Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego wynosi 130 100 000 zł i dzieli się na 92 600 000 akcji zwykłych serii A i 37 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.


 75,00%
    ING Bank N. V.
    97 575 000 akcji

 9,74%
     Powszechne Towarzystwo Emerytalne
     Allianz S.A.*
     12 675 680 akcji

 15,26%
     Pozostali inwestorzy giełdowi
     19 849 320 akcji

*Na podstawie raportu bieżącego 1/2023 z 10 stycznia 2023 roku.

ING Bank N.V. należy do Grupy ING – grupy instytucji finansowych o zasięgu globalnym, oferującej usługi bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty Grupy ING prowadzi działalność w ponad 40 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Australii. Grupa ING prowadzi swoje operacje w czterech obszarach: Liderzy Rynkowi (Market Leaders), Kraje Pretendenci (Challengers), Rynki Wzrostu (Growth Markets), w tym w Polsce, oraz globalną sieć bankowości korporacyjnej dla klientów strategicznych (Wholesale Banking).

Podmiotem dominującym w Grupie ING jest holenderska instytucja finansowa ING Groep N.V. powstała w 1991 roku w wyniku fuzji holenderskiej spółki ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden oraz holenderskiego banku NMB Postbank Groep.
Więcej informacji o Grupie ING znajduje się na jej stronie internetowej www.ing.com