Polityka informacyjna ING Banku Śląskiego

1. Zasady ogólne polityki informacyjnej

ING Bank Śląski, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi politykę informacyjną na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji w stosunku do akcjonariuszy, inwestorów, agencji ratingowych, mediów oraz wszystkich zainteresowanych.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym wymogów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, ustaw o ofercie publicznej oraz obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzeniem MAR, a także Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W szczególności Bank przestrzega zasad zachowania tajemnicy bankowej oraz zasad zapobiegania wykorzystywaniu i ujawnianiu informacji poufnych.

ING Bank Śląski realizując politykę informacyjną zapewnia akcjonariuszom, inwestorom, agencjom ratingowym, mediom oraz wszystkim zainteresowanym właściwy dostęp do informacji Banku.

Niniejsza Polityka informacyjna nie obejmuje zasad komunikacji Banku z klientami, które są uregulowane odrębnymi regulacjami.

2. Kompetencje w zakresie realizacji polityki informacyjnej

Polityka informacyjna Banku realizowana jest przez Zarząd oraz właściwe jednostki organizacyjne.

Relacje z akcjonariuszami, inwestorami, agencjami ratingowymi oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego koordynuje Biuro Relacji Inwestorskich. Kontakt dla inwestorów podany jest na stronie internetowej Banku w sekcji Relacje Inwestorskie.

Za współpracę i reprezentowanie Banku w kontaktach z mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi odpowiadają Rzecznik Prasowy oraz pracownicy zespołu odpowiedzialnego za relacje z mediami. Kontakt dla mediów podany jest na stronie internetowej Banku w sekcji Biuro Prasowe.

Bank udostępnia informacje wymagane przepisami prawa w terminach wynikających z odpowiednich przepisów. Na zapytania otrzymane przez Biuro Relacji Inwestorskich i Rzecznika Prasowego wraz zespołem relacji z mediami przedstawiciele Banku odpowiadają niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, chyba że charakter sprawy wymagać będzie wydłużenia tego terminu, o czym Bank poinformuje zainteresowanego.

3. Realizacja polityki informacyjnej

Bank realizuje obowiązki informacyjne spółki publicznej w szczególności poprzez publikowanie informacji poufnych określonych w przepisach regulujących obrót instrumentami finansowymi, w tym przekazywanie do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa.

Niezależnie od powyższych postanowień, Bank publikuje informacje wymagane innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz prawa bankowego.

Bank prowadzi również otwartą komunikację z akcjonariuszami w trakcie Walnych Zgromadzeń, poprzez:

  • udzielanie akcjonariuszom odpowiedzi i wyjaśnień podczas Walnego Zgromadzenia przez członków organów Banku,
  • umożliwienie akcjonariuszom zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne),
  • transmisję obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem sieci internet,
  • umożliwienie udziału przedstawicieli mediów w obradach Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, w komunikacji z interesariuszami Bank wykorzystuje następujące kanały:

  • bezpośrednie, indywidualne lub grupowe, spotkania z inwestorami i analitykami,
  • konferencje inwestorskie,
  • informacje prasowe,
  • konferencje prasowe,
  • informacje w mediach,
  • konferencje i seminaria tematyczne.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój współczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie komunikacją w stosunku do akcjonariuszy, inwestorów, agencji ratingowych, mediów oraz pozostałych interesariuszy, i w miarę możliwości adaptuje je do swoich działań, aby usprawnić proces komunikacji.

4. Tryb uchwalania polityki informacyjnej oraz dokonywanie zmian

Niniejsza Polityka informacyjna jest wprowadzana uchwałą Zarządu Banku.

Zmiany niniejszej Polityki informacyjnej mogą być wprowadzone wyłącznie w trybie określonym powyżej.

Ostatnia aktualizacja polityki - 24 stycznia 2022 roku.