KARTY DEBETOWE KARTY PRZEDPŁACONE KARTY OBCIĄŻENIOWE KARTY KREDYTOWE
NAZWA KARTY Mastercard
Corporate PLN
Mastercard
Corporate
EUR
Mastercard Corporate
PLN
Mastercard Business
EUR
Mastercard
Business Gold
Charge
Visa Business
Charge
Visa Corporate
Credit
Visa Corporate
Charge
Mastercard
Corporate Charge
Mastercard
Corporate Credit
2 warianty do wyboru na etapie zamówienia:
z włączoną możliwością prezentacji salda,
bez możliwości prezentacji salda.
Brak możliwości zmiany wariantu
podczas użytkowania karty
dostępna jedynie w ofercie Direct
OPŁATY 0,00 PLN
wydanie karty
7,00 PLN
opłata miesięczna pobierana tylko, jeśli nie zostaną nią wykonane płatności na równowartość min. 500 zł w miesiącu

10,00 PLN
wydanie karty
7,00 PLN
opłata miesięczna
20,00 PLN
wydanie karty
0,00 PLN
opłata miesięczna
0,00 PLN
wydanie karty
250,00 PLN
opłata roczna
karta główna

100,00 PLN
opłata roczna
karta dodatkowa
Priority pass
0,00 PLN
wydanie karty
150,00 PLN
opłata roczna
0,00 PLN
wydanie karty
50,00 PLN
opłata roczna
0,00 PLN
wydanie karty
150,00 PLN
opłata roczna
0,00 PLN
wydanie karty
150,00 PLN
opłata roczna
0,00 PLN
wydanie karty
0,00 PLN / 20,00 PLN (jeśli ilość rozliczonych przez ING Bank transakcji dokonanych kartą w danym cyklu rozliczeniowym wyniesie mniej niż 10)
opłata miesięczna
RACHUNEK KARTY PLN
rachunek bieżący,
opcjonalnie rachunek
pomocniczy w: EUR, USD, GBP, SEK, CZK, HUF do podpięcia walut dodatkowych
EUR
rachunek bieżący,
opcjonalnie
rachunek pomocniczy
w: USD, GBP, SEK, CZK,
HUF
do podpięcia
walut dodatkowych
PLN
rachunek pomocniczy
otwierane pod kartę (otwarcie rachunków
następuje w sposób automatyczny)
EUR
rachunek pomocniczy
otwierany pod kartę (otwarcie rachunków
następuje w sposób automatyczny)
PLN
rachunek techniczny bez możliwości
podglądu i wcześniejszej spłaty – karta
rozlicza się na koniec cyklu poprzez spłatę
całości zadłużenia z rachunku bieżącego
PLN
rachunek kredytowy karty
SPŁATA KARTY spłata całości zadłużenia następuje
automatycznie 5-ego dnia kalendarzowego
po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Jeżeli ten dzień nie jest dniem
roboczym, spłata następuje pierwszego
dnia roboczego po tym dniu.
opcje spłaty:
automatyczna spłata z rachunku firmowego w ING
automatyczna spłata z rachunku firmowego w innym banku
automatyczna spłata z rachunku użytkownika karty w ING albo
w innym banku
manualna spłata poprzez wykonanie przelewu na rachunek
kredytowy karty. Spłaty wewnątrz ING księgowane są w trybie online
5% min. 50,00 PLN
spłata minimalna
lub
100%
spłata całkowita
100%
spłata całkowita
5% min. 50,00 PLN
spłata minimalna
PROWIZJE OD WYPŁAT GOTÓWKI 0,00 PLN
prowizja od transakcji bezgotówkowych
0,00 PLN
prowizja od transakcji bezgotówkowych
1,5%
prowizja od transakcji bezgotówkowych
0,00 PLN
prowizja od transakcji
bezgotówkowych
1,5%
prowizja od transakcji bezgotówkowych
0,00 PLN
prowizja od transakcji bezgotówkowych
0,00 PLN
w bankomatach ING Banku i Planet Cash
oraz w ramach usługi Cash Back
0,00 PLN
w bankomatach ING Banku i Planet Cash
oraz w ramach usługi Cash Back

