Regulacje MiFID dla Klientów indywidualnych

Wybierz interesujący Cię temat:

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych
(ang. – Markets in Financial Instruments Directive, MiFID)

MiFID I - dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych. Głównym celem dyrektywy była ochrona inwestorów, promowanie konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku.

MiFID II - dyrektywa 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE. MiFID II zastępił dyrektywę MiFID I. Podstawowym celem MiFID II jest zwiększenie ochrony inwestorów, ujednolicenie zasad obrotu instrumentami finansowymi oraz przeciwdziałanie nieetycznej sprzedaży produktów inwestycyjnych.

W polskim systemie prawnym implementacja przepisów dyrektywy MiFID wymagała m.in. zmian w zapisach:

 • ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Obowiązki firm inwestycyjnych

Wymogi przepisów nałożyły na firmy inwestycyjne, w tym na ING Bank Śląski S.A., szereg obowiązków służących ochronie interesu klienta. Obowiązki te dotyczą w szczególności:

 • nadania kategorii klienta, określającej poziom ochrony w ramach świadczonej usługi (klasyfikacja klientów)
 • dokonywania oceny czy oferowany instrument finansowy lub usługa są adekwatne do wiedzy i doświadczenia danego klienta
 • dokonywania oceny odpowiedniości usług doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami do indywidualnej sytuacji klienta
 • zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów
 • konieczności zawarcia umowy pośrednictwa, która reguluje świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (usługi pośrednictwa)
 • informowania klienta o wszelkich kosztach i opłatach związanych z danym produktem lub usługą inwestycyjną oraz o wszelkich korzyściach pieniężnych i niepieniężnych otrzymywanych przez firmę inwestycyjną (tzw. zachętach)
 • informowania klienta o ryzykach inwestycyjnych
 • rejestrowania rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej związanej z przyjmowaniem, przekazywaniem i wykonywaniem zleceń klientów
 • zapewnienia, aby pracownicy oferujący produkty i usługi inwestycyjne posiadali odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji
 • zarządzania oferowanymi produktami, w celu zapewnienia ich zgodności z potrzebami, cechami i celami określonego rynku docelowego
 • informowania klientów czy usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest w sposób niezależny lub zależny
 • zapewnienia najlepszych warunków realizacji zleceń klientów. 

Klasyfikacja

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony klientów, Bank klasyfikuje klientów na trzy kategorie:

 • Klient detaliczny,
 • Klient profesjonalny,
 • Uprawniony kontrahent.

Każda z tych kategorii zapewnia inny poziom ochrony w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz klienta. Najwyższy poziom ochrony zapewnia kategoria „Klient detaliczny”. Zakres ochrony zmniejsza się wraz ze zmianą kategorii na Klienta profesjonalnego i Uprawnionego kontrahenta. Wszyscy klienci indywidualni Banku są klasyfikowani jako Klienci detaliczni.

Bank przekazuje klientom na trwałym nośniku informacje o tym, czy przysługuje im prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii, oraz o tym, czy inna kategoria wiązałaby się z obniżeniem poziomu ochrony.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę przyznanej przez Bank kategorii. Klient może zgłosić taką prośbę składając reklamację. Bank, mając na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony klienta, może odmówić zmiany kategorii na inną.

Klient detaliczny

Klienci detaliczni to wszyscy klienci, którzy nie należą do grupy Klientów profesjonalnych lub Uprawnionych kontrahentów.

Klienci detaliczni podlegają najszerszej ochronie, która polega m.in. na przekazywaniu Klientom informacji o produktach i usługach inwestycyjnych, a zwłaszcza o związanym z nimi ryzyku, badaniu odpowiedniości oferowanych Klientom usług i produktów oraz stosowaniu w stosunku do Klientów określonych polityk.

Klient profesjonalny

Klienci profesjonalni to klienci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, fachowość i doświadczenie, które są niezbędne do podejmowania decyzji i oceny ryzyka związanego z wybranymi lub proponowanymi tym klientom produktami.

Klienci profesjonalni podlegają mniejszej ochronie niż Klienci detaliczni, ponieważ zakłada się, iż posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji.

Uprawniony kontrahent

Klienci, posiadający bardzo dobrą znajomość rynków i produktów finansowych (np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe), z którymi Bank w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu. 

