Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ING

 • Skierowany jest do firm deweloperskich i pomaga w rozliczeniu inwestycji
 • Służy do gromadzenia środków powierzonych przez nabywców mieszkań lub domów
 • Rachunek otwierasz i zarządzasz nim w pełni online
 • Prowadzimy otwarte oraz zamknięte rachunki mieszkaniowe

Co zyskujesz?

Jaki rodzaj rachunku mieszkaniowego możesz wybrać?

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Wypłaty dokonywane są w transzach po potwierdzeniu wykonania etapu inwestycji

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Wypłata środków jest jednorazowa na podstawie aktu notarialnego, przenoszącego własność lokalu na nabywcę

Korzyści

 • pozwala na wypłatę środków po przeniesieniu prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu
 • szczegółowo określone zasady uruchamiania środków zawarte są w umowie
 • indywidualna ewidencja wpłat i wypłat środków nabywców

Jak to działa?

 1. Otwierasz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 2. Nabywcy mieszkań podpisują z twoją firmą umowy deweloperskie
 3. Nabywcy mieszkań wpłacają środki na indywidualnie zdefiniowane rachunki
 4. Wypłacamy środki po otrzymaniu umowy przeniesienia praw właśności

Korzyści

 • pozwala na wypłatę zgromadzonych środków w trakcie trwania realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wypłaty środków następują zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wypłacamy środki każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
 • szczegółowo określone zasady uruchamiania środków po zakończeniu etapu inwestycji zawarte są w umowie
 • indywidualna ewidencja wpłat i wypłat środków nabywców
 • bieżący monitoring rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego

Jak to działa

 1. Otwierasz otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 2. Nabywcy mieszkań zawierają z twoją firmą umowy deweloperskie
 3. Nabywcy mieszkań wpłacają środki na indywidualne zdefiniowane rachunki
 4. Po pozytywnej kontroli realizacji inwestycji, wypłacamy środki należne dla wykonanego etapu
 5. Jeśli realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, wypłacimy kolejne transze środków

Wejście (login i hasło)

Nie pamiętam hasła

 

Wejście (eToken/karta)

Generuj certyfikat | Odblokuj dostęp

Przed pierwszym logowaniem z użyciem eTokena/karty musisz wygenerować certyfikat.

Jak otworzyć rachunek mieszkaniowy?

1

Wypełnij wniosek w ING Business

lub skontaktuj się z opiekunem twojej firmy

Zaloguj się

2

Skontaktuje się z tobą przedstawiciel bankowy

aby wykonać analizę przedsięwzięcia deweloperskiego

3

Podpiszesz umowę

online w bankowości internetowej

Rachunkiem zarządzasz w pełni online, w bankowości internetowej

 • Dyspozycje dotyczące otwarcia i zamknięcia rachunku oraz dyspozycje zwolnienia środków z zakończonych etapów przekazujesz w bankowości elektronicznej
 • Akceptujemy skany dokumentów inwestycji wysyłane online
 • Automatycznie uruchomimy środki po uzyskanej pozytywnej kontroli etapu (dla formy otwartej rachunku)
 • Nie musisz składać dodatkowych dyspozycji, w przypadku niedopłat nabywców lub parametryzacji nowych nabywców po uruchomieniu etapu (dla formy otwartej rachunku) 
 • Łatwo zidentyfikujesz płatności nabywców, dzięki indywidualnym wirtualnym numerom rachunku
 • Wpłaty i wypłaty nabywców poszczególnych lokali są widoczne w ING Business na indywidualnych rachunkach wirtualnych, a saldo całej inwestycji na mieszkaniowym rachunku powierniczym

Mieszkaniowy rachunek deweloperski prowadzimy na podstawie par. 59 Prawa bankowego oraz Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

Zmiany dla deweloperów od 1 lipca 2022r. 

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nowa ustawa deweloperska).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany związane z wejściem w życie ustawy deweloperskiej. 

 • Od kiedy zaczyna obowiązywać nowa ustawa deweloperska?

  Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zastąpi dotychczasową Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nowe przepisy wchodzą w życie w 2 etapach:

  • 31 lipca 2021 roku powstał Deweloperski Fundusz Gwarancyjny,
  • od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dla inwestycji, które rozpoczną sprzedaż po tym terminie.

  Przykładowo dla przedsięwzięć deweloperskich, które:

  • rozpoczną sprzedaż przed 1 lipca 2022 roku i 
  • przed 1 lipca 2022 roku zawrą co najmniej jedną umowę deweloperską, 

  obowiązują regulacje sprzed zmian oraz częściowo przepisy nowej ustawy deweloperskiej. Taki okres przejściowy będzie trwał przez dwa lata, czyli do 1 lipca 2024 roku

  W przypadku kilku zadań inwestycyjnych w ramach jednego przedsięwzięcia deweloperskiego:
  Jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie składa się z kilku zadań inwestycyjnych realizowanych w różnych terminach i na każde zadanie będzie otwierany odrębny mieszkaniowy rachunek powierniczy, to dla zadań inwestycyjnych, które rozpoczną sprzedaż i podpiszą co najmniej jedną umowę deweloperską przed 1 lipca 2022 będzie obowiązywała dotychczasowa ustawa. Zadania inwestycyjne, gdzie rozpoczęto sprzedaż dotyczącą tego zadania po 1 lipca 2022 roku, będą już podlegały nowej ustawie deweloperskiej i oskładkowaniu DFG. 

