Deklaracja ekologiczna ING Banku Śląskiego S.A.

11 gru 2017

Deklaracja ekologiczna ING Banku Śląskiego S.A.

Ochrona środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój stanowią ważny element naszej długoterminowej strategii. Jesteśmy świadomi zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z zasobów naturalnych i aktywnie staramy się im przeciwdziałać. Identyfikujemy ryzyka oraz odpowiedzialnie kształtujemy relacje z klientami oraz partnerami, którzy działają w obszarach wpływających na środowisko, w którym żyjemy.

Naszym obowiązkiem, jako instytucji mającej znaczący wpływ na życie gospodarcze w Polsce, jest odpowiedzialny i aktywny udział w inicjatywach poprawiających jakość życia. Dlatego proaktywnie wspieramy i promujemy rozwiązania związane z ochroną środowiska naturalnego. Podejmujemy inicjatywy na rzecz tworzenia i oferowania nowych produktów, wspierania przedsięwzięć proekologicznych, kształtowania świadomości proekologicznej oraz zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym.

W myśl zatwierdzonej przez Zarząd Banku „Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2017-2019” wspieramy klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony. Dostrzegamy swoją rolę w zaangażowaniu w projekty proekologiczne m.in. w sektorze energetycznym. Firmy działające w tym obszarze muszą stawić czoła wyzwaniu związanemu z pogodzeniem rosnącego zapotrzebowania na energię z koniecznością zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej i w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną.

Do obszarów, które będziemy wspierali, należą przede wszystkim:

  • Projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne,
  •  Projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii,
  • Projekty ESCO, polegające na oferowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają sią do oszczędzania energii,
  • Projekty wspierające elektromobilność,
  • Inne projekty mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu.

Jednocześnie zamierzamy zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię.

W działalności biznesowej naszym priorytetem są projekty realizowane z troską o środowisko naturalne. Dlatego będziemy stopniowo zmniejszali ekspozycję produktową i kredytową dotyczącą działalności wysokoemisyjnej. Od 2015 roku nie finansujemy nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem naszych wcześniejszych zobowiązań kontraktowych wobec tych podmiotów.

Ponadto, Zarząd ING Banku Śląskiego postanowił:

  • Do końca 2025 roku Bank będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.
  • Po 2025 roku Bank nie będzie finansował Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej.
  • Jednocześnie Bank będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

Bank równolegle podejmuje wewnętrzne działania proekologiczne, których celem jest m.in. zmniejszenie zużycia energii. Obecnie w wyniku zakupu „zielonych certyfikatów” 100% energii kupowanej w Banku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Aby zminimalizować wpływ, jaki na środowisko wywiera działalność operacyjna, w tym biura, oddziały i centra komputerowe, Bank dąży do zmniejszania emisji dwutlenku węgla, zużycia energii, papieru i odpadów elektronicznych. Prowadzi również akcje informacyjne, które wpływają na ograniczenie zużycia zasobów oraz zwiększają świadomość proekologiczną pracowników.

W ING Banku Śląskim działamy zgodnie z naszymi Wartościami – jesteśmy uczciwi, odpowiedzialni, rozważni, kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Stosujemy je wobec siebie, klientów, a także środowiska naturalnego.

Czyny znaczą więcej niż słowa, dlatego nie chcemy biernie obserwować negatywnych zmian w naszym otoczeniu. Będziemy działać w sposób zrównoważony, budować świadomość wagi i konsekwencji właściwych wyborów środowiskowych. Będziemy również zachęcać innych do wspólnych przedsięwzięć, aby nasze środowisko było czystsze, lepsze, bardziej przyjazne. W trosce o zdrowie nas samych i przyszłych pokoleń.

Zarząd i Pracownicy ING Banku Śląskiego S.A.

Zobacz także