Przed zawarciem z klientem umowy o świadczenie usługi inwestycyjnej (innej niż usługa doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami), Bank zwraca się do klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny, czy dana usługa lub instrument finansowy są adekwatne do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta. Bank dokonuje oceny adekwatności a następnie informuje Klienta czy dana usługa lub instrument finansowy są dla niego odpowiednie.

W przypadku świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, Bank zwraca się do klienta o przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do dokonania oceny czy dana usługa jest odpowiednia do indywidualnej sytuacji klienta.

W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości lub oceny adekwatności oraz w celu zapewnienia zgodności oferowanych produktów i usług inwestycyjnych z potrzebami, cechami i celami określonego rynku docelowego, Bank prosi klienta o przedstawienie informacji związanych z jego wiedzą i doświadczeniem w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, sytuacji finansowej, tolerancji ryzyka oraz celów i potrzeb klienta. Taka ocena może zostać przeprowadzona za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w placówce bankowej.

Na podstawie przekazanych przez klienta informacji Bank, ostrzega go, że dany produkt inwestycyjny lub usługa inwestycyjna są dla niego nieodpowiednie.

Klient może ponownie wypełnić ankietę inwestycyjną w każdym momencie w bankowości internetowej lub w placówce bankowej.

Polityka

Bank dokłada starań, aby prowadzona przez Bank Usługa pośrednictwa była realizowana w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny, jak również zgodny z najlepszym interesem Klientów. Jednym ze sposobów realizacji powyższych celów jest właściwe podejście do problematyki konfliktów interesów. W celu przeciwdziałania konfliktom interesów związanym z Usługą pośrednictwa, Bank wdrożył wewnętrzne standardy postępowania oraz rozwiązania organizacyjne, mające na celu:

 • identyfikację potencjalnych konfliktów interesów,
 • ograniczenie ryzyka wystąpienia faktycznego konfliktu interesów (zmaterializowania się konfliktu) w przypadkach, gdy zaistniały przesłanki, mogące utrudniać rzetelną i uczciwą obsługę Klienta lub Klientów,
 • podjęcie działań zapewniających ochronę interesów Klienta lub Klientów w przypadku, gdyby dostępne środki ograniczające ryzyko konfliktu okazały się niewystarczające.

Podstawową regulacją wewnętrzną określającą okoliczności, jakie w odniesieniu do realizowanej przez Bank Usługi pośrednitwa mogą powodować powstanie konfliktu interesów, a także definiującą środki i procedury zarządzania ww. konfliktami jest Regulamin zarządzania konfliktami interesów w zakresie działalności ING Banku Śląskiego S.A. prowadzonej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w zakresie lokat strukturyzowanych.

Zidentyfikowane przez Bank przesłanki potencjalnych konfliktów mogą dotyczyć między innymi relacji pomiędzy:

 • interesami Banku a interesami Klienta lub Klientów,
 • interesami Klienta lub Klientów a interesami innego Klienta lub innej grupy Klientów,
 • interesami Banku lub jego Klientów a interesami pracownika lub grupy pracowników Banku.

Bank dokonuje okresowych przeglądów przesłanek potencjalnych konfliktów i w razie potrzeby wprowadza w tym zakresie niezbędne aktualizacje. Podstawowe środki przeciwdziałania konfliktom interesów obejmują wewnętrzne standardy postępowania, określające wymogi w zakresie:

 • przestrzeganie norm compliance, w tym obowiązki pracowników, związane z ograniczaniem ryzyka konfliktu interesów,
 • prywatnych inwestycji pracowników, przestrzegania barier przepływu informacji oraz zarządzania konfliktami interesów,
 • postępowania z prezentami, udziału w imprezach okolicznościowych oraz przeciwdziałania przekupstwom,
 • przestrzegania zakazu konkurencji.

Jeżeli zastosowane przez Bank zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Bank podejmie i zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zapobieżenia niekorzystnemu oddziaływaniu konfliktów interesów na interes Klienta. W przypadku, gdy wyżej wskazane środki nie będą wystarczające, by z należytą starannością zapobiec ryzyku naruszenia interesów Klienta, Bank zawiadomi Klienta o zidentyfikowanym konflikcie interesów. W takiej sytuacji świadczenie na rzecz Klienta usług będzie możliwe pod warunkiem, że Klient wyrazi wolę zawarcia/kontynuacji umowy, pomimo zaistniałego konfliktu interesów.

