Informacje dotyczące dyrektywy MiFID

Wybierz interesujący Cię temat:

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych

Termin  MiFID pochodzi od Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych).

Dyrektywa MiFID ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium Unii Europejskiej, a także na terytorium Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Akty prawne

Dyrektywa MiFID obejmuje następujące akty prawne:

 • dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych
 • dyrektywę Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy)
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).

W polskim systemie prawnym implementacja przepisów dyrektywy MiFID została zawarta w następujących ustawach:

 • ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z dniem 3 stycznia 2018 r. wchodzą w życie:  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz inne akty wykonawcze (rozporządzenia) UE bezpośrednio obowiązujące w tym zakresie, które zastąpią powyższe regulacje.

Konflikt interesów to konflikt, który pojawia się w zakresie prowadzonej przez Bank działalności, w związku ze świadczeniem przez Bank usług, które mogą przynieść korzyści Bankowi (lub innemu Klientowi, na rzecz którego działa Bank), jeżeli może to mieć niekorzystny wpływ na interesy Klientów Banku.

Konflikty mogą dotyczyć relacji pomiędzy:

 • interesami Banku a interesami Klienta lub grupy Klientów,
 • interesami Klienta lub grupy Klientów a interesami innego Klienta lub innej grupy Klientów,
 • interesami Banku i/lub jego Klientów a interesami pracownika lub grupy pracowników Banku.

Wszędzie tam, gdzie mowa o interesach Banku należy rozumieć przez to również interesy podmiotów (osób) powiązanych z Bankiem.

Aby wprowadzić rozwiązania mające na celu identyfikację rzeczywistych konfliktów interesów, a także zarządzanie nimi i ich kontrolę, Bank zidentyfikował przesłanki potencjalnych konfliktów interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością Banku, a ponadto Bank dokonuje okresowych przeglądów i aktualizacji w tym zakresie.

Dla każdego zidentyfikowanego przez Bank potencjalnego rodzaju konfliktu Bank wprowadził rozwiązania przeciwdziałające zmaterializowaniu się konfliktu i zapobiegające potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na interesy Klientów.

Aby przeciwdziałać konfliktom interesów Bank wdrożył m.in. wewnętrzne standardy określające między innymi zasady:

 • postępowania zgodnego z normami compliance,
 • realizacji prywatnych inwestycji pracowników, barier przepływu informacji oraz zarządzania konfliktami interesów,
 • postępowania z prezentami, udziału w imprezach okolicznościowych oraz przeciwdziałania przekupstwom,
 • przestrzegania przez pracowników zakazu konkurencji, w tym standardy dotyczące podejmowania przez pracowników samodzielnej działalności gospodarczej, świadczenia pracy na rzecz innych podmiotów, a także pełnienia funkcji w organach nadzorczych lub zarządczych innych spółek.

Jeżeli zastosowane przez Bank zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Bank podejmie i zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zapobieżenia niekorzystnemu oddziaływaniu konfliktów interesów na interes Klienta. W takim przypadku Bank może w szczególności wdrożyć dodatkowe, wewnętrzne bariery przepływu informacji, utworzyć okresowe bariery przepływu informacji, bądź, też wdrożyć inne rozwiązania organizacyjne, mające na celu zapewnienie, że jakiekolwiek istniejące lub potencjalne interesy Banku lub interesy innego Klienta nie będą traktowane w sposób preferencyjny.

W przypadku, gdy wyżej wskazane środki nie będą wystarczające, by z należytą starannością zapobiec ryzyku naruszenia interesów Klienta, Bank zawiadomi Klienta o zidentyfikowanym konflikcie interesów w takiej sytuacji świadczenie na rzecz Klienta usług będzie możliwe pod warunkiem, że Klient wyrazi wolę zawarcia/kontynuacji umowy, pomimo zaistniałego konfliktu.

Bank posiada wdrożone procedury w zakresie przekazywania i otrzymywania zachęt, które zapewniają odpowiednie przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów.

Jak skontaktować się z nami w sprawie reklamacji?

