Prosty sposób na inwestycje na rynkach światowych

S&P500


3 indeksy do wyboru: S&P500, MSCI EMU, WIG20

0 zł prowizji


0 zł prowizji przy wpłacie i wypłacie

100 zł


Wystarczy 100 zł, żeby zacząć

fundusze w bankowości


Kupujesz i sprzedajesz w bankowości internetowej

3 indeksy giełdowe do wyboru

Wybierz indeks giełdowy, w który chcesz zainwestować. Wyniki Funduszy indeksowych starają się odzwierciedlać stopy zwrotu dla wybranych indeksów.

Indeks S&P 500

Odzwierciedla ceny akcji 500 spółek działających we wszystkich głównych sektorach gospodarki amerykańskiej.
 

Notowania i dokumenty

Indeks WIG 20

Odzwierciedla wyniki 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 

Notowania i dokumenty

Indeks MSCI EMU

Odzwierciedla wyniki 240 dużych lub średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów, które wchodzą w skład strefy euro.

Notowania i dokumenty

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Sprawdź notowania wszystkich subfunduszy

Fundusze Indeksowe inwestują za granicą, dlatego dni, w których nie są notowane, mogą być inne niż dni wolne od pracy w Polsce. Tutaj znajdziesz listę dni, w których Fundusze indeksowe nie mają wyceny.

Jak kupić?

Fundusze indeksowe dostępne są dla posiadaczy
konta osobistego lub konta oszczędnościowego w ING Banku Śląskim.

Przez internet

Jeżeli jesteś już naszym Klientem, zaloguj się do systemu bankowości internetowej

Kup fundusze indeksowe

Jeśli jeszcze nie masz umowy ramowej i umowy pośrednictwa, przed kupnem funduszy poprosimy Cię o ich podpisanie.
Sprawdź, jak je zawrzeć.

Skontaktuj się ze specjalistą

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, zostaw swój numer telefonu

Zostaw numer, oddzwonimy

W oddziale banku

Mamy ich ponad 350

Znajdź najbliższy oddział

Opłaty

  • Opłata za zarządzanie (wynagrodzenie z tytułu zarządzania subfunduszem): 1,60% 
  • Opłata za administrowanie (pokrywa koszty związane z działalnością subfunduszu): 0,25%

Łączna suma opłat to 1,85%. Opłaty są uwzględniane w cenie jednostki.

ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusze Indeksowe) jest zarządzany przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzące działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacje o ryzyku

Fundusz może być niezgodny z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.
Amundi Polska TFI S.A. i ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO obarczone są ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanych środków.
Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym ING BSK Fundusz indeksowy SFIO,  Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Prawa własności

Prawa własności intelektualnej do Indeksu WIG20, jego opisu i sposobu obliczania przysługują Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która nie oferuje subfunduszu ING BSK Indeks WIG20, nie emituje i nie autoryzuje go ani w żaden sposób nie odpowiada za skutki inwestycji w subfundusz ING BSK Indeks WIG20.

Ten materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu prawa.
Tabela Opłat dostępna jest na www.amundi.pl lub na stronie banku www.ing.pl/fi