Dywidenda 

Polityka dywidendowa

x

15 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowaną przez Zarząd Banku Politykę dywidendową ING Banku Śląskiego S.A.

Najważniejsze założenia Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A.:

 1. ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50% rocznego zysku netto Banku, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania Bank jest zobowiązany oraz z uwzględnieniem przyjętych do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
 2. Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości wyższej niż wynikałoby to ze wskaźnika wskazanego powyżej jest możliwa, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową Banku (np. z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych) oraz pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów określonych w przepisach prawa i Polityce.
 3. Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez Bank:
  • minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora[1],
  • minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg połączonego bufora[1],
  • minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg połączonego bufora[1],
  • gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym wypłacana jest dywidenda.
 4. Decydując o proponowanej kwocie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku bierze pod uwagę wymogi nadzorcze przekazywane w ramach oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków, jak również następujące przesłanki:
  • aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
  • założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku,
  • ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
  • konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013,
  • otoczenie makroekonomiczne.

Szczegóły:
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. (15 września 2016 r.).
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (9 marca 2018 r.).
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (1 marca 2019 r.).
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (6 marca 2020 r.).
Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (15 grudnia 2021 r.).

Historia wypłaty dywidendy

x
Rok
 
Zysk netto jednostkowy (mln PLN) Zysk netto skonsolidowany (mln PLN) Dywidenda za rok (mln PLN) Stopa wypłaty dywidendy jednostkowa (%) Stopa wypłaty dywidendy skonsolidowana (%) Dywidenda na akcję (PLN) Dzień dywidendy Kurs akcji na dzień dywidendy (PLN) Stopa dywidendy (%) Dzień wypłaty dywidendy
2021 2 308,3 2 308,3 689,5 29,9% 29,9% 5,30 15.04.2022 228,00 2,3% 04.05.2022
2020 1 337,6 1 337,6 663,5 49,6% 49,6% 5,10 4.12.2021 252,50 2,0% 10.12.2021
2019 1 658,7 1 658,7 - - - - - - - -
2018 1 525,9 1 525,9 455,4 29,8% 29,8% 3,50 18.4.2019 194,60 1,8% 6.5.2019
2017 1 348,5 1 403,1 416,3 30,9% 29,7% 3,20 25.4.2018 195,00 1,6% 10.5.2018
2016 1 208,7 1 253,0 - - - - - - - -
2015 1 140,0 1 127,0 559,4 49,1% 49,6% 4,30 20.4.2016 121,80 3,5% 5.5.2016
2014 1 067,9 1 040,7 520,4 48,7% 50,0% 4,00 20.4.2015 143,95 2,8% 5.5.2015
2013 920,1 961,5 572,4 62,2% 59,5% 4,40 14.5.2014 129,60 3,4% 3.6.2014
2012 757,8 832,3 - - - - - - - -
2011 903,6 880,1 - - - - - - - -
2010 702,3 753,1 195,2 27,8% 25,9% 1,50 22.6.2011 85,50 1,8% 1.7.2011
2009 582,2 595,1 - - - - - - - -
2008 455,6 445,4 - - - - - - - -
2007 610,2 630,7 152,2 24,9% 24,1% 1,17 14.5.2008 53,10 2,2% 2.6.2008
2006 540,6 591,4 363,0 67,1% 61,4% 2,79 24.5.2007 87,00 3,2% 11.6.2007
2005 506,8 549,5 357,8 70,6% 65,1% 2,75 18.5.2006 64,50 4,3% 5.6.2006
2004 366,3 399,0 266,7 72,8% 66,8% 2,05 24.6.2005 43,70 4,7% 11.7.2005
2003 28,7 30,6 10,4 36,3% 34,0% 0,08 16.6.2004 37,40 0,2% 1.7.2004
2002 154,0 141,1 31,2 20,3% 22,1% 0,24 16.6.2003 30,95 0,8% 3.7.2003
2001 97,3 100,3 19,5 20,1% 19,5% 0,15 14.5.2002 38,50 0,4% 3.6.2002
2000 138,3 150,9 27,8 20,1% 18,4% 0,30 10.7.2001 26,95 1,1% 3.9.2001