Prosimy o kierowanie ewentualnych reklamacji:

 • Poprzez system bankowości internetowej 
 • Telefonicznie pod numerem +48 32 357 00 24 albo osobiście w placówce banku
 • Pisemnie – osobiście w placówce banku albo przesyłką pocztową na adres:

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
skr. Poczt. 137
40-086 Katowice

Potwierdzenie złożenia reklamacji przekazujemy telefonicznie, przez system bankowości internetowej, ustnie w placówce banku lub w postaci papierowej.

W jaki sposób powiadamiamy o rozpatrzeniu reklamacji?

 • Przez system bankowości internetowej,
 • W postaci papierowej.

W jakim terminie udzielamy odpowiedzi na reklamację?

Odpowiedzi udzielamy najszybciej jak to jest możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednak nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez ING Bank, Klient będący osobą fizyczną jest uprawiony do złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o rozpatrzenie reklamacji.

Koszty i marże związane z usługą inwestycyjną i instrumentem finansowym są udostępniane Klientom przed (ex ante) oraz po (ex post) zawarciu transakcji. W odniesieniu do Klientów posiadających klasyfikację Klient Detaliczny, Bank przedstawia również informacje o kosztach w Dokumentach Zawierających Kluczowe Informacje (KID), zgodnie z Rozporządzeniem PRIIP. W związku z zawieraniem transakcji na produktach Rynków Finansowych, objętych reżimem MiFID II, Bank może naliczyć koszty transakcyjne, które są uwzględnione w cenie kwotowanego produktu. Koszty mają charakter jednorazowy – koszty wejścia naliczane są w trakcie zawierania transakcji z Klientem. W przypadku zwrócenia się Klienta o przedterminowe rozliczenie (części lub całości) transakcji (przed uzgodnionym z Bankiem terminem), Bank może naliczyć koszty zamknięcia transakcji.

Poniżej Bank przedstawia maksymalne poziomy marż. Realne poziomy marż dla konkretnej transakcji uzależnione są od m.in. takich czynników jak: wielkość transakcji, płynność instrumentu, warunki rynkowe, koszt finansowania pozycji, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe kontrahenta oraz ryzyko operacyjne.
 

Produkt Maksymalna wielkość marży - procentowo w stosunku do kwoty transakcji/nominału transakcji Maksymalna wielkość marży - nominalnie dla przykładowej kwoty/nominału transakcji (w PLN) Koszt usługi (w PLN)1 Przykładowa kwota / nominał transakcji (w PLN)
FX Forward/NDF2 1,50% 1 500 0 100 000
FX Opcje 1,50% 1 500 0 100 000
IRS 1,50% 1 500 0 100 0003
CIRS 1,50% 1 500 0 100 0003
FRA 1,50% 1 500 0 100 0003
Cap&Floor 0,55% rocznie od nominału transakcji, za każdy rozpoczęty rok jej trwania 550 0 100 0003
Skarbowe Papiery Wartościowe emitowane przez MinFin RP 1,00% 10 000 0 1 000 0003
Nieskarbowe Dłużne Papiery wartościowe emitowane na terenie RP 1,00% 10 000 0 1 000 0003
Zagraniczne papiery wartościowe 0,50% 5 000 0 1 000 0003

1 Przykładowe koszty nie uwzględniają amortyzowanego w czasie nominału transakcji, jeżeli może to dotyczyć danego typu instrumentu.
2 W przypadku transakcji FX Forward, rozliczanej jako NDF (Non-Deliverable Forward), dla której rozliczana jest kwota wynikająca z różnicy pomiędzy uzgodnionym w dniu zawarcia transakcji kursem terminowym a negocjowanym kursem rozliczenia, Bank nalicza koszty zamknięcia transakcji.
3 W skali roku.
 