 • Co to jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

  Ustawa deweloperska powołała 31 lipca 2021 roku Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (zwany Funduszem lub DFG). Środki Funduszu są gromadzone na  wyodrębnionym rachunku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki Funduszu pochodzą m.in. ze składek od deweloperów i stanowić mają zabezpieczenie zwrotu środków wpłaconych przez nabywców na wypadek m.in. upadłości dewelopera lub banku. 
  Każda wpłata na mieszkaniowy rachunek powierniczy obliguje dewelopera, aby w ciągu 7 dni od wpłaty wyliczył i przeksięgował składkę na odrębny rachunek w banku prowadzącym mieszkaniowy rachunek powierniczy. Bank odprowadza składkę do Funduszu.
   

 • Jaka jest wysokość składki na DFG?

  Składka stanowi iloczyn stawki procentowej składki określonej rozporządzeniem właściwego ministra oraz wartości wpłaty dokonywanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy albo wartości wpłaty dokonywanej przez dewelopera w przypadku dokonywanej opłaty rezerwacyjnej. Wysokość składki na Fundusz jest wyliczana według stawki procentowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Jeśli zostanie ogłoszona zmiana stawki składki, to dla przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych już otwartych ta stawka się nie zmieni.  

  Szczegółowa wysokość składki procentowej zostanie opublikowana w odpowiednim rozporządzeniu.

  Ustawa określa maksymalną wysokość stawki procentowej, która wynosi:

  • 1% od wpłat na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, 
  • 0,1% od wpłat na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

  Bank zobowiązany jest do odprowadzenia składki na wyodrębniony rachunek Funduszu w terminie 7 dni od daty wpłaty składki przez dewelopera.

  Bank przed wypłatą środków pieniężnych deweloperowi ma obowiązek zweryfikować, czy deweloper odprowadził składkę od wszystkich wpłat nabywców. W przypadku, gdy deweloper nie dokonał wpłaty wszystkich wymaganych składek, bank zobligowany jest do wstrzymania wypłaty deweloperowi środków pieniężnych. 

  Składka przekazana do Funduszu nie podlega zwrotowi. Jeśli nastąpi rozwiązanie umowy deweloperskiej, a następnie zostanie zawarta nowa umowa deweloperska, to dla wpłat nowego nabywcy deweloper ponownie musi odprowadzić składkę.
   

 • Jak będzie wyglądała obsługa składek na DFG w ING banku?

  ING bank wesprze deweloperów w wyliczaniu składki od każdej wpłaty nabywcy. System od każdej zaksięgowanej wpłaty na rachunku wirtualnym nabywcy wyliczy i automatycznie odprowadzi składkę do Funduszu. Składka będzie pobierana z rachunku bankowego, który deweloper wskaże w umowie prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego do obciążania składkami. Każde przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne może mieć przypisany odrębny rachunek do składek lub może to być jeden rachunek dla wszystkich inwestycji dewelopera. Deweloper musi zapewnić środki na pokrycie składki w ciągu 7 dni od daty wpłaty nabywcy. 

 • Jakie są obowiązki dewelopera w związku z powstaniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego?
  • Deweloper zobowiązany jest przekazać do Ewidencji DFG dane i informacje o inwestycji. 
  • W ciągu 7 dni od wpłaty nabywcy deweloper zobowiązany jest wyliczyć i przeksięgować składkę na DFG na dedykowany rachunek do składek w banku prowadzącym mieszkaniowy rachunek powierniczy.
    
 • Jakie są dodatkowe istotne zmiany?

  Ostatnią transzę środków, które pozostały na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym, bank uruchomi deweloperowi po zakończeniu ostatniego etapu przedsięwzięcia i po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dodatkowo bank będzie weryfikował, czy końcowy akt zgadza się z umową deweloperską. W przypadku rozbieżności, bank będzie wymagał zgody nabywców, by rozliczyć rachunek.

  Nowelizacja ustawy rozszerza zakres prospektu informacyjnego. Deweloper zobowiązany jest zawrzeć w nim informacje o obiektach dookoła inwestycji, które będą miały wpływ na jakość życia nabywców. Dodatkowo deweloper zobowiązany jest załączyć do prospektu szkic osiedla.
   

Zastrzeżenia prawne
Informacje zawarte na niniejszej stronie są aktualne na dzień sporządzenia. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa ING Bank nie ponosi odpowiedzialności za wnioski wynikające z powyżej przedstawionych informacji. W szczególności ING Bank nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za skutki związane z wykorzystaniem informacji umieszczonych na niniejszej stronie. Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Materiały dostępne na stronie nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, dystrybuowane, rozprowadzane lub wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych, chyba że ING Bank wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. Zadzwoń lub zostaw swój numer.

Zadzwoń

+48 32 357 00 24