Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Rynki obligacji zyskują dzięki wojnom handlowym. Duże firmy w Polsce coraz bardziej pesymistyczne.

3 cze 2019

Podczas czwartkowego posiedzenia EBC Rada Prezesów zaprezentuje schemat działania nowych operacji TLTRO – długoterminowych pożyczek wspierających akcję kredytową banków strefy euro. Poznamy również nowe projekcje makroekonomiczne banku. Z jednej strony, dane o PKB w strefie euro za 1kw2019 były lepsze od oczekiwań.

Wiadomości zagraniczne

EBC: Poznamy szczegóły nowego TLTRO i nowe projekcje makroekonomiczne

 • Podczas czwartkowego posiedzenia EBC Rada Prezesów zaprezentuje schemat działania nowych operacji TLTRO – długoterminowych pożyczek wspierających akcję kredytową banków strefy euro. Poznamy również nowe projekcje makroekonomiczne banku. Z jednej strony, dane o PKB w strefie euro za 1kw2019 były lepsze od oczekiwań. Z drugiej strony, wskaźniki sentymentu (PMI) zaskoczyły negatywnie. Skala rewizji prognoz zostanie odebrana jako zapowiedź tego, jak długi i na ile głęboki będzie okres luzowania polityki pieniężnej EBC.
 • Oceniamy iż są większe szanse na zaskoczenie bardziej proaktywną postawą ECB, np. zarząd może zaprezentować atrakcyjne warunki TLRTO. Może też zasygnalizować iż pracuje nad zróżnicowaniem stawek po jakich banki lokują nadwyżkę ponad rezerwą obowiązkową, co de facto oznacza kolejną obniżkę stóp procentowych.

Strefa euro: Duży spadek inflacji bazowej oraz CPI.

 • Dynamika inflacji w Niemczech spadła w maju z 2% do 1,4%r/r, poniżej rynkowych prognoz (1,6%). Osłabienie związane było ze znacznym obniżeniem się inflacji bazowej – szacujemy spadek z 2% do 1,5%r/r. Cześć zmian to spadek cen turystyki zorganizowanej po sezonowy, skoku w okresie Wielkanocy, jednak ogólna presja inflacyjna jest również słaba.
 • Jutro poznamy wstępny szacunek inflacji HICP dla strefy euro. Głębsze spadki cen w Niemczech, Hiszpanii oraz Włoszech najprawdopodobniej oznaczać będą silniejszy spadek dynamiki HICP. Naszym zdaniem indeks ukształtuje się poniżej rynkowych prognoz tj. 1,4%r/r dla HICP oraz 1,1% dla inflacji bazowej.
 • Słabnące inflacja to jeden z ważnym argumentów dla których ECB powinien zaskoczyć raczej większą niż mniejszą skalą reakcji w tym tygodniu.

Niemcy: Słabe wyniki w przemyśle.

 • W tym tygodniu poznamy dane z sektora przemysłowego w kwietniu. Szacujemy, że dynamika nowych zamówień dalej utrzyma się na bardzo niskim poziomach - rynkowe prognozy wskazują na spadek z -6% do -6,3%r/r. Dane o bieżącej produkcji najprawdopodobniej będą nieco lepsze – prognozujemy odbicie z -0,9% do 0,2%r/r (konsensus -0,1%). Niemniej jednak, perspektywy dla niemieckiego przemysłu dalej są negatywne – gospodarce ciąży m.in. spowolnienie w krajach azjatyckich oraz ryzyko nowych konfliktów handlowych.

USA: Stabilne dane z gospodarki.

 • Dzisiaj poznamy indeks ISM dla sektora przemysłowego. Spodziewamy się wzrostu z 52,8 do 53pkt, zgodnie z rynkowym konsensusem. Dane będą najprawdopodobniej miały większe znaczenie z uwagi na kontekst wojny handlowej – ewentualne sygnały osłabienia w amerykańskiej gospodarce będą traktowane jako pretekst do łagodzenia konfliktu. W środę opublikowany zostanie także indeks dla sektora usług – w tym przypadku spodziewamy się stabilizacji na poziomie 55,5pkt.
 • W piątek opublikowany zostanie raport z rynku pracy. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia o 175tys. etatów w maju (konsensus 193tys), wobec 263tys. miesiąc temu. Taki wynik najprawdopodobniej skutkować będzie wzrostem stopy bezrobocia o 0,1pp do 3,7% przy rosnącym wskaźniku aktywności.