Produkt Średnia wartość marży - procentowo w stosunku do kwoty transakcji/nominału transakcji Średnia wartość marży -nominalnie dla przykładowej kwoty/nominału transakcji (w PLN) Koszt usługi (w PLN) Przykładowa kwota / nominał transakcji (w PLN)1
FX Forward/NDF2 0,06% 60 0 100 000
FX Opcje b.d. b.d. 0 100 000
IRS 0,26% 260 0 100 0003
CIRS b.d. b.d. 0 100 0003
FRA b.d. b.d. 0 100 0003
Cap&Floor 0,05% 50 0 100 0003
Skarbowe Papiery Wartościowe emitowane przez MinFin RP 0,01% 100 0 1 000 0003
Nieskarbowe Dłużne Papiery wartościowe emitowane na terenie RP b.d. b.d. 0 1 000 0003
Zagraniczne papiery wartościowe b.d. b.d. 0 1 000 0003

 

1 Przykładowe koszty nie uwzględniają amortyzowanego w czasie nominału transakcji, jeżeli może to dotyczyć danego typu instrumentu.
2 W przypadku transakcji FX Forward, rozliczanej jako NDF (Non-Deliverable Forward), dla której rozliczana jest kwota wynikająca z różnicy pomiędzy uzgodnionym w dniu zawarcia transakcji kursem terminowym a negocjowanym kursem rozliczenia, Bank nalicza koszty zamknięcia transakcji.
3 W skali roku.

W tabeli nr 2 prezentujemy wartości marży, które obliczyliśmy jako średnia z wartości marż zastosowanych w transakcjach klientów w okresie styczeń 2021 – grudzień 2021, z wyłączaniem transakcji rynku międzybankowego i transakcji przekazanych do Izb Rozliczeniowych (CCP).

Poza wyżej wymienionymi marżami, w przypadku Transakcji na papierach wartościowych klient może ponosić koszty dodatkowe związane z prowadzeniem rachunku papierów wartościowych. Informację o wysokości opłat z tytułu prowadzenia rachunku papierów wartościowych udostępnia podmiot, który prowadzi taki rachunek klienta.

Bank przekazuje roczne informacje ex-post o łącznych kosztach związanych z instrumentami finansowymi.

Pozostałe koszty dotyczące oferowania instrumentów finansowych w świetle Dyrektywy MiFID reguluje Tabela Opłat i Prowizji.


Zobacz wcześniejsze wersje dokumentu w Archiwum
 

The costs and margins related to an investment service and financial instrument are made available to Clients before (ex-ante) and after (ex-post) the conclusion of a transaction.
With regard to Clients who are classified as the Retail Client, the Bank also presents information on costs in the Key Information Documents (KID) in accordance with the PRIIP Regulation.
In connection with the conclusion of transactions on financial markets products, covered by the MiFID II regime, the Bank may charge transactional costs, which are included in the price of the quoted product. The costs are one-off - entry costs are charged when entering into transaction with the Client. If the Client requests to settle (partially or completely) the transaction before the date agreed with the Bank, the Bank may charge the transaction closing costs.
Below, the Bank presents the maximum levels of costs. The real levels of cost for a specific transaction depend on such factors as: transaction size, instrument liquidity, market conditions, cost of position financing, market risk, counterparty credit risk and operational risk.

Product Maximum margin value - percentage of the transaction amount/transaction nominal amount Maximum margin value - nominal for an example transaction amount/nominal value (in PLN) Cost of the service (in PLN) Sample amount/nominal value of the transaction (in PLN)1
FX Forward/NDF2 1,50% 1 500 0 100 000
FX Options 1,50% 1 500 0 100 000
IRS 1,50% 1 500 0 100 0003
CIRS 1,50% 1 500 0 100 0003
FRA 1,50% 1 500 0 100 0003
Cap&Floor 0,55% the nominal value of the transaction per year, for each commenced year of its duration 550 0 100 0003
Treasury Securities issued by Polish Ministry of Finance 1,00% 10 000 0 1 000 0003
Commercial Papers issued in Poland 1,00% 10 000 0 1 000 0003
Foreign securities 0,50% 5 000 0 1 000 0003

1 The exemplary costs do not include the nominal value of the transaction amortised over time, if it can be related to a given type of instrument.
2 In the case of FX Forward transaction, settled as an NDF (Non- Deliverable Forward), for which the amount resulting from the difference between the agreed forward rate agreed on the day of the transaction and the negotiated settlement price is settled, the Bank calculates the transaction closing costs.
3 Per annum.
 

