Wyniki finansowe

Rok obrotowy - 2023

Wybrane dane w xls

Audytor

x

Informacja o zasadach wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z postanowieniami Statutu ING Banku Śląskiego S.A. oraz Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku jest wybierany przez Radę Nadzorczą Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
9 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. podjęła uchwałę, na mocy której wybrała Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ING Banku Śląskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2023-2025.

Archiwum

Wyniki roczne

x

Zobacz Raport zintegrowany 2022

Zobacz Raport zintegrowany 2021

Wyniki półroczne

x

Wyniki kwartalne

x