GWARANCJA PLG – COSME

O programie COSME

Program ramowy COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania. Programem zarządza  Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) BGK zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę portfelowej linii gwarancyjnej dzięki której oferujemy przedsiębiorcom z sektora MŚP gwarancję PLG- COSME.

Program Gwarancji COSME charakteryzuje się łatwiejszą dostępnością z uwagi na brak wykluczeń wyróżniających pozostałe programy pomocowe.

Może z niego skorzystać również Przedsiębiorca który nie dysponuje odpowiednim zabezpieczeniem kredytu lub nie posiada dostępnego limitu pomocy de minimis.

Główne Warunki Programu PLG-COSME:

  • Udzielana do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego.
  • Dla przedsiębiorcy z sektora MśP spełniającego kryteria uzyskania gwarancji PLG – COSME
  • Nie stanowi formy pomocy publicznej.
  • Prowizja roczna od kwoty gwarancji: 1% .
  • Przyznawana na maksymalnie: 27 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych, obejmuje 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu na okres min. 12 miesięcy wynosi 600 tys. zł.
  • Wyłącznym zabezpieczeniem kredytu może być: poręczenie osoby trzeciej lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub weksel in blanco na rzecz banku.
  • Zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco na rzecz BGK.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania