1. Zasady ogólne polityki informacyjnej

ING Bank Śląski, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi politykę informacyjną na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji w stosunku do akcjonariuszy, inwestorów, mediów oraz wszystkich zainteresowanych.

Realizując politykę informacyjną Bank stosuje wymogi wynikające z przepisów prawa dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, spoczywające na Banku jako spółce publicznej oraz instytucji nadzorowanej.

ING Bank Śląski realizując politykę informacyjną kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, w szczególności poprzez zapewnianie akcjonariuszom, inwestorom, mediom oraz wszystkim zainteresowanym właściwego dostępu do informacji Banku.

Niniejsza Polityka informacyjna nie obejmuje zasad komunikacji Banku z klientami.

2. Kompetencje w zakresie realizacji polityki informacyjnej

Polityka informacyjna Banku realizowana jest przez Zarząd oraz właściwe jednostki organizacyjne.

Relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego koordynuje Biuro Relacji Inwestorskich. Kontakt dla inwestorów podany jest na stronie internetowej Banku w sekcji Relacje Inwestorskie.

Za relacje z przedstawicielami mediów odpowiedzialne jest Biuro Prasowe. Kontakt dla mediów podany jest na stronie internetowej Banku w sekcji Biuro Prasowe.

Bank udostępnia informacje wymagane przepisami prawa w terminach wynikających z odpowiednich przepisów. Na zapytania otrzymane przez Biuro Relacji Inwestorskich i Biuro Prasowe przedstawiciele Banku odpowiadają niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, chyba że charakter sprawy wymagać będzie wydłużenia tego terminu, o czym Bank poinformuje zainteresowanego.

3. Realizacja polityki informacyjnej

Bank realizuje obowiązki informacyjne spółki publicznej w szczególności poprzez publikowanie informacji poufnych określonych w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi, w tym przekazywanie do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa.

Niezależnie od powyższych postanowień Bank publikuje informacje wymagane innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz  prawa bankowego.

Bank prowadzi również otwartą komunikację z akcjonariuszami w trakcie Walnych Zgromadzeń, poprzez:

  • udzielanie akcjonariuszom odpowiedzi i wyjaśnień podczas Walnego Zgromadzenia przez członków organów Banku,
  • transmisję obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem sieci internet,
  • umożliwienie udziału przedstawicieli mediów w obradach Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, w komunikacji z interesariuszami Bank wykorzystuje następujące kanały:

  • bezpośrednie, indywidualne lub grupowe, spotkania z inwestorami i analitykami,
  • konferencje inwestorskie,
  • informacje prasowe,
  • konferencje prasowe,
  • informacje w mediach,
  • konferencje i seminaria tematyczne.

4. Tryb uchwalania polityki informacyjnej oraz dokonywanie zmian

Niniejsza Polityka informacyjna jest wprowadzana uchwałą Zarządu Banku.

Zmiany niniejszej Polityki informacyjnej mogą być wprowadzone wyłącznie w trybie określonym powyżej.