Na żądanie, Bank przekaże Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub w placówce bankowej szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania konfliktom interesów.

Dokumenty

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.

Jak skontaktować się z nami w sprawie reklamacji?

Prosimy o kierowanie ewentualnych reklamacji:

 • Poprzez system bankowości internetowej (zaloguj się)
 • Telefonicznie pod numerem (32) 357 00 69 albo osobiście w placówce bankowej
 • Pisemnie – osobiście w placówce banku albo przesyłką pocztową na adres zespołu zarządzania skargami:

Super Circle Contact Centre

ING Bank Śląski S.A.
ul. Chorzowska 50
40-101 Katowice

Składanie reklamacji jest bezpłatne.

Potwierdzenie złożenia reklamacji przekazujemy telefonicznie, przez system bankowości internetowej, ustnie w placówce bankowej lub w postaci papierowej.

W jaki sposób powiadamiamy o rozpatrzeniu reklamacji?

 • Przez system bankowości internetowej,
 • W postaci papierowej.

W jakim terminie udzielamy odpowiedzi na reklamację?

Odpowiedzi udzielamy najszybciej jak to jest możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednak nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jak złożyć reklamację do Biura Maklerskiego?

Proces reklamacyjny Biura Maklerskiego opisujemy w poniższych zasadach rozpatrywania reklamacji.

Zasady składania reklamacji w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.

Informacje o instrumentach i produktach finansowych oferowanych klientom indywidualnym przez ING Bank Śląski

Poniżej zamieszczony opis poszczególnych instrumentów oraz produktów finansowych i powiązanego z nimi ryzyka ma charakter ogólny. Fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, lokaty strukturyzowane kierowane są wyłącznie do klientów detalicznych. Szczegółowe informacje na temat inwestycji i związanego z nimi ryzyka można odnaleźć w regulacjach produktowych publikowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (dla funduszy) i Bank (dla lokat strukturyzowanych) oraz w informacjach dotyczących funkcjonowania rynków i w innych powszechnie dostępnych źródłach informacji.

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny - jako instytucja wspólnego inwestowania - gromadzi środki pieniężne wpłacone przez inwestorów (uczestników funduszu), tworząc z nich jeden zbiorczy portfel inwestycyjny. Zebrane pieniądze fundusz inwestycyjny lokuje w różnego rodzaju papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) i prawa majątkowe (np. nieruchomości). Fundusz inwestycyjny wskazuje w swoim statucie politykę inwestycyjną określającą typy i rodzaje papierów wartościowych w jakie może inwestować. Dzięki temu uczestnicy wpłacający do funduszu pieniądze mogą oszacować, na jakie zyski mogą liczyć i jakich zagrożeń oczekiwać.

W sprzyjających warunkach rynkowych wartość jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego rośnie, co dla inwestora może oznacza zysk z inwestycji. W niesprzyjających warunkach rynkowych, gdy wartość jednostek uczestnictwa spada, inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Skrócone opisy polityki inwestycyjnej funduszy znajdują się m.in. w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w kartach funduszy.

W zamian za wpłaty dokonane do funduszu inwestycyjnego, uczestnicy funduszu otrzymują określoną liczbę jednostek uczestnictwa (w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych) lub certyfikatów inwestycyjnych (w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych).

Fundusz inwestycyjny ustala wartość jednostek uczestnictwa lub wartość certyfikatów inwestycyjnych z częstotliwością wskazaną w statucie funduszu. Wartość jednostek uczestnictwa lub wartość certyfikatów inwestycyjnych może się zmieniać w każdym dniu wyceny.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie jest objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Główne ryzyka, związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne:

