Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.ing.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.ing.pl

II. WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Regulamin – „Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.ing.pl”.

Serwis internetowy www.ing.pl, Serwis – oznacza informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.ing.pl wraz z jego zasobami.

Bank - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł, NIP 634-013-54-75, o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) - INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ing.pl i numerze telefonu: 801 222 222, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, prowadzący na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego, działalność maklerską w wyodrębnionym organizacyjnie Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.

Zasoby Serwisu - oznaczają informacje w postaci stron internetowych oraz plików do pobrania udostępnionych w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE

Bank świadczy następujące usługi na odległość drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, poprzez przekaz danych na żądanie Użytkownika:

  • prezentowanie i udostępnianie informacji w postaci testów, filmów, materiałów dźwiękowych i grafik, w szczególności informacji handlowych o ofercie usług i produktów świadczonych przez Bank
  • komunikacja na odległość umożliwiająca kontakt Użytkownika z Bankiem poprzez formularze kontaktowe i czat 
  • zawieranie umów na odległość o produkty oferowane przez Bank na zasadach określonych w odrębnych regulaminach
  • wyszukiwanie danych adresowych i kontaktowych placówek bankowych i oddziałów oraz urządzeń do wpłat i wypłat
  • logowania do usług bankowości internetowej określonych odrębnymi regulaminami.

IV. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1.    Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności rejestracji Użytkownika w Serwisie. 

2.    Prawidłowe działanie serwisu wymaga od Użytkownika spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu i oprogramowania:

  • System operacyjny: Apple OS X 10.11+ , Windows 7+ 
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 76+, Google Chrome 82+, Safari 12.1.2+, Microsoft Edge 43+ 

Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Serwisu skutkujących okresowymi przerwami w dostępie do Serwisu lub do wybranych jego funkcjonalności. 

3.    Serwis i prezentowane w nim treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w szczególności w ustawie o ochronie baz danych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawie  własności intelektualnej.

4.    Prawa do materiałów, baz danych i znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługują Bankowi lub podmiotom trzecim na podstawie odrębnych umów, w szczególności umów licencyjnych.

VI. ZOBOWIĄZANIA STRON

1.    Bank zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.

2.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

3.    Jeśli w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik zdecyduje się na podawanie danych osobowych lub innych informacji, zobowiązuje się do tego, że będą one pełne i prawdziwe.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.    Bank nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. 

2.    Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

3.    Użytkownik może wykorzystywać Zasoby Serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Bank przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały zawarte w osobnych dokumentach dostępnych w Serwisie:

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.    Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.

2.    W przypadku zmiany Regulaminu, Bank opublikuje jego zmieniona wersję na co najmniej 14 dni przed dniem jego wejścia w życie poprzez umieszczenie jej w Serwisie. 

3.    Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Banku oraz pod adres e-mail: info@ing.pl.

4.    Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.ing.pl/kontakt

5.    Bank rozpatruje reklamację tak szybko, jak to możliwe. Zrobi to najpóźniej 30 dni od otrzymania reklamacji. Gdy Bank będzie rozpatrywać reklamację, może poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje lub dokumenty. Czas rozpatrzenia może się wydłużyć w uzasadnionych przypadkach. Nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia, w którym Bank otrzymał reklamacje. Bank poinformuje Użytkownika o wydłużeniu czasu reklamacji i poda przyczynę opóźnienia.

6.    Spory powstałe w związku z  korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane polubownie. W przypadku, gdy sporu nie uda się rozwiązać polubownie, sądem właściwym jest sąd właściwy ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

7.    Ewentualne spory, które wynikną w związku z korzystaniem z Serwisu, mogą być również rozstrzygane w trybie pozasądowym. Wnioski można składać do: 
a)    Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl). Rzecznik działa zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansów, (w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną)
b)    Arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl). Arbiter rozstrzyga spór i wydaje swoje orzeczenie zgodnie z regulaminem bankowego arbitrażu konsumenckiego  (w przypadku Użytkownika będącego konsumentem).

8.    Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma prawo rozstrzygnąć spór w trybie pozasądowym przez europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma nazywa się ODR (z ang. online dispute resolution) i jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tylko jeden z uprawnionych podmiotów (zwany podmiotem ADR) może rozpatrywać skargi w trybie pozasądowym zgodnie z jego regulaminem, jeśli wcześniej zgodzą się na to Organizator i Uczestnik. Wykaz podmiotów ADR znajduje się na stronie Platformy ODR. Nawet jeśli Uczestnik skorzysta z Platformy ODR, nadal może złożyć wniosek do Arbitra bankowego lub Rzecznika Finansowego.

9.    Odpowiedź na reklamacje Bank wyśle w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo, o ile Użytkownik złożył  taki wniosek, pocztą elektroniczną lub w uzgodnionej formie w przypadku Użytkownika nie będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.