Jakie dyspozycje może złożyć syndyk w banku dłużnika?

2020-05-20

Została ustanowiona upadłość konsumencka, dłużnik często chce lub zastanawia się, w jakim stopniu może korzystać z konta w banku. Wizytę w placówce bankowej - miejscu spotkań najpierw powinien złożyć syndyk.

Sprawdź, jakie dyspozycje powinien przekazać syndyk do banku dłużnika.

Jakie dyspozycje może złożyć w banku syndyk, jak to wygląda i czego może potrzebować?

Jak przejąć konto po upadłości konsumenckiej

Syndyk powinien złożyć wizytę w banku dłużnika i złożyć sądowe postanowienie o upadłości konsumenckiej. Pracownik banku sprawdzi tożsamość według licencji syndyka lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z podanych numerem PESEL klienta, pracownik poinformuje syndyka o: 

 • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych
 • lokatach
 • limitach w koncie, zaciągniętych kredytach
 • ewentualnych zaległych opłatach i prowizjach naliczonych przez bank
 • zajęciach egzekucyjnych na koncie

Jeśli na koncie upadłego występuje zajęcie egzekucyjne

Pracownik banku także wskaże je syndykowi i poprosi o dostarczenie prawomocnego postanowienia w celu umorzenia zajęć z mocy prawa.

Pracownik oznaczy też w systemie bankowym status konta z upadłością konsumencką - od tej pory dostęp klienta do tego rachunku będzie zablokowany, chyba że syndyk postanowi inaczej i złoży w banku odpowiednie dyspozycje (np. korzystania z części pieniędzy, z bankowości, karty do konta). 

O co dodatkowo może zawnioskować syndyk w banku?

 • zmienić dane do korespondencji w kartotece upadłego konsumenta
 • zamówić dla siebie kartę do konta upadłego
 • o uprawnienia do dysponowania pieniędzmi na koncie przez upadłego w całości lub w określonej kwocie
 • o dostęp do konta przez internet, w bankowości internetowej
 • o zamknięcie konta (nawet jeśli saldo konta jest dodatnie lub ujemne)

Syndyk powinien złożyć dyspozycje pracownikowi banku w formie pisemnej.

Co powinna zawierać dyspozycja złożona przez syndyka?

 • dane syndyka
 • dane upadłego konsumenta
 • numer rachunku, którego dotyczy dyspozycja
 • rodzaj dyspozycji
  - jeśli dyspozycja dotyczy korzystania przez upadłego z konta, syndyk powinien wskazać w dyspozycji dokładny zakres, np. konkretne kwoty, jakimi może dysponować dłużnik, okres obowiązywania dyspozycji, dostęp do karty lub bankowości, itd.
 • podpis pod dyspozycją