 • Ryzyko rynkowe – ryzyko poniesienia straty lub osiągnięcia niższego niż oczekiwany dochód z inwestycji na skutek zmian cen rynkowych. Ryzyko obejmuje m. in. ryzyko rynku akcji i ryzyko stóp procentowych. Ryzyko rynku akcji obejmuje ryzyko spadku wartości portfela inwestycyjnego funduszu spowodowane spadkiem cen akcji. Ryzyko stopy procentowej dotyczy ryzyka spadku wartości portfela inwestycyjnego funduszu spowodowanego zmianą rynkowych stóp procentowych. Zależność cen instrumentów dłużnych od rynkowych stóp procentowych jest następująca - wraz ze wzrostem rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu spadają, a wraz ze spadkiem rynkowych stóp procentowych ceny tych instrumentów dłużnych rosną. Ryzyko stopy procentowej zależy od czasu do wykupu instrumentu, rodzaju oprocentowania, jego stopy odsetkowej i stopy dochodowości
 • Ryzyko kredytowe – związane z możliwością braku spłaty zobowiązań przez kontrahenta, z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, które nabył fundusz inwestycyjny. Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów może negatywnie wpłynąć na wartość aktywów funduszu i wycenę jednostek uczestnictwa.
 • Ryzyko płynności - wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę. Ryzyko to występuje najczęściej przy próbie sprzedaży znacznej ilości posiadanych aktywów, szczególnie jeśli płynność obrotu danym papierem wartościowym nie jest wysoka.
 • Ryzyko walutowe – jest specyficznym rodzajem ryzyka rynkowego i może wystąpić w przypadku, gdy wartość aktywów funduszu wyceniana jest w jednej walucie (np. w złotym polskim), a fundusz inwestuje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Przy niekorzystnej zmianie kursów walutowych i przy braku zabezpieczenia pozycji walutowej, nawet przy wzroście cen papierów wartościowych - stopa zwrotu z inwestycji może okazać się ujemna.
 • Ryzyko koncentracji – dotyczy portfela inwestycyjnego, a nie konkretnego instrumentu finansowego. Występuje, gdy fundusz ulokuje dużą część swoich środków w jeden typ instrumentu finansowego, co w przypadku nieoczekiwanych zmian rynkowych może spowodować stratę na całym portfelu inwestycyjnym. Ryzyka koncentracji można unikać poprzez dywersyfikację inwestycji.
 • Ryzyko polityczne – wiąże się ze sposobem interwencji rządów w poszczególnych krajach, w rezultacie czego może nastąpić pogorszenie warunków inwestycji lub wręcz uniemożliwić kontynuowanie inwestycji i w efekcie fundusz inwestycyjny będzie zmuszony do natychmiastowego wycofania swoich środków na niekorzystnych warunkach.
 • Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne – powstaje, gdy fundusz stosuje instrumenty pochodne np. do zabezpieczenia aktywów lub w ramach strategii inwestycyjnej. Z instrumentami pochodnymi mogą wiązać się m.in. następujące ryzyka:
  • prawa nabyte ograniczone w czasie (np. prawo do zakupu ustalonej liczby dolarów za euro w ustalonym dniu po ustalonym kursie) mogą wygasnąć i stać się bezwartościowe lub ich wartość może spaść;
  • ryzyko straty nie da się przewidzieć i może ono przewyższyć marże;
  • transakcje mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka mogą okazać się niemożliwe do realizacji lub możliwe wyłącznie po cenach rynkowych powodujących straty;
 • Ryzyko otwarcia likwidacji funduszu – likwidacja funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych inwestorom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Inwestor nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji funduszu. Istnieje ryzyko, że środki pieniężne wypłacane inwestorom będą niższe niż możliwe do otrzymania w przypadku, gdyby fundusz nie został postawiony w stan likwidacji.
 • Ryzyko połączenia funduszy/subfunduszy – zarówno fundusz, jak i poszczególne subfundusze mogą być połączone z innymi funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami. Inwestor nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych o ich połączeniu.
 • Ryzyko zmiany terminu realizacji zlecenia odkupienia/zamiany/konwersji jednostek uczestnictwa funduszu – w przypadku zaistnienia zagrożenia krótkoterminowej płynności funduszu/ subfunduszu, odkupienie/ zamiana/ konwersja jednostek uczestnictwa funduszu/ subfunduszu może ulec przesunięciu w czasie nie dłuższemu jednak niż 7 dni po złożeniu przedmiotowego zlecenia. Wiąże się to z ryzykiem, że odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu/ subfunduszu może nastąpić po cenie mniej korzystnej niż oczekiwał tego inwestor składający zlecenie odkupienia.
 • Ryzyko niewypłacalności – obejmuje ryzyko spadku wartości aktywów netto funduszu spowodowane niedotrzymaniem warunków kontraktów finansowych przez emitentów instrumentów dłużnych. Ryzyko niewypłacalności polega na niespłaceniu przez emitenta w terminie należnej kwoty z tytułu wyemitowanych instrumentów dłużnych, co dla inwestora może oznaczać częściową lub całkowitą utratę zainwestowanych środków.