Wiadomości krajowe

PKB: Mocny odczyt PKB za 1kw19 i solidne perspektywy w 2kw. Zrównoważona struktura zmieni się w kolejnych kwartałach razem z wydatkami socjalnymi.

 • Według drugiego szacunku dynamika PKB w 1kw była bardzo solidna i wyniosła 4.7%r/r wobec 4,9%r/r w poprzednim kwartale. Wstępne dane sugerowały spadek do 4,6%r/r. Struktura wzrostu jest zrównoważona – dynamika konsumpcji gospodarstw domowych spadła z 4,2% do 3,9%r/r.
 • Pozytywnie zaskoczyły inwestycje - nastąpił wzrost dynamiki z 8,2% do 12,6%r/r. Jest to m.in. efekt wysokich nakładów dużych oraz najprawdopodobniej także mniejszych przedsiębiorstw. Jesteśmy jednak ostrożni z nadmiernym optymizmem odnośnie kontynuacji trendu. Plany inwestycyjne firm są bardzo pesymistyczne, a duży skok inwestycji w 1kw19 może być efektem niskiej bazy. Dynamika inwestycji publicznych spadła w porównaniu do ubiegłych kwartałów. 1kw19 przyniósł także wysoką dodatnią kontrybucja eksportu netto (+0,7pp) oraz silny spadek zapasów, który odjął 1,1pp od łącznej dynamiki.
 • Spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji w 2kw. Szacujemy, że dynamika PKB spadnie nieznacznie – o 0,2pp do 4,5%r/r. Nieco wyższe będą nakłady konsumpcyjne, najprawdopodobniej spowolnią inwestycje. Ich dynamika wciąż pozostanie jednak na wysokim poziomie. Wkład eksportu netto będzie w naszej ocenie negatywny.
 • W całym 2019 wzrost PKB ukształtuje się około 4,5%r/r. Wciąż oczekujemy na impuls popytowy ze strony wydatków budżetowych, tj. płatności 500 plus. Prognozujemy, że tempo funduszu płac skoczy z około 6,7%r/r do 9,5%r/r w 4kw związku z płatnością świadczeń socjalnych obiecanych w ramach wydatków wyborczych. Taki stan powinien spowodować ponowny wzrost tempa konsumpcji w Polsce i utrzymanie mocnego PKB w kolejnych kwartałach.
 • Naszym zdaniem Polska gospodarka pozostanie także odporna na pogorszenie koniunktury w niemieckim przemyśle, tak długo jak tamtejszy popyt wewnętrzny będzie mocny. Odporność polskiego przemysłu utrzyma się z uwagi na fakt iż niski odsetek polskiego eksportu do strefy euro ląduje ostatecznie poza rynkami UE. Popyt wewnętrzny i konsumpcja w Niemczech dalej są mocne z uwagi na wynegocjowane przez związki podwyżki płac oraz oczekiwany impuls budżetowy, co przy naszej strukturze eksportu pozwala długo opierać się recesji w niemieckim przemyśle a korzystać na mocnym popycie wewnętrznym Niemiec i Eurolandu.

CPI: Brak dużych zmian w maju.

 • Jutro poznamy wstępny szacunek inflacji CPI w maju. Spodziewamy się stabilizacji głównego wskaźnika (2,2%r/r), nasza prognoza kształtuje się poniżej rynkowego konsensusu (2,4%). W naszej ocenie ostatni wzrost inflacji bazowej miał w dużym stopniu sezonowe podłoże (cen biletów lotniczych wzrosły przed świętami) – w efekcie w maju zobaczymy spadek wskaźnika z 1,7% do 1,6%r/r, podobnie jak ma to miejsce w gospodarkach strefy euro. Istotnie niższa będzie również dynamika cen paliw, wzrosną natomiast ceny żywności.

RPP: Dyskusja skoncentrowana na temacie cen energii w 2020.

