Informacja o FATCA

Informacja na temat zgodności ING Banku Śląskiego S.A. z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Czym jest FATCA?
Amerykańska regulacja FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) nakłada na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe, w tym polskie banki, obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym określonych informacji o rachunkach prowadzonych dla podatników USA.

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: IGA lub Intergovernmental Agreement, Model 1A) zawarta w dniu 7 października 2014 r. 
  Tekst umowy dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Ustawa FATCA).

Obowiązki banku wynikające z FATCA

ING Bank Śląski S.A. obowiązany jest do identyfikacji amerykańskich rachunków, tj. rachunków należących do rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie raportowania do polskich organów podatkowych informacji o tych rachunkach oraz związanych z nimi dochodach.

Zgodnie z wymogami Ustawy FATCA, ING Bank Śląski S.A. został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov) pod następującymi danymi:

Nazwa ING Bank Slaski S.A.
Model IGA 1A
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number) 5B7B1V.00042.ME.616.
Status FATCA Registered Deemed Compliant FFI

 

Obowiązki klientów banku w związku z FATCA

Osoby posiadające rachunek finansowy prowadzony przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń mają obowiązek złożenia oświadczenia FATCA.

Co do zasady obowiązek ten dotyczy:

 • klientów, którzy założyli rachunki w tzw. okresie przejściowym tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015,
 • klientów otwierających nowe rachunki od 1 lipca 2014,
 • klientów spełniających przesłanki tzw. „osoby amerykańskiej”.

Klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy w rozumieniu FATCA, ponieważ każda z nich musi oddzielnie przeprowadzić procesy FATCA określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Informacje, które będziemy przekazywać

W przypadku, kiedy ING Bank Śląski S.A. ustali, że rachunek należy do rezydenta podatkowego USA, przekaże określone informacje do polskich organów podatkowych, takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres, amerykański numer identyfikacji podatkowej (TIN/EIN), 
 • numer konta bankowego, 
 • saldo konta lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu bezpośrednio przed zamknięciem rachunku, 
 • w zakresie rachunków będących rachunkami powierniczymi: 
 1. ​łączną wartość brutto odsetek, dywidend oraz innych dochodów uzyskiwanych z aktywów znajdujących się na tym rachunku, a w każdym przypadku wypłacanych lub uznanych w poczet rachunku (lub w powiązaniu z tym rachunkiem) w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, 
 2. łączną wartość brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego ING Bank Śląski S.A. działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub innego rodzaju agent, 
 • w zakresie rachunków będących rachunkami depozytowymi:
  łączną wartość brutto odsetek wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
 • w przypadku innych rachunków wyżej nie wymienionych:
  łączną wartość brutto wypłacaną lub uznaną w poczet rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego ING Bank Śląski S.A.  jest podmiotem zobowiązanym lub dłużnikiem, w tym łączną wartość wszelkich kwot umorzeń dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym. 

Sprawdź, czy jesteś rezydentem podatkowym USA

Rezydentem podatkowym USA jest m.in. osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Posiada obywatelstwo USA (nawet, gdy posiada równocześnie inne obywatelstwa),
 • Ma prawo do stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
 • Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
 • Przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego, a łączna liczba tych dni, w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosiła co najmniej 183 dni.
 

Warto wiedzieć

Do ustalenia łącznej liczby dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

 • 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
 • 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu,
 • 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

Jak złożyć oświadczenie w sprawie FATCA

ING Bank wprowadził zintegrowane Oświadczenie o statusie FATCA i CRS. Informacje na temat CRS znajdują się na stronie https://www.ing.pl/regulacje-fatca-crs

Korzystam z Mojego ING

x

Oświadczenie o statusie FATCA i CRS można złożyć w bankowości internetowej Moje ING w zakładce Moje Dane, w sekcji Dane osobiste. Zaloguj się i złóż oświadczenie.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie wcześniej, możesz sprawdzić jego status po kliknięciu: Edytuj dane.

Nie korzystam z Mojego ING

x
 1. Pobierz Oświadczenie o statusie FATCA i CRS na swój komputer.
 2. Otwórz plik w programie Adobe Acrobat Reader. W przeglądarce internetowej może wyświetlać się nieprawidłowo.
 3. Wypełnij je w wersji elektronicznej lub papierowej.
 4. Złóż oświadczenie w placówce bankowej. Znajdź placówkę.

Masz problemy z otwarciem pliku PDF?

Zobacz, jak go rozwiązać

Widzisz następujący komunikat?

Nie otwieraj pliku w przeglądarce, lecz zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda tak:

Blokada rachunków FATCA
Jeśli bank nie otrzymał oświadczenia FATCA do 1 grudnia 2016 r., miał obowiązek zablokowania rachunku finansowego. Oznacza to, że klient nie ma możliwości korzystania z rachunku i dysponowania zgromadzonymi na nim środkami. Dotyczy to klientów, którzy otworzyli rachunki w naszym banku w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015.
Zablokowany rachunek powinien zostać odblokowany  przez bank do 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia FATCA.
Szczegółowa informacja na temat blokowania rachunków w związku z oświadczeniem FATCA jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 32 357 00 69


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Niniejsza publikacja stanowi ogólną informację w zakresie zagadnień związanych z IGA i FATCA przygotowaną na podstawie powszechnie dostępnych źródeł. Publikacja nie może być interpretowana jako porada podatkowa lub prawna, bądź jakakolwiek inna forma doradztwa. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby informacje zawarte w niniejszej publikacji nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji, jednak nie gwarantuje precyzyjności, poprawności ani kompletności tej publikacji. ING Bank Śląski S.A. nie będzie również ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działań podejmowanych w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo ING Bank Śląski S.A. zaleca zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej lub podatkowej uwzględniającej indywidualną sytuację danego Klienta.