Szczegółowe informacje na temat ryzyka i strategii inwestowania znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w prospektach emisyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Zasady opodatkowania zysków z funduszy inwestycyjnych w przypadku osób fizycznych

Zyski osiągnięte z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.).

W przypadku funduszy krajowych płatnikiem podatku jest fundusz, który oblicza, pobiera i odprowadza podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. Kwoty, które otrzymuje Uczestnik z odkupienia tytułów uczestnictwa są już pomniejszone o należny podatek.

Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji inwestora i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

 • Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są zbywane przez otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa każdemu, kto dokona na nie wpłaty i złoży zlecenie nabycia. Osoba, która dokonała nabycia jednostek uczestnictwa, staje się uczestnikiem funduszu. Fundusz inwestycyjny otwarty odkupuje jednostki uczestnictwa od każdego uczestnika funduszu, który tego zażąda; w takiej sytuacji jednostka taka jest umarzana a uczestnik otrzymuje pieniądze.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępnych dla osób fizycznych za pośrednictwem ING Banku Śląskiego dostępna jest na stronie internetowej www.ing.pl/indywidualni/inwestycje.

 • Certyfikaty Inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez zamknięte fundusze inwestycyjne i są niepodzielne. Fundusze zamknięte mogą emitować certyfikaty inwestycyjne jako publiczne lub niepubliczne. Wartość certyfikatów inwestycyjnych jest uzależniona od wartości portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Certyfikat inwestycyjny można przedstawić do wykupu w terminach przewidzianych w statucie funduszu oraz nabyć w każdej nowej emisji. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony na określony czas. Prawa własności certyfikatów inwestycyjnych mogą być przenoszone w formie darowizny, spadku lub sprzedaży w drodze umowy cywilno-prawnej.

W przypadku certyfikatów inwestycyjnych mogą wystąpić charakterystyczne czynniki ryzyka związane z funduszami zamkniętymi np. ryzyko nieprzydzielenie certyfikatów lub niedojście emisji do skutku.

Możliwości inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych w porównaniu do funduszy inwestycyjnych otwartych są znacznie szersze, co powoduje, że większe jest wynikające z tego ryzyko inwestycyjne.

Występuje ryzyko płynności, które związane jest z faktem, że w większości przypadków płynność certyfikatów inwestycyjnych jest niższa niż w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. 


Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane są instrumentami o charakterze inwestycyjnym w formie lokaty bankowej (strukturyzowanej),

Charakteryzują się one:

 • z góry określonym czasem trwania inwestycji (z reguły od 1 roku do 3 lat),
 • pełną ochroną wpłaconego kapitału w dniu zapadalności produktu,
 • potencjalnym dochodem wyższym niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych,
 • oprocentowaniem opartym na z góry określonej formule, uzależnionym od zmian cen rynkowych (akcji, indeksów giełdowych, surowców, kursów walut, etc.),
 • możliwością inwestycji zgodnie z przewidywanym kierunkiem zmian cen (wzrosty, spadki, trend boczny),
 • ochroną wpłaconych przez Klienta pieniędzy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • poniesieniem opłaty likwidacyjnej za wypłatę pieniędzy przed upływem terminu zapadalności lokaty.

Lokaty strukturyzowane oferowane są wyłącznie w okresie subskrypcji. Okres subskrypcji to okres przyjmowania wpłat i zapisów na lokatę strukturyzowaną. Okres subskrypcji trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni. W tym okresie pieniądze klienta są oprocentowane zwykle według stawki oprocentowania dla konta oszczędnościowego.

W przypadku spełnienia minimalnych warunków niezbędnych do dojścia subskrypcji do skutku, wyrażanych zwykle w postaci minimalnej wartości zgromadzonych wpłat, uruchamiana jest właściwa lokata strukturyzowana i rozpoczyna się okres inwestycji.

Oprocentowanie lokaty właściwej uzależnione jest od zachowania się instrumentu bazowego (np. od kursu walutowego lub zmiany indeksów giełdowych). Formuła, według której naliczane jest oprocentowanie w okresie trwania właściwej lokaty strukturyzowanej, każdorazowo określane jest w treści umowy.

W przypadku niezebrania minimalnej kwoty wymaganej dla danej subskrypcji, subskrypcja nie dochodzi do skutku, a pieniądze wraz z odsetkami naliczonymi w okresie subskrypcji (pomniejszonymi o należny podatek), przekazywane są Klientom.

Główne ryzyka związane z nabyciem lokaty strukturyzowanej

 • Ryzyko rynkowe – ryzyko osiągnięcia niższego niż oczekiwany dochód z inwestycji na skutek zmian cen rynkowych.

Ryzyko kredytowe – ryzyko związane z utratą części kapitału wskutek niewypłacalności banku. Pieniądze wpłacone na lokatę strukturyzowaną chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W całości gwarantowane są kwoty (w złotych) do wartości 100.000 euro. Kwoty te obliczane są od sumy pieniędzy na wszystkich rachunkach danej osoby w banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu właścicielowi przysługuje odrębna kwota gwarantowana (do wysokości gwarancji).

Informacje o instrumentach finansowych oferowanych klientom indywidualnym przez Biuro Maklerskie

Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Bank odpowiada ze przyjmowanie zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych od Klientów i przekazywanie ich do odpowiedniego agenta transferowego prowadzącego rejestr uczestników funduszu. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zleceń i organizację rozliczeń jest agent transferowy działający na zlecenie funduszu.

Przyjmując zlecenia i przekazując je do agentów transferowych, Bank działanie zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Terminy przyjmowania i przekazywania zleceń oraz podmioty, do których przekazywane są zlecenia, wskazane są w Komunikacie do Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Zlecenia przekazane do agenta transferowego nie mogą być odwołane.

Agent transferowy podczas wykonywania zleceń podejmuje wszelkie wystarczające działania w celu uzyskania możliwie najlepszych dla klienta wyników uwzględniając szybkość wykonywania zlecenia.

Maksymalne terminy realizacji zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych określają prospekty inwestycyjne funduszy dostępne na stronie internetowej Banku oraz w placówkach bankowych.

Agent transferowy realizuje zlecenia poza systemem obrotu. Realizując zlecenia, agent transferowy prowadzi system walidacji i kontroli, wychwytujący nieprawidłowo złożone i nieopłacone zlecania, dążąc do ich realizacji w najlepiej pojętym interesie klienta.

W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości, agent transferowy podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do niezwłocznej realizacji zlecenia. W tym celu kontaktuje się niezwłocznie z Bankiem. Bank, o ile jest to możliwe, podejmuje samodzielnie działania mające na celu naprawienie nieprawidłowo przyjętego zlecenia. W przypadku, gdy Bank nie jest w stanie samodzielnie naprawić nieprawidłowo złożonego zlecenia, kontaktuje się niezwłocznie z klientem.

W przypadku, gdy realizacja zlecenia okaże się niemożliwa, agent transferowy niezwłocznie informuje o tym fakcie klienta i Bank.

Agent transferowy dostarcza niezwłocznie klientowi potwierdzenie realizacji lub odrzucenia realizacji zlecenia.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Bank odpowiada ze oferowanie oraz przyjmowanie zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych od Klientów i przekazywanie ich do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych lub podmiotu pełniącego funkcje operacyjne. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zleceń i organizację rozliczeń jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które może zlecić ich realizację podmiotowi pełniącemu usługi operacyjne.

Oferując certyfikaty inwestycyjne oraz przyjmując zlecenia i przekazując je do realizacji, Bank działa zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Terminy przyjmowania i przekazywania zleceń oraz podmioty, do których przekazywane są zlecenia, wskazane są w Komunikacie do Regulaminu dla Klientów korzystających z usług świadczonych przez bank w zakresie usług przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte niebędące publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podczas wykonywania zleceń podejmuje wszelkie wystarczające działania w celu uzyskania możliwie najlepszych dla klienta wyników uwzględniając szybkość wykonywania zlecenia. Ze względu na specyfikę produktu, kryteria: ceny, kosztów,  prawdopodobieństwa wykonania oraz rozliczenia, wielkości i charakteru zlecenia, nie są uwzględniane.