 • W środę odbędzie się konferencja po posiedzeniu RPP. Spodziewamy się utrzymania dotychczasowej retoryki. Rada będzie musiała odpowiedzieć na pytanie jak zmienia się jej podejście w warunkach kiedy globalne spowolnienie staje się coraz bardziej realne, ale jednocześnie lokalny impuls fiskalny oznacza przedłużenie boomu konsumpcyjnego, co nieco podniesie inflację ale naszym zdaniem wciąż w granicach celu. Ważnym wątkiem dyskusji będzie także kwestia wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku oraz skutki deklaracji Ministerstwo Energii o urynkowieniu cen dla przedsiębiorstw w drugiej połowie roku. Zmiana w naszej ocenie przyniesie presje kosztową, która podwyższy inflacje bazową i w mniejszym stopniu ceny żywności w 2020.
 • Uważamy jednak, iż RPP najprawdopodobniej nie zmieni istotnie retoryki. Nasza prognoza CPI w 2020 (2,8%r/r) jest zbliżona od szacunków zawartych w ostatniej projekcji, a założenia NBP traktujemy jako realistyczne. Uważamy, że w przyszłym roku mechanizm rekompensat zostanie częściowo utrzymany, a ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosną o 8%r/r.

PMI: Dalsze pogorszenie koniunktury wśród dużych firm.

 • W maju wskaźnik PMI obniżył się do 48,8pkt. z 49,0pkt. w kwietniu. Wg komentarza Markit produkcja, nowe zamówienia oraz eksport ponownie spadły, choć w słabszym tempie niż na początku tego roku. PMI obrazuje koniunkturę wśród największych podmiotów, najprawdopodobniej powiązanych z eksportem strefy euro. Krajowy przemysł jako całość radzi sobie zdecydowanie lepiej, korzystając z silnego popytu wewnętrznego w strefie euro. W naszej ocenie produkcja sprzedana przemysłu w maju przekroczyła 6%r/r.

Komentarz rynkowy

 • Doniesienia o planowanym podniesieniu ceł na produkty z UE i Meksyku przez USA znacząco pogorszyły sentyment na rynkach w ubiegłym tygodniu. Efektem był silny spadek rentowności na rynkach bazowych (ponad 10pb w przypadku długich Treasuries). Za rynkami bazowymi zyskały także POLGBs (prawie 20pb na długim końcu). Kurs €/US$ wahał się wokół 1,1150, a €/PLN pogłębił spadek poniżej 4,29.

Umocnienie dolara i obligacji na rynkach bazowych.

 • W tym tygodniu z głównych gospodarek napływają kluczowe dane, m.in. wskaźniki wyprzedzające. Widzimy istotne ryzyko, że obawy związane z wojnami handlowymi pogorszą sentyment przedsiębiorstw. Wynikom PMI / ISM nie najlepiej wróżą też zeszłotygodniowe dane z Chin. Równolegle rosną też oczekiwania na obniżki stóp w USA. Sugeruje to istotne ryzyko dalszych spadków rentowności amerykańskich i niemieckich papierów w tym tygodniu.
 • Spekulacje o obniżkach stóp w USA istotnie ograniczają pole do umocnienia dolara. W naszej ocenie szanse na obniżkę stóp w USA jeszcze w tym roku są małe, ale już w 2020 istotne. Jednak silny pesymizm odnośnie perspektyw światowej koniunktury nie pozwoli na większe osłabienie amerykańskiej waluty, która historycznie jest silna w późnej fazie globalnego cyklu koniunkturalnego.

PLN odporny na zawirowania na rynkach, powinien zyskać na tle HUF.

 • W tym miesiącu odbywać się będą jedynie aukcje zamiany POLGBs. W połączniu z korzystną strukturą podaży SPW w 2poł19 (mniejsza podaż netto niż w 2018) sugeruje to dalsze zawężenie asset swapów w tym tygodniu (5-8pb na długim końcu). W naszej ocenie RPP w tym tygodniu potwierdzi, że szanse na obniżki stóp są niewielkie, co powinno hamować spadek złotowych IRS.
 • Złoty pozostaje niezwykle odporny na napięcia na światowych rynkach, jednym z powodów jest mocny impuls fiskalny, który ustawia NBP w przeciwfazie do banków centralnym w regionie i Eurolandzie. W naszej ocenie sugeruje to, że €/PLN może przetestować wsparcie na 4,27 nawet w tym tygodniu. Z uwagi na małe powiązania handlowe Polski z USA na tle gospodarek regionu złoty powinien również umacniać się wobec walut CEE, szczególnie HUF.

Tygodnik

12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej
4
cze
2019

Tygodnik ING 4-10.06.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej