Wyniki finansowe

Rok obrotowy - 2022

Wybrane dane w xls

Audytor

x

Informacja o zasadach wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z postanowieniami Statutu ING Banku Śląskiego S.A. oraz Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku jest wybierany przez Radę Nadzorczą Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. podjęła uchwałę, na mocy której wybrała KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ING Banku Śląskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2020-2022.

Archiwum

Wyniki roczne

x

Zobacz Raport zintegrowany 2021

Wyniki półroczne

x

Wyniki kwartalne

x