Terminy realizacji zleceń nabyć i wykupów dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych określają statuty funduszy, bądź Warunki Emisji stosowne dla danej serii certyfikatów inwestycyjnych.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych realizuje zlecenia poza systemem obrotu. Realizując zlecenia, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych prowadzi system walidacji i kontroli, wychwytujący nieprawidłowo złożone i nieopłacone zlecania, dążąc do ich realizacji w najlepiej pojętym interesie klienta.

W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do niezwłocznej realizacji zlecenia. W tym celu kontaktuje się niezwłocznie z Bankiem. Bank, o ile jest to możliwe, podejmuje samodzielnie działania mające na celu naprawienie nieprawidłowo złożonego zlecenia. W przypadku, gdy Bank nie jest w stanie samodzielnie naprawić nieprawidłowo złożonego zlecenia, kontaktuje się niezwłocznie z klientem.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dostarcza niezwłocznie klientowi potwierdzenie realizacji lub odrzucenia realizacji zlecenia.

Inwestycyjna Lokata Terminowa

Bank przyjmuje zlecenia prowadzenia Inwestycyjnej Lokaty Terminowej w trakcie trwania okresu sprzedaży, w oparciu o Umowę rachunku Inwestycyjnej Lokaty Terminowej. O ile zostały spełnione minimalne warunki łącznej zgromadzonej kwoty wpłat do Inwestycyjnej Lokaty Terminowej, w drugim dniu roboczym po zakończeniu okresu sprzedaży, następuje otwarcie Inwestycyjnej Lokaty Terminowej. Kolejność przyjmowania zleceń prowadzenia Inwestycyjnej Lokaty Terminowej nie ma wpływu na warunki, na jakich zostaje otwarta Inwestycyjna Lokata Terminowa.

Podmiotem prowadzącym Inwestycyjną Lokatę Terminową oraz zapewniającym płynność produktu jest Bank. Otwierając Inwestycyjną Lokatę Terminową, Bank podejmuje działania w celu uzyskania możliwie najlepszego dla klienta wyniku w dniu zapadalności lokaty.

Maksymalna marża Banku za prowadzenie Inwestycyjnej Lokaty Terminowej wskazana jest w Umowie rachunku Inwestycyjnej Lokaty Terminowej. Faktyczna marża Banku ustalana jest w dniu otwarcia Inwestycyjnej Lokaty Terminowej, przy czym nie może być ona wyższa niż marża maksymalna wskazana w Umowie rachunku Inwestycyjnej Lokaty Terminowej.

Bank przesyła każdemu klientowi raz na kwartał zestawienie otwartych Inwestycyjnych Lokat Terminowych.

Więcej informacji dla klientów indywidualnych o ING Banku Śląskim S. A.

Biuro Maklerskie

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta

Bank na potrzeby obliczania szacowanych wartości kosztów i opłat przyjmuje następujące założenia:

 • wartość inwestycji jest stała w czasie (wyceny instrumentu finansowego nie zmieniają się w trakcie jej trwania),
 • inwestycja trwa 12 miesięcy lub na okresy dłuższe będące wielokrotnością 12 miesięcy,
 • w trakcie trwania inwestycji wartości kosztów są stałe (brak jest wahań kosztów),
 • w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych inwestor ponosi maksymalną opłatę dystrybucyjną wskazaną w Tabeli opłat dystrybucyjnych,
 • w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych inwestor ponosi opłatę dystrybucyjną na poziomie 0,5% jednak nie mniej niż średni poziom opłaty,
 • w przypadku Lokaty z Funduszem, zakłada się, że inwestycja w część funduszową trwa 3 miesięce i opłata umorzeniowa za odkupienie jednostek uczestnictwa Funduszu przed upływem 3 miesięcy od zawarcia Umowy Lokaty z Funduszem nie jest uwzględniana,
 • wartości kosztów, opłat i zachęt w kolejnych latach są takie same jak w ciągu pierwszych 12 miesięcy,
 • wpływ na stopę zwrotu z inwestycji w pierwszym roku ma suma opłat jednorazowych i opłat bieżących,
 • wpływ na stopę zwrotu z inwestycji w kolejnych latach ma wyłącznie suma opłat bieżących,
 • przy szacowaniu wpływu na stopę zwrotu z inwestycji w pierwszym i kolejnych latach inwestowania nie uwzględnia się podatku od zysków kapitałowych.

Podawane wartości kosztów i opłat są szacowane w oparciu o dane historyczne publikowane przez Fundusze. Bank zakłada, że ich wartości w kolejnych latach będą analogiczne.