9,00 PLN dla kart PLN / 5% dla kart EUR
w bankomatach obcych w krajach EOG
5%
w bankomatach obcych poza EOG
prowizja od wypłat gotówki w bankomatach ING Banku, Planet Cash oraz bankomatach obcych w kraju i za granicą
9,00 PLN
w bankomatach
obcych w krajach EOG

5%
w bankomatach
obcych poza EOG
5%
w bankomatach
obcych w krajach
EOG i poza EOG
3% kwoty
transakcji, min.
7,00 PLN
3% kwoty
transakcji (min.
4,00 PLN)
3% kwoty transakcji (min. 4,00 PLN) 5% kwoty transakcji (min. 10,00 PLN)
PROWIZJE OD WPŁAT GOTÓWKI 0,3%
wpłaty gotówkowe
do wpłatomatów
ING Banku i Planet
Cash w PLN
niedostępne
wpłaty gotówkowe
do wpłatomatów
0,3% dla kart PLN /
niedostępne dla kart EUR

wpłaty gotówkowe do wpłatomatów
ING Banku i Planet Cash w PLN
5,00 PLN
wpłata gotówkowa na rachunek
karty w oddziale banku
Niedostępne
wpłaty gotówkowe do wpłatomatów
Niedostępne
wypłaty gotówkowe w ramach usługi Cash Back
LIMIT NA KARTY
KREDYTOWE (GLK)
nie jest wymagany jest wymagany
KARTA PŁASKA
/ WYPUKŁA
karty wypukłe (embossowane)
ODNOWIENIE KARTY automatyczne, możliwe
zablokowanie odnowienia karty

(dyspozycję trzeba wykonać w ING Business
co najmniej 60 dni kalendarzowych przed
upływem okresu ważności poprzedniej karty)
nie odnawiane automatycznie
(decyzja klienta – dyspozycję trzeba
wykonać w ING Business co najmniej
60 dni kalendarzowych przed upływem
terminu ważności poprzedniej karty)
automatyczne, możliwe zablokowanie odnowienia karty
(dyspozycję trzeba wykonać w ING Business co najmniej 60 dni
kalendarzowych przed upływem terminu ważności poprzedniej karty)
CZAS WAŻNOŚCI 36 miesięcy od 12 do 36 miesięcy (decyzja klienta)
brak możliwości zmiany w czasie
użytkowania karty
36 miesięcy
NADRUK NA KARCIE imię i nazwisko użytkownika
karty wraz z nazwą firmy
imię i nazwisko użytkownika karty
lub
nazwa firmy/programu lojalnościowego
lub
imię i nazwisko użytkownika karty i nazwa
firmy/programu lojalnościowego
imię i nazwisko użytkownika karty wraz z nazwą firmy
PERSONALIZACJA
KARTY
tylko podczas zamówienia karty personalizacja jest wykonywana podczas
zamówienia karty lub
później w module „Personalizacja"

