Gdzie dopełnić formalności

Zarówno podczas budowy, jak i kupna nieruchomości, warto wiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne, gdzie się po nie zwrócić i o czym pamiętać przy załatwianiu formalności.

jak dopełnić formalności związanych z kredytem

Budowa domu na własnym gruncie

Co jest niezbędne? Gdzie się zwrócić? O czym powinieneś pamiętać?
Wypis i wyrys z planu miejscowego Gmina - Wydział Architektury i Urbanistyki Opłata administracyjna
Decyzja o warunkach zabudowy Gmina - Wydział Architektury i Urbanistyki Wymagana w przypadku, gdy nie ma planu miejscowego.
Mapa geodezyjna Starostwo - Wydział Geodezji albo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Odpis z księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Opłata sądowa (odpis wydawany jest tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w jego uzyskaniu).
Wypis z ewidencji gruntów Gmina - Wydział Geodezji
Starostwo - Wydział Geodezji
Opłata administracyjna (wypis wydawany jest tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w jego uzyskaniu). Księgę można zweryfikować także w Elektronicznych Księgach Wieczystych, jeśli zna się jej numer.
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Starostwo - Wydział Gospodarki Gruntami Bez opłat, jeśli wyłączasz do 0,05 ha pod budowę domu jednorodzinnego.
Pozwolenie na budowę Starostwo - Wydział Architektury i Budownictwa Wnioskując o wydanie pozwolenia musisz dołączyć projekt, oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości oraz - gdy nie masz planu - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Starostwo - Wydział Architektury i Budownictwa Konieczna, gdy planujesz wprowadzić istotne zmiany w projekcie.
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Starostwo - Wydział Architektury i Budownictwa Konieczna jest zgoda poprzedniego inwestora.
 Dziennik budowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Jest niezbędny do prowadzenia prac budowlanych. Przerwy pomiędzy wpisami powyżej 24 miesięcy decydują o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Do użytkowania możesz przystąpić, jeśli urząd w ciągu 21 dni od złożenia formularza zgłoszenia nie wniesie w związku z tym sprzeciwu.
Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Jeżeli jest wymagane (na podstawie pozwolenia na budowę lub odrębnych przepisów).
Nadanie numeru nieruchomości Gmina - Wydział Geodezji

 

Wpis do księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wraz z wnioskiem musisz złożyć dokumenty potwierdzające wpis (np. zaświadczenie banku o zabezpieczeniu kredytu w formie hipoteki).
Meldunek Gmina - Wydział Spraw Obywatelskich

 

Zakup nieruchomości

Co jest niezbędne? Gdzie się zwrócić, o czym pamiętać?
Kontrola dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości Sprzedający, pośrednik
Kontrola powinna dotyczyć:
  • wpisów w księdze wieczystej nieruchomości,
  • pozwolenia na użytkowanie (w przypadku nowych obiektów),
  • wypisu z ewidencji gruntów,
  • zaświadczeń spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie własnościowym do lokalu i spójności zapisów poszczególnych dokumentów.
Dokumentację możesz wtórnie zweryfikować we właściwych urzędach:
  • sąd rejonowy - przegląd księgi wieczystej,
  • spółdzielnia mieszkaniowa - zaświadczenie o prawie własnościowym,
  • urząd miasta - wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
Umowa przedwstępna Sprzedający
Umowa ta czasami występuje w formie aktu notarialnego. Powinna się w niej znaleźć informacja o terminie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Zwróć uwagę na zapisy dotyczące stanu prawnego i technicznego nieruchomości.
Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości Kancelaria notarialna
Gdy korzystasz z usług pośrednika, nie musisz samodzielnie załatwiać wszystkich formalności związanych z przygotowaniem umowy. Jeżeli prowadzisz transakcję samodzielnie, musisz pamiętać o wcześniejszym zarezerwowaniu terminu umowy u notariusza. Opłaty notarialne i skarbowe ponosisz Ty - kupujący.
Wpis do księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
Wniosek o założenie księgi wieczystej i zmianę wpisu prawa własności jest już zawarty w treści aktu notarialnego. Wyjątek stanowi spółdzielcze prawo do lokalu bez księgi wieczystej, dla której założenia wniosek musisz złożyć indywidualnie, a wraz z nim dokumenty potwierdzające taki wpis (np. zaświadczenie banku o zabezpieczeniu kredytu w formie hipoteki).
Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej Spółdzielnia Mieszkaniowa
Opłata członkowska - warunkiem nabycia nieruchomości spółdzielczej jest uzyskanie statusu członka spółdzielni. Może ona nie wyrazić zgody na przyjęcie nowych członków, jednak dzieje się tak tylko w bardzo odosobnionych przypadkach.
Meldunek Gmina - Wydział Spraw Obywatelskich

Budowa z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową

Co jest niezbędne? Gdzie się zwrócić, o czym pamiętać?
Kontrola dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości Deweloper, Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kontrola powinna dotyczyć wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, pozwolenia na budowę, podstaw prawnych działania dewelopera i spójności zapisów poszczególnych dokumentów. Dokumentację możesz wtórnie zweryfikować we właściwych urzędach:
  • Sąd Rejonowy - przegląd księgi wieczystej,
  • Wydział Architektury Starostwa Powiatowego - pozwolenie na budowę.
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności nieruchomości Przed podpisaniem umowy zapoznaj się dokładnie z jej treścią i zweryfikuj pod kątem praw i obowiązków, jakie nakłada na strony.
Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wszelkie formalności załatwia deweloper.
  Do użytkowania możesz przystąpić, jeśli urząd w ciągu 21 dni od złożenia formularza zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu.
Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wszelkie formalności załatwia deweloper.
Jeżeli jest wymagane (na podstawie pozwolenia na budowę lub odrębnych przepisów).
Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości Kancelaria notarialna
W przypadku większości umów z deweloperem obowiązek doprowadzenia do takiej umowy ciąży na wykonawcy. Opłaty notarialne i skarbowe ponosisz Ty - kupujący.
Wpis do księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
Wniosek o założenie księgi wieczystej jest już zawarty w treści aktu notarialnego. Musisz złożyć dokumenty potwierdzające taki wpis (np. zaświadczenie Banku o zabezpieczeniu kredytu w formie hipoteki).
Meldunek Gmina - Wydział Spraw Obywatelskich