Świadczenia społeczne dla Uchodźców i osób, które ich wspierają

2022-09-05

Ludzie, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną, zostali zmuszeni do nagłego przesiedlenia. Wiele osób zostawiło cały swój dobytek za sobą oraz straciło pracę, co jest przyczyną problemów finansowych.

Człowiek trzymający portfel na zakupach

Jeżeli Twój pobyt w Polsce zaczął się po 24 lutego 2022 r. lub udzielasz pomocy osobom, które uciekły przed wojną, dotyczą Cię zapisy specustawy i przysługuje Ci pomoc – dostęp do licznych świadczeń socjalnych. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę

Te pieniądze są przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o to świadczenie składa się na odpowiednim formularzu w Ośrodku Pomocy Społecznej.

40 zł dziennie dla osób, które przyjęły uchodźców

Jeśli zapewniasz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, na swój wniosek możesz otrzymać świadczenie za maksymalnie 60 dni (szczególnych przypadkach ten czas może być dłuższy). Kwota świadczenia to 40 zł za 1 dzień (1200 zł miesięcznie). Wypłatą tych pieniędzy zajmują się urzędy gminy. 

Rodzina 500+

W programie Rodzina 500+ rodzinom z dziećmi przysługuje świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zawnioskować możesz wygodnie przez Moje ING.

Więcej o programie Rodzina 500+

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca i nie zależy od dochodu rodziny. Świadczenie wynosi do 12 tys. zł i możesz wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty - 500 zł przez 24 miesiące lub 1000 zł przez 12 miesięcy. 

Więcej o rodzinnym kapitale opiekuńczym 

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Dofinansowanie pobytu w żłobku to świadczenie na dziecko do lat 3 w wysokości do 400 zł miesięcznie (nie więcej niż opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna). Pieniądze otrzymuje bezpośrednio na konto placówka lub opiekun prowadzący działalność gospodarczą.

Więcej o dofinansowaniu pobytu w żłobku

Dodatkowe świadczenia dla obywateli Ukrainy

Obywatelom Ukrainy przysługuje też takie wsparcie jak:

  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  • świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie 
  • Dobry start (tzw. 300+) – jednorazowe wsparcie 300 zł dla uczniów, przyznawane raz w roku bez względu na dochód rodziny
  • świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej – pieniężne (np. zasiłek stały, okresowy, celowy etc.) oraz niepieniężne (np. praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, schronienie, posiłek, niezbędne ubrania itp.).

Każda ze wskazanych form pomocy ma swoje osobne kryteria. Wsparcie mogą otrzymać różne osoby, a wnioskami i wypłatą świadczeń zajmują się odpowiednie instytucje. Jeśli Ty lub osoba, której udzielasz pomocy chcecie skorzystać ze wsparcia, warto najpierw sprawdzić dokładne warunki i złożyć odpowiednie wnioski.
 

Poradnik powstał na podstawie przewodnika „Witajcie w Polsce” przygotowanego przez Związek Banków Polskich

Соціальні виплати біженцям та тим, хто їм допомагає

Якщо ваше перебування в Польщі почалося після 24 лютого 2022 року або ви надаєте допомогу людям, які втекли від війни, на вас поширюються положення спеціального акту і ви маєте право на допомогу – доступ до численних соціальних виплат. Нижче ми представимо деякі з них.

Одноразова допомога в розмірі 300 злотих на людину

Ці гроші призначені для утримання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плату за житло. Заява на отримання цієї допомоги подається за відповідною формою в Центрі соціального захисту населення.

40 злотих на день для людей, які прийняли біженців

Якщо ви забезпечуєте житлом і харчуванням біженців, ви можете отримати допомогу максимум на 60 днів подавши відповідну заяву (в особливих випадках цей час може бути продовжено). Розмір допомоги становить 40 злотих за 1 день (1200 злотих на місяць). Виплата цих грошей здійснюється муніципальними установами.

Сім'я 500+

У програмі «Сім'я 500+» сім'ї з дітьми до 18 років мають право на отримання допомоги на виховання дитини, незалежно від доходу сім'ї. Заяви приймаються і розглядаються Установою соціального страхування. Ви можете зручно подати заявку через Moje ING.

Детальніше про програму «Сім'я 500+»

Сімейний опікунський капітал 

Сімейний опікунський капітал надається на другу і наступну дитину у віці від 12 до 35 місяців і не залежить від доходу сім'ї. Допомога не перевищує 12 000 злотих і ви можете вибрати один з двох варіантів виплати - 500 злотих протягом 24 місяців або 1 000 злотих протягом12 місяців 

Детальніше про сімейний опікунський капітал

Субсидія на ясла

Субсидія на ясла– це допомога на дитину у віці до 3-х років у розмірі до 400 злотих на місяць (не більше плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або закладі денного догляду). Гроші надходять безпосередньо на рахунок установи або вихователя, який веде підприємницьку діяльність.

Детальніше про дофінансування перебування в яслах

Додаткові пільги для громадян України

Громадяни України також мають право на таку допомогау, як:

  • допомога на дитину та доплати на дитину
  • одноразова допомога при народженні
  • дитинидопомога для опікунів чи батьків дітей
  • Добрий старт (так звані 300+) – це одноразова допомога в розмірі 300 злотих учням, яка надається раз на рік незалежно від доходу сім'ї
  • пільги, що надаються на підставі Закону про соціальну допомогу – грошові (наприклад, постійна, періодична, адресна допомога тощо) та безготівкові (наприклад, соціальна робота, податок на медичне страхування з зарплати та соціальне страхування, житло, харчування, необхідний одяг тощо).

Кожна з цих форм допомоги має специфічні вимоги. Допомогу можуть отримати різні категоріі громадян, а заявами і виплатами допомоги займаються відповідні установи. Якщо ви або особа, якій ви допомагаєте, хоче скористатися допомогою, варто спочатку перевірити вимогита подати відповідні заяви.
 

Посібник створено на базі посібника "Ласкаво просимо до Польщі", підготовленого Польською банківською асоціацією (Związek Banków Polskich)