w rozumieniu przepisów MDR, nie jest jednoznaczne z objęciem tego uzgodnienia zakresem zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, szczególnych regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania lub też innych właściwych regulacji.

 • Jakie zdarzenia mogą w praktyce podlegać raportowaniu jako schematy podatkowe?

  Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące MDR zawierają szeroki katalog tzw. cech rozpoznawczych schematu podatkowego. Na ich podstawie podatnicy mają obowiązek identyfikować i raportować schematy podatkowe. W praktyce obowiązek raportowania schematów podatkowych może dotyczyć, np.: 

  • transferów aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • transakcji, w których występuje tzw. nieprzejrzysta struktura własności,
  • transakcji, które mają na celu unikanie raportowania FATCA/CRS,
  • płatności do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych),
  • restrukturyzacji prawnych których głównym lub jednym z głównych celów jest uzyskanie korzyści podatkowej.
 • Kto to jest „promotor”?

  Przepisy o MDR nakładają obowiązek raportowania schematów podatkowych, jeśli dany podmiot występuje w roli tzw. promotora. Promotorami są m.in. doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci i pracownicy banku doradzający klientom, którzy opracowują, oferują, udostępniają, wdrażają lub zarządzają wdrożeniem schematu podatkowego.

 • Co z tajemnicą bankową?

  Jako bank jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy bankowej. Na podstawie przepisów o MDR, możemy zwrócić się do klientów z prośbą o pisemne zwolnienie z tego obowiązku.

  W określonych w Ordynacji podatkowej sytuacjach, gdy klient odmówi udzielenia bankowi zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, to klient będzie miał obowiązek raportowania schematu podatkowego.

 • Co to jest NSP?

  NSP to numer schematu podatkowego, pod którym został zarejestrowany zgłoszony po raz pierwszy schemat podatkowy. Nadaje go Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Rejestr schematów podatkowych.

 • Od kiedy obowiązuje obowiązek raportowania schematów podatkowych?

  Przepisy Ordynacji podatkowej nakładające obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

  W określonych w ustawie przypadkach, obowiązek raportowania może dotyczyć schematów podatkowych, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano:

  • pomiędzy 25 czerwca 2018 r. a 1 stycznia 2019 r. (schematy podatkowe transgraniczne) lub
  • pomiędzy 1 listopada 2018 r. a 1 stycznia 2019 r. (schematy podatkowe inne niż transgraniczne).