Upadłość konsumencka - jak korzystać z konta w banku?

2020-05-20

Masz już postanowienie z sądu o upadłości konsumenckiej. Co teraz? W jaki sposób i czy w ogóle możesz korzystać np. z pieniędzy na swoim koncie bankowym?

Masz postanowienie o upadłości konsumenckiej? Zobacz, w jaki sposób możesz korzystać z pieniędzy na koncie w naszym banku.

Skutkiem prawnym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że upadły traci wszelkie prawo do zarządzania swoim majątkiem. Od tej pory dysponuje nim przydzielony przez sąd syndyk. Dłużnik jest zobowiązany nie tylko przekazać mu swój majątek, także udzielać wszelkich dodatkowych informacji o swojej sytuacji majątkowej, np. nowym źródle dochodu. 

Czy możesz korzystać z konta bankowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej bank blokuje możliwość korzystania z konta przez upadłego - pieniądze zgromadzone na rachunkach od teraz wchodzą też w skład masy upadłościowej, a wyłączne prawo do zarządzania nimi przechodzi na syndyka.

Co w tej sytuacji może zrobić upadły?

Przed wizytą w banku ustalić z syndykiem sposób korzystania z pieniędzy na koncie. To syndyk powinien zgłosić się osobiście do najbliższej placówki bankowej - miejsca spotkań, potwierdzić swoją tożsamość i umocowanie do zarządzania rachunkiem upadłego i złożyć odpowiednie dyspozycje - w jaki sposób dłużnik może korzystać z zablokowanego konta (np. w całości lub określonej kwocie). Może też z polecenia syndyka zamkąć rachunek w banku.

Co jeśli konto jest objęte zajęciem egzekucyjnym?

W takiej sytuacji syndyk powinien dostarczyć prawomocne postanowienie właściwego sądu o ogłoszeniu upadłości. Wtedy, z mocy prawa, zajęcia zostaną umorzone.

Co powinna zawierać dyspozycja syndyka, którą składa w banku?

Dyspozycje takie muszą zawierać:

  • dane syndyka
  • dane upadłego
  • numer rachunku którego dotyczy dyspozycja
  • rodzaj dyspozycji
    - należy podać dokładny zakres umocowania, np. ze wskazaniem konkretnych kwot, jakimi może dysponować upadły lub terminu, w jakim obowiązuje dyspozycja, czy dłużnik może korzystać z karty do konta lub bankowości internetowej

Bez złożenia przez syndyka odpowiednich dyspozycji do banku - upadły nie może dysponować swoim kontem.