Wyniki finansowe

Wyniki za I poł. 2021 roku

 

Zobacz

Wyniki za 1Q 2021 roku

 

Zobacz

Raport zintegrowany 
za 2020 rok
 

Zobacz

Podstawowe dane finansowe – dane porównywalne  

Notowania akcji ING Bank Śląski S.A.

Przynależność do indeksów GPW

WIG, mWIG40, WIG-Banki, WIG-ESG

LEI

259400YLRTOBISHBVX41

ISIN

PLBSK0000017

FISN

INGBSK/BRSH SER-B PLN1.0

Ticker na GPW

ING

Bloomberg / Reuters

ING PW / INGP.WA

Dywidenda

 • Polityka dywidendowa

 • Historia wypłaty dywidendy

 • Więcej informacji

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa

6 marca 2020 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowaną przez Zarząd Banku Politykę dywidendową ING Banku Śląskiego S.A.

ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania Bank jest zobowiązany.

Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez Bank:

 • minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora[1],
 • minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg połączonego bufora[1],
 • minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg połączonego bufora[1],

gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym wypłacana jest dywidenda z zysku roku poprzedzającego wypłatę.

Decydując o kwocie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku bierze pod uwagę wymogi nadzorcze przekazywane w ramach oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków.

Przy ustalaniu proponowanej kwoty wypłaty dywidendy Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Banku w szczególności bierze pod uwagę następujące przesłanki:

 • aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
 • założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
 • ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
 • konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013.

Szczegóły:
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. (15 września 2016 r.).
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (9 marca 2018 r.).
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (1 marca 2019 r.).
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (6 marca 2020 r.).

Historia wypłaty dywidendy

Historia wypłaty dywidendy

    Stopa dywidendy (%)        Dywidenda na akcję (PLN)

Uwaga: Dane sprzed splitu akcji w listopadzie 2011 roku (1:10) doprowadzone do porównywalności.
Stopa dywidendy na dzień prawa do dywidendy.

Więcej informacji

Rok
 
Zysk netto jednostkowy (mln PLN) Zysk netto skonsolidowany (mln PLN) Dywidenda za rok (mln PLN) Stopa wypłaty dywidendy jednostkowa (%) Stopa wypłaty dywidendy skonsolidowana (%) Dywidenda na akcję (PLN) Dzień dywidendy Kurs akcji na dzień dywidendy (PLN) Stopa dywidendy (%) Dzień wypłaty dywidendy
2020 1 337,6 1 337,6 - - - - - - - -
2019 1 658,7 1 658,7 - - - - - - - -
2018 1 525,9 1 525,9 455,4 29,8% 29,8% 3,50 18.4.2019 194,60 1,8% 6.5.2019
2017 1 348,5 1 403,1 416,3 30,9% 29,7% 3,20 25.4.2018 192,80 1,7% 10.5.2018
2016 1 208,7 1 253,0 - - - - - - - -
2015 1 140,0 1 127,0 559,4 49,1% 49,6% 4,30 20.4.2016 121,80 3,5% 5.5.2016
2014 1 067,9 1 040,7 520,4 48,7% 50,0% 4,00 20.4.2015 143,95 2,8% 5.5.2015
2013 920,1 961,5 572,4 62,2% 59,5% 4,40 14.5.2014 129,60 3,4% 3.6.2014
2012 757,8 832,3 - - - - - - - -
2011 903,6 880,1 - - - - - - - -
2010 702,3 753,1 195,2 27,8% 25,9% 1,50 22.6.2011 85,50 1,8% 1.7.2011
2009 582,2 595,1 - - - - - - - -
2008 455,6 445,4 - - - - - - - -
2007 610,2 630,7 152,2 24,9% 24,1% 1,17 14.5.2008 53,10 2,2% 2.6.2008
2006 540,6 591,4 363,0 67,1% 61,4% 2,79 24.5.2007 87,00 3,2% 11.6.2007
2005 506,8 549,5 357,8 70,6% 65,1% 2,75 18.5.2006 64,50 4,3% 5.6.2006
2004 366,3 399,0 266,7 72,8% 66,8% 2,05 24.6.2005 43,70 4,7% 11.7.2005
2003 28,7 30,6 10,4 36,3% 34,0% 0,08 16.6.2004 37,40 0,2% 1.7.2004
2002 154,0 141,1 31,2 20,3% 22,1% 0,24 16.6.2003 30,95 0,8% 3.7.2003
2001 97,3 100,3 19,5 20,1% 19,5% 0,15 14.5.2002 38,50 0,4% 3.6.2002
2000 138,3 150,9 27,8 20,1% 18,4% 0,30 10.7.2001 26,95 1,1% 3.9.2001

Akcjonariat

Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego wynosi 130 100 000 zł i dzieli się na 92 600 000 akcji zwykłych serii A i 37 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.