Product Avarage margin - value - percentage of the transaction amount/transaction nominal amount Avarage margin  value - nominal for an example transaction amount/nominal value (in PLN) Cost of the service (in PLN) Sample amount/nominal value of the transaction (in PLN)1
FX Forward/NDF2 0,06% 60 0 100 000
FX Options n/a n/a 0 100 000
IRS 0,26% 260 0 100 0003
CIRS n/a n/a 0 100 0003
FRA n/a n/a 0 100 0003
Cap&Floor 0,05% 50 0 100 0003
Treasury Securities issued by Polish Ministry of Finance 0,01% 100 0 1 000 0003
Commercial Papers issued in Poland n/a n/a 0 1 000 0003
Foreign securities n/a n/a 0 1 000 0003

1 The exemplary costs do not include the nominal value of the transaction amortised over time, if it can be related to a given type of instrument.
2 In the case of FX Forward transaction, settled as an NDF (Non- Deliverable Forward), for which the amount resulting from the difference between the agreed forward rate agreed on the day of the transaction and the negotiated settlement price is settled, the Bank calculates the transaction closing costs.
3 Per annum.


In Table 2, the Bank presents the margin values which are calculated as the average of the margin values used in customer transactions in the period January 2021 - December 2021, excluding interbank market transactions and transactions submitted to Clearing Houses (CCP).

In addition to the aforementioned margins, in the case of transactions on securities, the client may incur additional costs related to the maintenance of the securities account. Information on the amount of charges for maintaining a securities account is provided by the entity that maintains such a customer account.

The Bank provides annual ex-post information on the total costs associated with financial instruments.

Costs and margins concerning products and services provided by the Bank

Po zawarciu transakcji, Bank przekazuje Klientowi potwierdzenie transakcji, które zawiera ustalone pomiędzy Klientem a Bankiem parametry transakcji, tj. elementy i warunki transakcji, których uzgodnienie między Bankiem a Klientem jest konieczne, aby doszło do jej zawarcia oraz inne informacje wymagane przez regulacje MiFID.
Potwierdzenie transakcji przesyłane jest przez Bank niezwłocznie za pośrednictwem telefaksu, listu poleconego lub w formie elektronicznej. Bank i Klient mogą uzgodnić również inny sposób przesyłania potwierdzeń.
Bank przesyła Klientom, co najmniej raz na kwartał, zestawienia aktywnych transakcji na instrumentach finansowych Klienta. Na wniosek Klienta Bank może za opłatą przekazywać takie zestawienie częściej.

W związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń, publikujemy informacje na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu w podziale na kategorie instrumentów finansowych oraz klasyfikację MiFID klientów.
W analizowanym okresie jedynym systemem wykonywania zleceń był ING Bank Śląski S.A. działający na własny rachunek; w porównaniu z rokiem 2020 wykaz systemów wykonywania zleceń nie uległ zmianie.
 


Informacja dla Klientów sklasyfikowanych jako „Detaliczni” (MiFID Retail)

Kategoria instrumentu Instrumenty dłużne / Obligacje
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku T
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco) Udział wolumenu obroty jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii Odsetek zleceń pasywnych Odsetek zleceń agresywnych Odsetek zleceń ukierunkowanych
ING Bank Śląski S.A.
LEI 259400YLRTOBISHBVX41
100% 100% 0% 100% 0%

 

Kategoria instrumentu Instrumenty pochodne na stopę procentową / Swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne instrumenty pochodne na stopę procentową
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku T
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco) Udział wolumenu obroty jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii Odsetek zleceń pasywnych Odsetek zleceń agresywnych Odsetek zleceń ukierunkowanych
ING Bank Śląski S.A.
LEI 259400YLRTOBISHBVX41
100% 100% 0% 100% 0%

 

Kategoria instrumentu Walutowe instrumenty pochodne / Swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne walutowe instrumenty pochodne
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku N
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco) Udział wolumenu obroty jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii Odsetek zleceń pasywnych Odsetek zleceń agresywnych Odsetek zleceń ukierunkowanych
ING Bank Śląski S.A.
LEI 259400YLRTOBISHBVX41
100% 100% 0% 100% 0%