W przypadku Inwestycyjnej Lokaty Terminowej, Bank prezentuje maksymalną marżę szacowaną na moment rozpoczęcia subskrypcji lokaty. Ustalenie dokładnej wartości marży Banku jest możliwe dopiero po zamknięciu okresu subskrypcji lokaty. Po ustaleniu dokładnej marży, jest ona prezentowana na stronie internetowej Banku.

 

Nabycie realizowane w ramach dyspozycji regularnego inwestowania

Na podstawie Dyspozycji Regularnego Inwestowania Bank generuje automatycznie kolejne zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu, w wysokości określonej w Dyspozycji Regularnego Inwestowania. Przyjmując Dyspozycję Regularnego Inwestowania, Bank jednorazowo wskazuje szacowane wartości kosztów i opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa wybranego funduszu. Inwestor może w każdym momencie sprawdzić w placówce bankowej lub w systemie Moje ING bieżącą szacowaną wartość kosztów i opłat związanych z kolejnym nabyciem, generowanym w ramach Dyspozycji Regularnego Inwestowania.

Bank obowiązany jest ujawniać klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje o świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, lub świadczeniach niepieniężnych przyjętych w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi maklerskiej Bank prezentuje klientowi informacje dotyczące charakteru oraz wysokości świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych. W zakresie funduszy inwestycyjnych informacje o kosztach i opłatach związanych z inwestycją oraz o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych otrzymanych przez Bank w związku z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń zawarte są w Komunikatach dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń. Szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez klienta prezentowana jest w procesie zakupu, dla wskazanej kwoty nabycia w wybranym produkcie inwestycyjnym. Przy usłudze regularnego inwestowania koszty wyliczane są jednorazowo, przed przyjęciem dyspozycji.  

Raz do roku, Bank przesyła klientowi raport faktycznie poniesionych przez klienta kosztów i opłat oraz przyjmowanych świadczeń niepieniężnych. Biuro Maklerskie przekazuje taki raport raz w roku lub po zakończeniu relacji z klientem. Jeżeli w związku ze świadczoną usługą maklerską Klient nie poniósł żadnych kosztów w danym okresie, przedmiotowy raport nie jest generowany. 

Bank raz na kwartał wysyła do klientów raporty stanu aktywów. Dotyczy to klientów posiadających lokaty strukturyzowane, którzy w dniu zakończenia kwartału są nadal posiadaczami produktu. W przypadku usług Biura Maklerskiego raporty przesyłane są Klientom, którzy w dniu zakończenia kwartału posiadają relację z Biurem Maklerskim.

W przypadku świadczenia usługi doradztwa Bank przekazuje Klientowi sprawozdanie wraz z raportem z udzielonych Rekomendacji w trybie i terminach określonych w Komunikacie. Bank nie przekazuje Klientowi sprawozdania z udzielonych Rekomendacji, jeżeli w okresie nim objętym nie były udzielane żadne Rekomendacje.

Bank przekazuje Klientowi sprawozdanie z udzielonych Rekomendacji raz na trzy miesiące na Trwałym nośniku. Sprawozdanie przekazywane jest najpóźniej w ciągu szczęściu miesięcy po zakończeniu okresu, którego dotyczy sprawozdanie.

Klient otrzymuje od Banku ww. sprawozdanie raz na trzy miesiące na trwałym nośniku. Jest ono przekazywane najpóźniej w ciągu szczęściu miesięcy po zakończeniu okresu, którego dotyczy.

Podstawowe informacje o ING Banku Śląskim S.A.

Nazwa banku

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem

Klient może kontaktować się z Bankiem:

 • osobiście w dowolnym oddziale banku
 • poprzez system bankowości internetowej
 • dzwoniąc na infolinię +48 32 357 00 69

Klient może kontaktować się z Biurem Maklerskim:

 • osobiście w dowolnym oddziale banku
 • poprzez system bankowości internetowej
 • dzwoniąc na infolinię +48 32 357 00 32

Języki, w których Klient może kontaktować się z Bankiem i w jakich Bank świadczy usługi

Klient może kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Bank świadczy usługi w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty Bank może przekazywać Klientom dodatkowo w języku angielskim.

Zezwolenie posiadane przez Bank

Bank świadczy usługi maklerskie na podstawie i w zakresie art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.