 75,00%
    ING Bank N. V.
    97 575 000 akcji

 8,50%
     Aviva Otwarty Fundusz
     Emerytalny Aviva Santander*
     11 055 030 akcji

 16,50%
     Pozostali inwestorzy giełdowi
     21 469 970 akcji

* Na podstawie informacji półrocznej o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander na 30 czerwca 2021 roku.

ING Bank N.V. należy do Grupy ING – grupy instytucji finansowych o zasięgu globalnym, oferującej usługi bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty Grupy ING prowadzi działalność w ponad 40 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Australii. Grupa ING prowadzi swoje operacje w czterech obszarach: Liderzy Rynkowi (Market Leaders), Kraje Pretendenci (Challengers), Rynki Wzrostu (Growth Markets), w tym w Polsce, oraz globalną sieć bankowości korporacyjnej dla klientów strategicznych (Wholesale Banking).

Podmiotem dominującym w Grupie ING jest holenderska instytucja finansowa ING Groep N.V. powstała w 1991 roku w wyniku fuzji holenderskiej spółki ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden oraz holenderskiego banku NMB Postbank Groep.
Więcej informacji o Grupie ING znajduje się na jej stronie internetowej www.ing.com

Walne Zgromadzenia

Konsensus i analitycy

 • Rekomendacje analityków

 • Konsensus rynkowy

Rekomendacje analityków

Przedstawiony konsensus rynkowy opracowany został na podstawie raportów niezależnych analityków giełdowych monitorujących wyniki finansowe i biznesowe ING Banku Śląskiego S.A. oraz wydających rekomendacje dla akcji banku.

Wszystkie zaprezentowane poniżej szacunki i rekomendacje nie stanowią prognoz ani opinii Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Zarząd Banku nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki.

Rekomendacje
 

9

3

1

Kupuj/Akumuluj Trzymaj/Neutralnie Redukuj/Sprzedaj


214,55 zł

Średnia cena docelowa

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021 r.
Najstarsza rekomendacja: 12.11.2020 r.

Zobacz więcej

Konsensus rynkowy

Przedstawiony konsensus rynkowy opracowany został na podstawie raportów niezależnych analityków giełdowych monitorujących wyniki finansowe i biznesowe ING Banku Śląskiego S.A. oraz wydających rekomendacje dla akcji banku.

Wszystkie zaprezentowane poniżej szacunki i rekomendacje nie stanowią prognoz ani opinii Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Zarząd Banku nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki.

Konsensus rynkowy

(Średnia prognoz analityków giełdowych)
 

mln zł 2021 2022 2023
Zysk netto 1 738 1 871 2 194
liczba prognoz 13 13 10
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021 r.
Najstarsza prognoza: 12.11.2020 r.

Zobacz więcej

Ratingi

 • Fitch Ratingsrating pełny

 • Moody's Investors Servicerating na podstawie publicznych informacji

Fitch Ratings rating pełny

Fitch Ratings
(rating pełny)

Rating podmiotu (Long-term IDR): A+ 
Perspektywa ratingu podmiotu: Negatywna
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1+
Viability Rating: bbb+
Rating wsparcia: 1
Rating długoterminowy na skali krajowej: AAA (pol)
Perspektywa ratingu długoterminowego na skali krajowej: Stabilna
Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol)

Zobacz więcej

Moody's Investors Service rating na podstawie publicznych informacji

Moody's Investors Service
(rating na podstawie publicznych informacji)

Długookresowy rating depozytów: A2
Krótkookresowy rating depozytów: P-1
Ocena indywidualna (BCA): baa2
Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA): baa1
Perspektywa ratingu: Stabilna
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A1 (cr) / P-1 (cr)
Rating ryzyka kontrahenta (CR Rating) długoterminowy/krótkoterminowy: A1 / P-1

Zobacz więcej

Kontakt dla Inwestorów

Biuro Relacji Inwestorskich

e-mail: investor@ing.pl 
Adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska

Zobacz więcej

Zobacz także 

Adekwatność kapitałowa

Adekwatność kapitałowa

Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy ING Banku Śląskiego S.A.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Zapoznaj się z zasadami ładu korporacyjnego i dobrymi praktykami stosowanymi przez bank oraz innymi dokumentami i ogłoszeniami wymaganymi przez prawo.

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna w zakresie komunikacji z inwestorami, akcjonariuszami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego oraz przedstawicielami mediów.

Przydatne linki

Przydatne linki

Sprawdź, na jakich stronach szukać dodatkowych informacji.