Przelew krajowy

x
Typ przelewu Godzina graniczna Przekazanie do systemu rozliczeniowego
Standardowy przelew krajowy 14:30 w tym samym dniu roboczym, w ramach I, II lub III sesji rozliczeniowej systemu Elixir
Przelew krajowy na rzecz Urzędu Skarbowego 14:30 w tym samym dniu roboczym, w ramach I, II lub III sesji rozliczeniowej systemu Elixir
Przelew krajowy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 14:30 w tym samym dniu roboczym, w ramach I, II lub III sesji rozliczeniowej systemu Elixir
Przelew Express ELIXIR 24/7 realizacja w czasie rzeczywistym, przelew przekazywany do banku krajowego (uczestnika sytemu Express ELIXIR), bezpośrednio po złożeniu zlecenia
Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w ING Banku 24/7 Realizacja w czasie rzeczywistym, przelew przekazywany na inny rachunek w ING Banku Śląskiem S.A. bezpośrednio po złożeniu zlecenia.
Pilny przelew krajowy (rozliczany w systemie Sorbnet) 14:30 realizacja w systemie Sorbnet w tym samym dniu roboczym

Domestic transfer

x
Transfer type Cut- off time Forwarding to the clearing system
Standard Domestic Transfer 14:30 on the same business day in 1st, 2nd or 3rd clearing session of the Elixir system
Domestic transfer for the Tax Office 14:30 on the same business day in 1st, 2nd or 3rd clearing session of the Elixir system
Domestic transfer for the Social Insurance Institution 14:30 on the same business day in 1st, 2nd or 3rd clearing session of the Elixir system
Express ELIXIR transfers 24/7 real-time transfer sent to a domestic bank (participating in the Express Elixir system), immediately after it has been placed
Internal transfer to accounts maintained at ING Bank 24/7 real-time transfer transferred to another account in ING Bank Śląski S.A., immediately after it has been placed
Urgent domestic transfer (cleared in the Sorbnet system) 14:30 executed in the Sorbnet system on the same business day

Przelew walutowy

x

Zlecenia wewnętrzne bez przewalutowania realizowane są w trybie 24/7.

Zlecenia wewnętrzne z przewalutowaniem, można składać do godziny 19:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przelewy zewnętrzne (na rachunki w innych bankach) realizowane są do godziny 17:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zlecenia w formie papierowej przyjmowane są do godziny 14.30 w placówkach ING Banku.

Standardową datą wykonania przelewu wychodzącego (zewnętrznego) jest data dwudniowa – SPOT (dziś obciążenie rachunku Klienta ING Banku Śląskiego, środki dostępne w banku beneficjenta za dwa dni robocze). Wyjątek stanowią zlecenia płatnicze w EUR rozliczane w systemie SEPA, które standardowo wykonywane są z datą D lub D+1 (w zależności od godziny przekazania zlecenia do realizacji), a data D+2 jest niedostępna. Przyspieszenie daty realizacji przelewu lub zastosowanie daty waluty dziś lub jutro (tzw. przelew pilny) wiąże się z dodatkową opłatą.

Zlecenia wewnętrzne z przewalutowaniem  wykonywane są  w tym samym dniu roboczym.

Godziny dostarczania do ING Banku Śląskiego zleceń tzw. pilnych przelewów wychodzących dla poszczególnych walut
Rodzaj waluty Data waluty D Data waluty D+1 Data waluty D+2
EUR 15:30 17:00 17:00
EUR - przelew rozliczany w systemie SEPA 14:00 17:00 nie dotyczy
PLN, BGN 14:00 17:00 17:00
GBP, CAD 16:00 17:00 17:00
USD 16:30 17:00 17:00
CHF, HUF 14:30 17:00 17:00
SEK, NOK 10:30 17:00 17:00
RON 12:30 17:00 17:00
CZK 12:00 17:00 17:00
AUD, JPY Brak możliwości realizacji
przelewów wychodzących
15:00 17:00
ZAR Brak możliwości realizacji
przelewów wychodzących
14:00 17:00
TRY, DKK 10:00 17:00 17:00
CNY Brak możliwości realizacji
przelewów wychodzących
w obrocie dewizowym
10:00 17:00
INR Brak możliwości realizacji
przelewów wychodzących
w obrocie dewizowym
Brak możliwości realizacji
przelewów wychodzących
w obrocie dewizowym
17:00

FX Transfer

x

Internal transfers without currency conversion are processed in real time 24/7.

Internal transfers with currency conversion can be placed by 19:00, on business days from Monday to Friday.

External transfers (in favour of accounts in other banks) are made by 17:00, on business days from Monday to Friday.

Paper-based orders are accepted by 14:30 at ING Bank outlets.

A standard execution date for outgoing FX transfers is the SPOT date (D+2) (the ING Bank Śląski Client’s account is debited today, and the funds are available in the beneficiary’s bank in two business days). The exception to the rule shall be EUR payment orders settled in SEPA , which usually are executed with a date D (today) or D+1 (tomorrow) depending on the time when the order was submitted for execution. Date D+2 (SPOT) is not available. Accelerating the transfer processing date or applying the value date D or value date D+1 (“urgent transfer”) entails an additional fee.

Foreign currency Value date D Value date D+1 Value date D+2
EUR 15:30 17:00 17:00
EUR - transfer accounted in SEPA 14:00 17:00 n/a
PLN, BGN 14:00 17:00 17:00
GBP, CAD 16:00 17:00 17:00
USD 16:30 17:00 17:00
CHF, HUF 14:30 17:00 17:00
SEK, NOK 10:30 17:00 17:00
RON 12:30 17:00 17:00
CZK 12:00 17:00 17:00
AUD, JPY No option to process
outgoing
FX transfers
15:00 17:00
ZAR No option to process
outgoing
FX transfers
14:00 17:00
TRY, DKK 10:00 17:00 17:00
CNY No option to process
outgoing
FX transfers
10:00 17:00
INR No option to process
outgoing
FX transfers
No option to process
outgoing
FX transfers
17:00

Dyspozycje kredytowe

x

Poniższe godziny realizacji dyspozycji dotyczą dyspozycji złożonych w sposób poprawny i zawierających wszelkie informacje niezbędne do ich wykonania. W przypadku negocjacji kursu walutowego, datą złożenia dyspozycji jest dzień uzgodnienia kursu waluty w której wypłacana jest kwota kredytu.

 

Rodzaj dyspozycji Godzina graniczna Realizacja
Dyspozycja Uruchomienia lub Dyspozycja Uruchomienia Środków z Kredytu 13:00 Dyspozycje realizowane w bieżącym dniu roboczym. W przypadku dyspozycji złożonych po godzinie granicznej – stosownie do możliwości jednostki realizującej, jednak nie później niż w kolejnym dniu roboczym licząc od daty na dyspozycji.
Dyspozycja udostępnienia/udostępnienia i uruchomienia
Aneks do dyspozycji udostępnienia/udostępnienia i uruchomienia

Credit instructions

x

The instruction cut-off times given below apply to the instructions that were placed correctly and contained all the data necessary for their processing. In the case of foreign exchange rate negotiations, the instruction placement date is the day of agreeing the FX rate of the currency in which the loan amount is paid out.

 

Instruction type Cut-Off Time Processing
Disbursement Instruction or Credit Facility Disbursement Instruction 13:00 hours Instructions effected on the current business day. For the instructions placed after the cut-off time – depending on the capabilities of the processing unit, but not later than on the next business day as counted from the date on the instruction.
Provision/ Provision and disbursement instruction
Annex to the provision/ provision and disbursement instruction