 


Informacja dla Klientów sklasyfikowanych jako „Profesjonalni” (MiFID Professional)

Kategoria instrumentu Instrumenty dłużne / Obligacje
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku N
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco) Udział wolumenu obroty jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii Odsetek zleceń pasywnych Odsetek zleceń agresywnych Odsetek zleceń ukierunkowanych
ING Bank Śląski S.A.
LEI 259400YLRTOBISHBVX41
100% 100% 0% 100% 0%

 

Kategoria instrumentu Instrumenty pochodne na stopę procentową / Swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne instrumenty pochodne na stopę procentową
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku T
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco) Udział wolumenu obroty jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii Odsetek zleceń pasywnych Odsetek zleceń agresywnych Odsetek zleceń ukierunkowanych
ING Bank Śląski S.A.
LEI 259400YLRTOBISHBVX41
100% 100% 0% 100% 0%

 

Kategoria instrumentu Walutowe instrumenty pochodne / Swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne walutowe instrumenty pochodne
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku N
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco) Udział wolumenu obroty jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii Odsetek zleceń pasywnych Odsetek zleceń agresywnych Odsetek zleceń ukierunkowanych
ING Bank Śląski S.A.
LEI 259400YLRTOBISHBVX41
100% 100% 0% 100% 0%

 

Kategoria instrumentu Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych (obligacji)
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku T
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco) Udział wolumenu obroty jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii Odsetek zleceń pasywnych Odsetek zleceń agresywnych Odsetek zleceń ukierunkowanych
ING Bank Śląski S.A.
LEI 259400YLRTOBISHBVX41
100% 100% 0% 100% 0%
Realizując zlecenia Klientów, Bank opiera ich najlepsze wykonywanie na wielu czynnikach, takich jak:
 • cena;
 • koszty;
 • szybkość;
 • prawdopodobieństwo realizacji;
 • prawdopodobieństwo rozliczenia;
 • wielkość zlecenia klienta;
 • charakter zlecenia klienta
oraz swoim doświadczeniu handlowym, osądzie w świetle dostępnych informacji rynkowych czy też płynności instrumentu finansowego w określonym czasie.
 
Ponadto, Bank bierze pod uwagę charakterystykę:
 • Klienta, w tym, czy jest to Klient Detaliczny, Profesjonalny czy Uprawniony Kontrahent,
 • zlecenia oraz instrumentu finansowego,
 • systemu wykonywania zleceń, do których zlecenie może zostać przekierowane.
W przypadku Klientów sklasyfikowanych jako „Detaliczni” zgodnie z definicją zawartą w regulacjach MiFID II, wyznacznikami najlepszego wykonywania (w ujęciu ogólnym) są cena instrumentu finansowego oraz koszty jego realizacji. Inne czynniki mogą jednak okazać się ważniejsze, gdy odgrywają zasadniczą rolę w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku w ujęciu ogólnym.
W przypadku Klientów sklasyfikowanych jako „Profesjonalni” zgodnie z definicją zawartą w regulacjach MiFID II, zazwyczaj cena i koszty są najważniejszymi czynnikami w realizacji zlecenia. Bank uwzględnia również inne czynniki w kontekście wszystkich istotnych okoliczności, w tym możliwości w zakresie uzyskania lepszej ceny.
Niezależnie od prawnego obowiązku w tym zakresie, Bank zapewnia najwyższe standardy integralności i uczciwości w realizacji zleceń Klientów. Ponadto Bank zawsze podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku w wykonywaniu zleceń dla swoich Klientów Detalicznych i Profesjonalnych.
 
Ocena istotnych czynników przez Bank:
 1. Cena: Głównym rynkiem dla powyższych instrumentów jest rynek OTC. Oznacza to, że ceny są efektywnie ustalane przez animatorów rynku, którzy zawierają transakcje na podstawie zapytań o kwotowanie. W przypadku realizacji transakcji także na RM, MTF lub OTF, Bank bierze pod uwagę, w zależności od przypadku, płynność jako główny czynnik determinujący najlepsze wykonywanie. Transakcje w przeważającej mierze są zaksięgowane przez Bank na własny rachunek.
 2. Koszt/Prawdopodobieństwo: Wykonywanie na zasadzie dołożenia wszelkich starań i dostosowane do wymogów Klienta. Jeżeli efektem płynności rynku jest ograniczone prawdopodobieństwo wykonania lub podwyższone koszty, Klient jest o tym informowany w momencie przyjęcia zapytania o kwotowanie. Opłaty transakcyjne są uwzględniane w końcowej cenie dla Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
 3. Szybkość/wielkość: W normalnych warunkach rynkowych zlecenia są wykonywane bezzwłocznie w momencie otrzymania. Bank akceptujemy każdą wielkość transakcji, ale emitenci lub lokalne przepisy mogą narzucać ograniczenia.
Bank monitoruje jakość wykonywania zleceń z wykorzystaniem danych publikowanych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575 przez inne systemy wykonywania zleceń.
 
Zobacz wcześniejsze wersje dokumentu w  Archiwum

W plikach załączonych poniżej publikujemy dane na temat jakości wykonywanych transakcji, zgodnie ze wzorami określonymi  w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)  2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji.

I kwartał 2018

II kwartał 2018

III kwartał 2018

IV kwartał 2018

I kwartał 2019

II kwartał 2019

III kwartał 2019

IV kwartał 2019

I kwartał 2020

II kwartał 2020

III kwartał 2020

IV kwartał 2020

I kwartał 2021

II kwartał 2021

III kwartał 2021

IV kwartał 2021

I kwartał 2022

II kwartał 2022

Podstawowe informacje o ING Banku Śląskim S.A.

Nazwa banku oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z bankiem

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Strona internetowa banku: www.ing.pl
Kod LEI: 259400YLRTOBISHBVX41

Kontakt w związku z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych:

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Tel. +48 (22) 820 59 00
Fax. +48 (22) 820 49 45

Języki, w których Klient może kontaktować się z Bankiem i w jakich Bank świadczy usługi

Klient może kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Na życzenie Klienta, po uzgodnieniu z bankiem, kontakt może odbywać się w języku angielskim.

Sposoby komunikowania się Klienta z bankiem

Klient może kontaktować się z bankiem w sposób opisany na stronie internetowej banku, w tym poprzez:

 • Drogą pocztową na adres: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Sokolska 34 40-086 Katowice oraz dla kontaktu w związku z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 2 02-566 Warszawa
 • Kontakt telefoniczny lub faxem, na numery telefonów:
  Tel. +48 (22) 820 59 00
  Fax +48 (22) 820 49 45
 • Kontakt elektroniczny, w tym pocztą elektroniczną w sposób i na adresy elektroniczne podane na stronie internetowej Banku.

Ochrona aktywów Klienta

Bank jest instytucją, która z mocy prawa jest obowiązana do ochrony aktywów Klienta. Ochrona ta jest realizowana między innymi poprzez: (i) umieszczanie środków Klienta na osobnym rachunku rozliczeniowym, (ii) ochronę aktywów Klienta w ramach i w zakresie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ochrona aktywów Klienta przechowywanych w związku z prowadzoną przez Bank działalnością powierniczą (rachunki papierów wartościowych) jest realizowana poprzez:

 • przechowywanie aktywów Klienta na osobnych rachunkach Klienta oddzielonych od aktywów Banku. Aktywa przechowywane na rachunkach papierów wartościowych nie wchodzą w skład masy upadłościowej,
 • ochronę aktywów Klienta przechowywanych na rachunkach papierów wartościowych w ramach i zakresie systemu rekompensat, o którym mowa w Dziale V Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zezwolenie posiadane przez bank

Bank świadczy usługi maklerskie na podstawie i w zakresie art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Bank prowadzi działalność powierniczą (tj. prowadzenie rachunków papierów wartościowych) na podstawie i w zakresie art. 119 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych nr KPW-4042-3/97-2313 z dnia 6 marca 1997 roku.