KYC - Poznaj Swojego Klienta

MATERIAŁ EDUKACYJNY

Informacje dla klientów indywidualnych

Zgodnie z regulacją KYC – Poznaj Swojego Klienta, prosimy naszych klientów o aktualizowanie dokumentów tożsamości oraz dostarczanie oświadczeń o źródle pochodzenia pieniędzy.

Jako bank mamy obowiązek weryfikować tożsamość i źródło pochodzenia pieniędzy, by wykluczyć wszelkie nadużycia. Obowiązują nas najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa, poufności, ale również przejrzystości świadczonych przez nas usług.

Dowiedz się więcej

 

Czym jest KYC

KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) wynika z regulacji prawnej - ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593 z późn. zm.), która dotyczy wszystkich banków. Według tych przepisów banki mają obowiązek zapobiegać przestępczości finansowej: praniu pieniędzy, terroryzmowi, korupcji czy zorganizowanej przestępczości.

Wszystkie banki oraz instytucje finansowe działają zgodnie z KYC, aby poznać swoich klientów - sprawdzić ich wiarygodność i ocenić ryzyko. Wiążą się z tym proste działania, które są konieczne, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie usługi. Musimy między innymi:

 • mieć Twoje aktualne dane i dokumenty – aby móc potwierdzić Twoją tożsamość
 • wiedzieć, skąd pochodzą Twoje pieniądze – aby mieć pewność, że nie są podejrzane i nie dotyczy ich ryzyko związane z przestępczością.

O dokumenty oraz informacje, które pozwalają nam przestrzegać przepisów KYC, prosimy zarówno podczas otwarcia konta, jak i kiedy jesteś już z nami dłużej.

Dlaczego prosimy Cię o aktualizację dokumentów i składanie oświadczeń

Obowiązek dbania o aktualizację dokumentu tożsamości oraz oświadczenia o źródle pochodzenia pieniędzy nakładają na nas przepisy prawa, m.in. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593 z późn. zm.). Za każdym razem w procesie KYC powołujemy się na tę ustawę, aby zachować bezpieczeństwo finansowe.

Aktualny dokument tożsamości

x
1

Wzywamy do aktualizacji dokumentu tożsamości

Podstawa prawna:
Art. 34 oraz Art. 35

2

Nie dostarczasz dokumentu

 

3

Musimy zastosować konsekwencje

Podstawa prawna:
Art. 41

Oświadczenie dot. pochodzenia środków lub majątku

x
1

Wzywamy Cię do złożenia oświadczenia o źródle pochodzenia środków lub majątku

Podstawa prawna:
Art. 34 oraz Art. 35

2

Nie dostarczasz oświadczenia lub jest ono niewystarczające

 

3

Nie spełniamy środków bezpieczeństwa finansowego i musimy zastosować konsekwencje

Podstawa prawna:
Art. 41

Art. 34 ustawy

Punkt 1 wskazuje środki bezpieczeństwa finansowego, które obejmują m.in.: 

1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości,

4) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym

c) zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

To oznacza, że musimy mieć Twój aktualny dokument tożsamości lub informacje o pochodzeniu Twoich pieniędzy.

Art. 35 ustawy

Punkt 1 wskazuje przypadki, w których bank stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, m.in.:

Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:

1) nawiązywania stosunków gospodarczych;

5) podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

6) wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

Art. 41 ustawy

Opisuje, co się dzieje, jeśli bank nie może zastosować środków bezpieczeństwa finansowego.

Punkt 1 wskazuje, że w przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 zakres środków bezpieczeństwa finansowego ust. 1:

1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;

3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;

4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

To oznacza, że nie możemy świadczyć Ci usług, jeśli nie mamy aktualnych dokumentów i informacji o pochodzeniu Twoich pieniędzy.

Co zrobić, jeśli obejmie Cię procedura KYC

Możemy skontaktować się z Tobą i poprosić o dostarczenie aktualnego dokumentu tożsamości lub dokumentów/informacji, które potwierdzają źródło pochodzenia Twoich pieniędzy.

Kontakt z naszej strony

x

Możemy do Ciebie wysłać:

 • SMS,
 • powiadomienie PUSH,
 • wiadomość w Moim ING,
 • list zwykły lub polecony,
 • możemy też do Ciebie zadzwonić.

Jakie dokumenty będą potrzebne

x

Poprosimy Cię o aktualizację dokumentu tożsamości lub przedstawienie dokumentów, które potwierdzą źródło pochodzenia Twoich pieniędzy. Możemy poprosić o przekazanie obu tych informacji.

Dokumenty tożsamości to np.:

 • dowód osobisty (polski/zagraniczny),
 • paszport (polski/zagraniczny),
 • karta pobytu,
 • odpis aktu urodzenia.

Źródło pochodzenia środków/majątku to np.:

 • PIT lub umowa o pracę,
 • Księga Przychodów i Rozchodów, sprawozdanie finansowe,
 • dokument prawa własności do nieruchomości, którą wynajmujesz,
 • poświadczenie dziedziczenia, sądowe potwierdzenie prawa do spadku lub deklaracja podatkowa.

Sprawdź pełen wykaz źródeł środków i majątku oraz dokumentów, jakie mogą je potwierdzać.

W jaki sposób je dostarczyć

x

Informacje lub dokumenty – w zależności od sytuacji – możesz nam dostarczyć np.:

 • przez Moje ING
 • osobiście w placówce naszego banku
 • listownie
 • podczas rozmowy ze specjalistą.
   
 

Polski dowód osobisty

Inny dokument tożsamości

(np. paszport, karta pobytu, odpis aktu urodzenia, zagraniczny dowód)

Oświadczenie dotyczące źródła pochodzenia środków Oświadczenie dotyczące źródła pochodzenia majątku Potwierdzenie danych osobowych
Bankowość internetowa Moje ING
Placówka
Infolinia
Forma tradycyjna (list)

AML (Anti-Money Laundering)

Zestaw procedur, regulacji i działań, które mają na celu przeciwdziałać praniu pieniędzy. Jako bank mamy obowiązek przestrzegać tej ustawy i wprowadzać niezbędne narzędzia, które uniemożliwiają pranie pieniędzy. 

W Polsce kwestie AML reguluje ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

CRS (Common Reporting Standard)

CRS to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard), który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Amerykańska regulacja FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) nakłada na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe, w tym polskie banki, obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym określonych informacji o rachunkach prowadzonych dla podatników USA.

Sprawdź więcej szczegółów

Dokument tożsamości

Dokument urzędowy, który potwierdza czyjąś tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu (w uzasadnionych przypadkach również odpis aktu urodzenia dla osób małoletnich).

Źródło pochodzenia środków

Odnosi się do zdarzeń lub aktywności (np. zawodowej), dzięki której masz określoną kwotę pieniędzy na koncie (jest to np. aktualne wynagrodzenie za pracę lub dochód z działalności gospodarczej).

Źródło pochodzenia środków to źródło środków z ostatnich 12 miesięcy, które wpływają na konto w ING lub które planujesz przelewać na swoje konto w naszym banku.

Przykład: klient przelewa 20 000 zł, które zgromadził, odkładając część wynagrodzenia. Dodatkowo planuje przelewać 1 000 zł miesięcznie z emerytury. Więc źródłem środków będzie wynagrodzenie i emerytura. Gdy klient nawiązuje z nami relację (np. zakłada konto), może podać trzy źródła środków.

Źródło pochodzenia majątku

Główne aktywności, zdarzenia z przeszłości lub obecne, dzięki którym udało Ci się zgromadzić majątek (może to być np. spadek, sprzedaż nieruchomości, wynagrodzenie lub dochody z działalności gospodarczej). 

Źródło pochodzenia majątku to aktywa, które masz, natomiast nie musisz ich mieć na koncie w ING (np. oszczędności w innych bankach, posiadane nieruchomości).

Przykład: klient deklaruje, że jego źródło środków to wynagrodzenie. Dodatkowo klient ma zgromadzone oszczędności (inwestycje) i nieruchomość. Oszczędności i nieruchomość są więc jego majątkiem. Dla KYC istotne jest to, jakie było źródło pieniędzy, dzięki którym klient posiada ten majątek. Ważne jest wtedy uzyskanie informacji, które potwierdzają to źródło, czyli np.: kto był spadkodawcą, dane rejestrowe firmy, historia zmian w uzyskiwanym wynagrodzeniu.

Masz więcej pytań o KYC?

Jako bank mamy obowiązek przestrzegać przepisów prawa, które reguluje ustawa AML. Dlatego od czasu do czasu możemy się z Tobą skontaktować, aby potwierdzić lub uzyskać Twoje aktualne: dokument tożsamości, dane osobowe, oświadczenia. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i zawsze na te przepisy się powołujemy.

Wtedy będziemy musieli zastosować się do przepisów. W konsekwencji możemy ograniczyć Ci dostęp do usług, ograniczyć transakcje, a nawet wypowiedzieć umowę.

Nawet jeśli Twoje dane się nie zmieniły, ważne jest, aby potwierdzić je, kiedy o nie poprosimy. 

W każdym piśmie określamy czas, jaki masz na odpowiedź. O potrzebie aktualizacji informujemy z dużym wyprzedzeniem i robimy to kilka razy.

Jeśli nie odpowiesz w wyznaczonym terminie, może to skutkować ograniczeniem dostępu do produktów lub usług, a nawet wypowiedzeniem konta.

Podstawowym aktem prawnym w tym obszarze jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2022 poz. 593 z późn. zm.)

Jeśli wypowiemy Ci umowę o konto i jednocześnie masz jako klient indywidualny zobowiązania kredytowe (wskazane poniżej) spłacane z tego konta, to konieczne będzie zawarcie aneksu, który zmieni konto przeznaczone do spłaty rat.  
Zobowiązania kredytowe wymagające podpisania aneksu to: kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny, pożyczka hipoteczna, pożyczka pieniężna, pożyczka odnawialna, pożyczka pieniężna Private Banking.
 
Jeśli masz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (o charakterze oszczędnościowym), to jeśli wypowiemy Ci umowę o to konto, sporządzimy i przekażemy Tobie oraz urzędowi skarbowemu formularz PIT-11. Wynika to z konieczności dokonania przez nas wypłaty pieniędzy zgromadzonych na IKZE w ramach Zwrotu (ta kwota stanowi przychód z innych źródeł).


Źródło:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późn. zm.