zawsze przed wysyłką karty z nadrukiem
imienia i nazwiska użytkownika
przed lub po wysyłce karty
z nadrukiem nazwy firmy
Aktywacja karty jest możliwa dopiero po jej spersonalizowaniu.
tylko podczas zamówienia karty
DOSTĘPNE TYPY
TRANSAKCJI
płatności bezgotówkowe
(stykowe i zbliżeniowe)
płatności na odległość (Internet)
wypłaty z bankomatów
(stykowe i zbliżeniowe)
płatności bezgotówkowe stykowe
płatności bezgotówkowe zbliżeniowe
– tylko karta Mastercard w PLN
płatności na odległość (Internet)
wypłaty z bankomatów stykowe
wypłaty z bankomatów zbliżeniowe
– tylko karta Mastercard w PLN
wypłaty cashback
wpłaty do wpłatomatów
płatności bezgotówkowe stykowe i zbliżeniowe
płatności na odległość (Internet)
wypłaty z bankomatów stykowe i zbliżeniowe
wypłaty cashback
wpłaty do
wpłatomatów
OKRESY
ROZLICZENIOWE
możliwe są 3 okresy rozliczeniowe do wyboru:
od pierwszego dnia miesiąca do
ostatniego dnia tego miesiąca
od 12-ego dnia miesiąca do 11-
ego dnia następnego miesiąca
od 25-ego dnia miesiąca do 24-
ego dnia następnego miesiąca
możliwe jest 6 okresów rozliczeniowych do wyboru:
od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego
od 6-ego dnia miesiąca do 5-ego dnia następnego miesiąca
od 11-ego dnia miesiąca do 10-ego dnia następnego miesiąca
od 16-ego dnia miesiąca do 15-ego dnia następnego miesiąca
od 21-ego dnia miesiąca do 20-ego dnia następnego miesiąca
od 26-ego dnia miesiąca do 25-ego dnia następnego miesiąca
możliwe są 2 okresy rozliczeniowe do wyboru:
od pierwszego dnia do
ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego
od 11. dnia miesiąca do 10.
dnia następnego miesiąca
OKRESY
BEZODSETKOWE
okresy bezodsetkowe: 5, 10, 15, 20, 23, 27 dni
*27 - tylko dla karty Mastercard Corporate Charge
27 dni
CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE
istnieje możliwość zamówienia wielu kart do
jednego rachunku ale jeden użytkownik nie
może mieć dwóch kart tego samego typu
i w tym samym wariancie (z saldem/bez salda)
jedna karta przypisana do jednego
rachunku, jeden użytkownik może
posiadać wiele kart tego samego typu
w ramach jednego limitu na karty kredytowe (Globalny Limit Kart)
przyznanego firmie istnieje możliwość wydania kart wielu użytkownikom lub jednemu
użytkownikowi wielu kart tego samego typu lub różnych typów
właścicielem środków
zgromadzonych
na rachunku karty
jest firma, firma
ma podgląd salda
UBEZPIECZENIE
I USŁUGI
DODATKOWE
Grupowe ubezpieczenie klientów korporacyjnych –
posiadaczy kart debetowych i firmowych kart przedpłaconych
wydawanych przez ING Bank Śląski S.A.
Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu
Grupowe ubezpieczenie klientów korporacyjnych – użytkowników kart obciążeniowych
wydawanych przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.
bezpłatne (automatyczne) płatne (na wniosek klienta) PZU Bezpieczny
Komfort
– bezpłatne
(automatyczne)
Ubezpieczenie
nieuprawnionego
użycia karty
Ubezpieczenie
gotówki pobranej
z bankomatu
PZU Bezpieczny Biznes – bezpłatne (automatyczne)
Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
PZU Pakiet Podróżny – bezpłatne (automatyczne)
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu
Organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów usług assistance
Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
Ryzyko opóźnienia lotu
Ryzyko opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

Ubezpieczenie nieuczciwego wykorzystania karty (LWI) – płatne, opcjonalne (na odrębne wnioskowanie)
koszt:2 PLN per karta miesięcznie
PRIORITY PASS NIE TAK (opcjonalnie)
opłata za każde
zarejestrowane
użycie karty
dodatkowej - 150 PLN
NIE
WYSYŁKA KARTY listem zwykłym – bez opłat:
na adres korespondencyjny firmy ze
wskazaniem użytkownika karty,
na adres korespondencyjny firmy
ze wskazaniem odbiorcy,
na inny adres
dodatkowa opłata za wysyłkę
kurierem na wskazany na wniosku adres
50,00 PLN krajowa / 135,00 PLN zagraniczna
z nadrukiem nazwy firmy kurierem
bez opłat:

zbiorczo na adres
korespondencyjny firmy
z nadrukiem danych użytkownika
lub danych użytkownika i nazwy
firmy listem zwykłym bez opłat:

na adres korespondencyjny firmy
na inny adres
dodatkowa opłata za wysyłkę
kurierem na wskazany na wniosku adres
50,00 PLN krajowa / 135,00 PLN zagraniczna
kurierem - bez opłat
na adres
korespondencyjny
firmy ze
wskazaniem
użytkownika karty
listem zwykłym – bez opłat:
na adres korespondencyjny firmy ze wskazaniem użytkownika,
na adres korespondencyjny firmy ze wskazaniem odbiorcy.
na inny adres
dodatkowa opłata za wysyłkę
kurierem na wskazany na wniosku adres
50,00 PLN krajowa / 135,00 PLN zagraniczna